onsdag 18 januari 2017

Oförmåga till omfattande problemlösning

Välfärdsglapp
Om man tillhör de 50% som klarar sig ok även i framtiden, är det ett problem om övriga 50% inte gör det? Det beror självklart på vilket samhälle man vill leva i. Om man som tillhörande de 50% mest välbeställda struntar i att det är fullt av tiggare, uteliggare och brottslingar överallt så är det inget problem. En massa tiggare och uteliggare kanske gör att man själv känner sig mer framgångsrik.... De mest priviligierade kan också välja att lämna Sverige och flytta till vackra och trygga platser i världen när de så önskar. De är nästan alltid välkomna överallt, det är inte övriga svenskar. 

Vet du att SOS Barnbyar etablerar verksamhet i Sverige nu? Så är det! Allt fler människor "går under jorden" i Sverige och självklart får det en massa negativa konsekvenser både för den enskilde och samhället i stort. Personligen har jag aldrig haft problem med att det alltid finns problem. Det jag har problem med är när inte problem blir lösta! Det finns nästan alltid lösningar på de problem som finns men det kräver först att man erkänner problemen och därefter att man sätter in konkreta åtgärdsprogram för att lösa dem. Att sopa problem under mattan är mycket dumt. Att inte ansvariga politiker och tjänstemän i större utsträckning, och snabbare, kan enas om förbättringsåtgärder är oacceptabelt för dem av oss som  vill att Sverige ska fortsätta att vara ett framgångsrikt generellt välfärdsland.
http://www.sos-barnbyar.se/main-section/sos-barnbyars-verksamhet-i-sverige/

Förtroendekris
Läs bifogad analys av opinionsläget i Sverige. Är det förvånande att förtroendet mellan stora delar av folket och de som tagit på sig ledande roller blir allt sämre? Det är klart att det inte är. Vem har förtroende för människor och grupper av människor som inte löser de uppgifter de har? Vem har förtroende för människor som gång efter gång efter påtalade problem inte löser problemen? Problem som är möjliga att lösa! Jag är helt övertygad om att du i din familj eller i ett arbetslag tappar förtroendet för en sådan person. När dessutom många av dem som haft mest inflytande och tjänat mest pengar de senaste 20 åren väljer att lämna Sverige, så fort de kan, ökar inte förtroendet för "eliten". Hur återbyggs ett sådant förtroende? Det hållbara samhället tror jag bygger på att vårda medelklassen och dess intressen. Då kan man också positivt stötta våra svagaste invånare. Det ligger i medelklassens intresse, av många skäl. Och många inom medelklassen har inte så stora Janteproblem med de rikaste så länge som de rättvist upplevs bidra i välfärdsbygget.

Polisen

Polisen, försvaret, sjukvården, skolan och så vidare brottas med stora problem. I ovan artikel om välfärdskrisen kan du bland annat läsa "Förändring är möjligt. Tyvärr tycks probleminsikten, och viljan att agera för förändring, inte finnas vare sig hos regeringen eller hos oppositionen.". Våra allt större välfärdsproblem är främst kopplade till att verksamheterna inte klarar av sina uppdrag på ett sätt som kan anses vara tillfredställande. När inte viktiga samhällsfunktioner som Polisen fungerar tillfredställande, eller i vart fall rimligt bra, påverkar det självklart kraftigt invånarnas förtroende för ansvariga partier och politiker. Trots att det är utredare, konsulter och ledande tjänstemän som ligger bakom de flesta förslagen på organisation och prioriteringar är alltid ansvariga politiker ytterst skyldiga när dessa viktiga samhällsfunktioner inte klarar av att leverera godkänt. Oförmåga att leverera skadar självklart förtroendet för ansvariga politiker. Kan det vara så att det är avsaknad av ledarerfarenheter bland många ledande företrädare som är huvudproblemet? Bifogad debattartikel är ytterligare ett viktigt perspektiv att ta till sig när vi "bara" reflekterar över problemen med vår polisverksamhet.  

Brottsstatistik

Precis som för alla verksamheter lever Polisen med begränsade resurser. Resurser som behöver prioriteras klokt för att göra störst nytta för att lösa de uppdrag de har. För att rimligt bra kunna göra dessa prioriteringsbeslut behöver man självklart så mycket faktaunderlag som möjligt. Att påstå att det är irrelevant att regelbundet följa alla demografiska dimensioner kopplade till brott är korkat. Självklart är det viktigt för att utifrån de mönster man ser kunna prioritera till exempel förebyggande insatser bättre. Det är också självklart för att kunna följa upp om identifierade problem också blir lösta. Om problemen blir lösta kan vi självklart följa att till exempel vita medelålders män slår sina kvinnor mindre än innan till exempel kampanjen "slå inte din kvinna" startades. Precis som i bifogad artikel anser jag att oviljan att regelbundet göra liknande demografiska studier bara gynnar "troll" på sociala medier och ute runt köksborden. Att invandrare, med stor variation beroende på varifrån de kommer, är högt representerade inom brottsstatistiken är inte konstigt. De är i stor utsträckning längst ner på vår socioekonomiska skala. Se problem, ta fram förslag på problemlösning (reformförslag) och genomför förbättringarna! Hur svårt kan det vara.....

Straff för utträde
Theresa May har talat. Storbritannien bryter sig helt ut ifrån EU samarbetet. De utgår väl ifrån att de kommer att kunna få liknande upplägg som Norge och Schweiz som tycks klara sig väldigt bra utan att få sitta med runt beslutsborden.... Du vet att jag anser att Europa behöver vara en samlad kraft i geopolitiska kamper med till exempel USA och Kina. Inte minst kopplat till kritiska mineraler som har större betydelse för våra samhällen än de flesta av oss Européer inser. Men, men nu lämnar May och gänget EU. Om inte kostnaden för att lämna blir omfattande kan jag inte se annat än att de som vill lägga ner EU har lyckats. Strategin är kanske att som Schweiz bli ett land dit de rika och duktiga får komma in och inga andra. Om länderna runt omkring får allt för svåra sociala problem kanske det är en egoistiskt smart väg att vandra. Ja, ja om EU faller måste något nytt skyndsamt komma som är smalare, vassare och mer direktdemokratiskt. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar