torsdag 30 november 2017

Den nya samhällsmodellen

Digitaliseringens kraft
Tänka att det fortfarande finns många människor som inte förstår vilken fundamental förändring av vårt samhällsliv vi är i början av. Jag upplever att väldigt många heltidsanställda samhällsplanerare inte heller på ett trovärdigt sätt förstår vad digitaliseringen driver fram för förändringar. Kanske kan en metafor vara en vattenkraftsdam som brister. Förödelsen i nedanliggande dalar blir stor, men något nytt kommer därefter. Något nytt som jag tror blir bättre men tro mig, på vägen dit är det gropig väg som gäller när nya makter växer fram och gamla går i graven. Bland annat är jag helt övertygad om att E-handeln kraftigt kommer att förändra världens stadsmiljöer. Läs gärna nedan artikel från Financial times, i USA dör shoppingscentren ut. Du tror väl inte att det kommer att bli annorlunda i Sverige? Varför ska du betala minst 30% mer för en produkt i en affär som du kan köpa på nätet?
Robotik och artificiell intelligens hjälper till att driva utvecklingen så att minst 30% snart blir minst 50% när "enkla jobb" helt avvecklas i extremt stora och i princip helt automatiserade varulager distribuerar ut köpta E-handelsprodukter.
https://www.ft.com/content/d34ad3a6-5fd3-11e7-91a7-502f7ee26895

Igår var jag på ett möte med Svenskt Näringsliv. Det hade temat "Var finns jobben?". Komplexiteten på arbetsmarknaden var mycket tydlig i de samtal som fördes i mötet. Samtidigt som kompetensbristen blir allt akutare bland både företag och inom den offentliga sektorn har vi allt fler långtidsarbetslösa som har väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Mycket kraftfullare reformer krävs för att råda bot på en allvarlig situation. Statusen kopplad till yrkesutbildningar måste kraftigt höjas, lärlingssystemen måste både förenklas och förbättras, LAS måste nutidsanpassas, bidragssystemen måste nutidsanpassas, RUT-marknaden måste utvidgas och uppmuntras betydligt mer och Inkluderingsjobb måste bli verklighet. Inte minst i ljuset av att väldigt många människor i Sverige redan nu saknar utbildning och har en genomsnittsålder på 37 år måste Inkluderingsjobb bli en självklarhet. Det vill säga att enklare arbetsinsatser ska krävas som motprestation mot försörjningsstöd för arbetsföra människor. Svenskt Näringslivs VD, Carola Lemne, nämnde flera gånger behovet av att skyndsamt använda både hjärna och hjärta när vi skapar mer hållbara vägar framåt. Det brådskar.


Dagens kalkon
Ansvarslösa statligt avlönade journalister. Jag var nyligen på en säkerhetskonferens. Vid flera tillfällen påpekades hur till och med Myndigheteten för samhällsskydd och beredskap, MSB, gör okloka misstag och informerar om saker som inte ska informeras om ur ett säkerhetsperspektiv, om man förstår säkerhetsfrågor på allvar. Sveriges Radios reportage om bristande IT säkerhet runt om i Sverige är förvisso bra journalistik MEN att så tydligt gå ut och uppmuntra elaka krafter att utnyttja alla brister de beskriver är väl inte så ansvarsfullt? Och att jag repeterar informationen är tveksamt men kan kanske bidra till smartare hantering av liknande problem i framtiden.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6773655
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6826629


Dagens stjärna
De som tar ansvar och uppmanar sina kunder att vara försiktiga. Vissa säger att det då skapar nedgången... Jag är så trött på det argumentet. Inga träd växer till himlen. Tro mig, efter nästa lågkonjunktur kommer åter fler hökonjunkturer och lågkonjunkturer. Den här lågkonjunkturen som stundar kommer sannolikt bli särskilt jobbig eftersom billiga pengar länge öst ut på marknaden, räntevapnet är förbrukat och i Sverige har vi en misslyckad integrationspolitik.
https://www.di.se/nyheter/citigroup-varderingarna-rusar-farlig-tid-att-kopa/

onsdag 29 november 2017

Som man bäddar får man ligga

Tryggheten måste återvinnas
Politik och myndighetsutövning är inte en lek. Det är verksamheter som måste tas på största allvar och det handlar om hur vårt samhälle fungerar och hur vi vill att det ska förändras för att bli bättre. Myndigheter ska säkerställa att lagar, och den ordning som demokratiska politiska församlingar beslutat, gäller oss alla jämlikt. Varje land på vår jord är en egen lagstiftningsyta där dess historiska och nuvarande befolkning skapat en särskild samhällskultur. Den svenska särskilda kulturen definieras av FN som extrem jämfört med de allra flesta andra länders generella kultur. Jag har tjatat om denna insikt för och det tål att tjatas om igen och igen och igen! Vissa vill förneka att det är ett faktum. Det är en viktig insikt för människor som vill att vårt särskilda samhälle ska utvecklas positivt. När polisers personliga bilar sprängs, när det skjuts med automatvapen mot enskilda polisers hem och när handgranater slängs mot poliser förstår de allra flesta att det svenska samhället på tok för sent tagit trygghetsfrågorna på tillräckligt stort allvar.
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp


Ansvaret för en ökande otrygghet faller tungt på alla politiker som tidigare, och fortsatt, inte förstår konsekvenserna av allt större och trångbodda utanförskapsområden. Och som inte vill fatta konsekvenserna av allt fler tusentals som olagligt vistas i landet. Som inte förstår konflikterna som uppstår när bara storstadsregionerna är i fokus. Och som inte förstår vad ett aktivt värdegrundsarbete innebär. Många saknar också förståelse för att en reglerad invandring också innebär att man måste upprätthålla de regler som gäller, av många skäl bland andra av rättviseskäl.
https://www.sydsvenskan.se/2017-02-06/lat-inte-landsbygden-bli-skrapytor-for-stadsbor


Framförallt måste vi bryta utvecklingen med växande utanförskapsområden och allt fler långtidsarbetslösa. Det är främst i dessa miljöer som extremism och kriminalitet växer sig allt starkare. Det är inget konstigt med att det är så. Så är det runt om på vår jord. Inkluderingsarbetet kan skötas betydligt bättre och det krävs nytänkande för att vi ska lyckas. "Superministern" Ylva Johansson skulle lösa denna utmaning men vi kan alla konstatera att nytänkandet lyser med sin frånvaro och nödvändiga reformförslag uteblir. Många förbättringar måste skyndsamt genomföras. MyndighetsSverige måste säkrare kunna säkerställa identiteter med till exempel fingeravtrycksverifiering och samköra register för att bättre kunna avslöja systematiska brott. Polisen måste tydligt ha befogenheterna, och uppdraget, att ständigt beslagta tillgångar människor förfogar över utan rimliga möjligheter att ha råd med den livsstilen. Huvudregeln för straff måste vara att de ska avtjänas, ingen automatisk strafflindring. Parallellt måste prisvärda bostäder för ekonomiskt svaga byggas i alla stadsdelar och i kransorter. Inkluderingsjobb för arbetsföra med fullt försörjningsstöd måste bli en självklarhet. Den naiva tidens politik måste få ett slut. Det är en ansvarsfull och positiv politik som kan försvara och utveckla vårt generella välståndssamhälle. Trenden mot ett tvåtredjedelssamhälle där en tredjedel lever under mycket dåliga förhållanden måste brytas. Den trenden leder oss alla mot ett oattraktivt samhälle att leva i.
https://www.dn.se/debatt/stall-krav-pa-obligatorisk-praktik-for-bidragstagare/
https://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Gemensam-2017/Juni/Polisens-rapport-om-utsatta-omraden/
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/%C3%96vriga%20rapporter/Utsatta%20omr%C3%A5den%20-%20sociala%20risker%20kollektiv%20f%C3%B6rm%C3%A5ga%20och%20o%C3%B6nskade%20h%C3%A4ndelser%20(2).pdf
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/morgan-johansson-prova-ebo-fran-fall-till-fall
Om Sverige ska klara av att vara ett generellt välfärdsland måste i vart fall stora delar av landet vara attraktiva att bo i. Trygghetsfrågorna är fundamentala för om en plats är attraktiv eller inte. En plats som inte klarar av att säkra rimlig trygghet kommer att förlora attraktiv arbetskraft och platsen kommer absolut inte attrahera invandrade experter. Uppsala, och många andra delar av Sverige, är i stort behov av invandrade experter till våra företag och även till offentliga uppdrag. En plats där kriminella kastar granater mot våra poliser är inte en attraktiv plats.
http://24uppsala.se/2017/11/28/extra-handgranat-ska-ha-kastats-mot-polisbil-exploderade-pa-banvallen/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G11bwJ/polisattacken-i-uppsala-tillfallighet-att-ingen-traffades
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/poliskalla-handgranaten-kastades-mot-poliser
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/polisen-i-stabslage
Dagens kalkon
Dubbelmoralens miljöpartister. Så regeringsodugliga och så fulla av ansvarslöshet bortsett ifrån att det svenska folket ska ta ansvar för 99,9% av övriga människors miljö- och klimatpåverkan.. Lite raljerande erkänner jag att jag är MEN jag gillar inte inkonsekvens och vuxen oförmåga att tänka och agera ansvarsfullt vuxet. MP har haft en hög svansföring inom både flykting- och jämställdhetspolitiken. Den politiken klarar inte en 360 graders granskning. Hållbarhet har många perspektiv och det gäller att klara av att förhålla sig klokt till dem alla.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/qnnw9g/mp-visste-men-gjorde-inget-forran-media-skrev
http://www.gp.se/ledare/mer-kaos-i-migrationspolitiken-1.4874064


Dagens stjärna
Våra poliser som gör vad de kan för att upprätthålla lag och ordning. TACK! Ni är viktiga för tryggheten, för att brott ska leda till straff och inte minst för att våra demokratiska värden ska kunna försvaras. Och till och med i BRÅs senaste underlag kan man nu se kraftiga ökningar som beskriver att tryggheten minskar. Fler duktiga poliser tack!
https://polisen.se/
https://www.bra.se/brott-och-statistik.html

tisdag 28 november 2017

Stresstestad strategi

Oppositionens viktiga roll
Inom politiken är oppositionens roll tydlig. Den ska i bästa fall tjäna som folket genom att vara en balanserande makt mot den politiska majoritet som styr. Oppositionspartierna i Uppsala kommunfullmäktige och i Sveriges riksdag ska bidra till att maktmissbruk undviks, att motverka upplevt dåliga beslutsförslag, kritisera upplevt dåliga beslut och analysera samt konstruktivt ifrågasätta regeringsdugligheten. I den bästa av världar kan majoritet och opposition ändå kompromissa fram stora reformförslag som kräver långsiktighet. Alla folkvalda har i grunden ett ansvar att verka för relevanta väljares bästa. Då måste man vara villig att kompromissa ibland. Kompromissvilja är till exempel viktig kopplad till rättssystem, Försvar och pensionssystem. Innan jag var politiskt engagerad levde jag med uppfattningen att politikerna "tjafsade" mycket. Idag har jag lärt mig att "tjafsandet" faktiskt är kopplat till det viktiga oppositionsarbetet att ifrågasätta maktens ageranden. I en väl fungerande demokrati är konstruktiv oppositionspolitik väldigt viktig för ett samhälles positiva utveckling.

Inom näringslivet är det också viktigt med bra dynamik i en ledningsgrupp. Personer som kompetensmässigt kompletterar varandra och att det finns utrymme för konstruktivt ifrågasättande. Världen är full av tidigare välskötta företag som gått omkull på grund av att en jasägarkultur utvecklats. Inom politikens samhällsbyggande uppdrag finns också problem mellan politikens ambitioner och de politiskt styrda verksamheternas förmåga att verkställa den strategiska inriktningen. Du som är ledarskapsintresserad kan med fördel läsa bifogad artikel från Harward business Review som beskriver konceptet strategisk stress. "When strategy execution moves too far away from the initial strategy, the link between the plan and reality is broken, resources are wasted, and the organization lacks guidance. This scenario is characterized by many divergent projects, fragmented activities that have little in common with the initial strategic plan, and projects that do not fit together. The outcomes of such anarchy are random and, as such, unpredictable. Such organizations experience strategic burnout. Strategic burnout can occur if prophets and experts (that is, employees who enthusiastically work on projects outside the predefined strategy) dominate the organization without the counterweight of executors and gamblers, who drive projects related to the planned strategy (here, executors implement low-risk strategic projects, and gamblers bet on high-risk  projects that are within the confines of the predefined strategy)."
Både inom politiskt styrda verksamheter och inom näringslivet har jag upplevt exempel på oförmåga att operativt säkerställa strategisk efterlevnad. Jag överdriver inte om jag påstår att de samhällen och de verksamheter som säkerställer exekutiv förmåga att verkställa strategier är de som blir framgångsrika. Som vanligt kräver det kompetens och hårt målmedvetet arbete. Inga framgångar skapas utan just hårt och målmedvetet arbete. Det gäller individuella drömmar, samhällsambitioner, företagande och alla andra samlingar av människor som ska skapa något tillsammans. Det är också min övertygelse att den som har en bra strategi också är den som har bäst möjligheter att klara en stenhård konkurrens på marknaden av väljare, investerare och konsumenter.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Politisk_opposition
https://hbr.org/2017/11/great-corporate-strategies-thrive-on-the-right-amount-of-tension


En sak är säker och det är att svensk migrations- och integrationspolitik länge varit misskött. Den har uppenbart aldrig stresstestats av ansvariga rikspolitiker. Och den har skapat väldigt mycket onödiga konflikter i Sverige. Den hittills styrande politiken har heller inte levererat alla reformer som krävs inom skolan, bostadsbyggandet, på arbetsmarknaden och inom socialförsäkringssystemet som krävs för en hållbar utveckling. En hållbar utveckling om man inte vill att Sverige ska bli ett otryggt 2/3 samhälle! Jag utgår ifrån att staten under lång tid framöver tar alla kostnader som riksdagens migrationspolitik skapar ute i våra kommuner! MP har en del bra politik men det är tveklöst ett parti som inte klarar att ansvarsfullt axla maktens tunga börda.
https://www.expressen.se/ledare/mp-dikterar-ater-migrationspolitiken/Dagens kalkoner
Politiska krafter som underblåser oroligheter i världen för att därigenom försöka stärka sitt eget inflytande och egna ekonomiska intressen.
https://www.di.se/nyheter/ryssland-varnar-for-undergangsscenario/


Mördare. Vidriga män som på fruktansvärda sätt mördar barn och kvinnor. Undrar om det är möjligt för någon extremt grov brottsling i något annat land än Sverige att få skadestånd för misshandel på ett fängelse för de värsta brottslingarna. Utförd av andra grova brottslingar. Lagen gäller alla och hela tiden. Så ska det vara i ett land som vill fungera så rättssäkert och jämlikt som möjligt, även om det känns fel ibland.
https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/aklagaren-han-mordade-henne-besinningslost/


Dagens stjärna
Regeringen. Inte en dag för sent att en social prövning av EBO införs i relevant lag. Det har jag länge efterlyst.
https://www.dn.se/nyheter/sverige/regeringen-nara-enighet-om-ensamkommande-flyktingbarn/

måndag 27 november 2017

Spade, spade, spade och spade

Olika design och olika vägval
Jag träffar för många som börjar se allt för svart på nuläget och framtiden. Det är oroande och onödigt tycker jag. I det stora perspektivet utvecklas människans tillvaro på jorden väldigt positivt. Kortsiktigt har vi bara en röra för att samhällssystemen inte lyckats anpassa sig till den nya globala digitala tid vi lever i. Det kommer att korrigeras. Tills dess kommer det att fortsätta att vara oroligt både runt om i Sverige och runt om på vår jord. Maktbalanser är satta ur spel och nya ska skapas.

Oavsett samhällstid är det alltid värdefullt att kalla en spade för en spade. Det är utvecklande att våga tala om "spadarna" och dess olika utformningar. Våga tala om hur vi bäst tycker att "spadarna" ska användas och att olika "spadar" lämpar sig olika bra beroende av vad som ska grävas. Vissa kommer att tycka att spade är helt fel och att ett spett är bättre, inget konstigt med det. Susanna Birgersson har så rätt när hon uttrycker sin irritation över vår oförmåga att ha konstruktiva samtal och debatter om uppenbara samhällsproblem. Att negligera dem är inte ett konstruktivt och klokt angreppssätt. Att se problem är inte att vara negativ, det är bara ett dåligt argument från konflikträdda och naiva människor. Läs Birgerssons ledare. Vi kan bättre. Vi måste kunna bättre! Framtiden är ljus men den positiva framtiden kommer inte av sig själv. Den framtiden skapas genom att vi har höga ambitioner och löser problem på vägen, så enkelt är det.
https://www.expressen.se/ledare/susanna-birgersson/att-forminska-problemen-gynnar-bara-populister/
http://som.gu.se/
https://www.expressen.se/dinapengar/dyster-framtidstro-i-handeln-trots-black-friday-och-reor/
Dagens kalkon
Regeringen. Mycket sent börjar regeringen ta i en destruktiv lånemarknad som ägnar sig åt ocker. Samtidigt är inte Socialdemokraterna fria från egen synd på svaga människors bekostnad. Rent generellt är det lika galet att riksdagen under lång tid undvikit att ta i sms-låneträsket som att de inte ordentligt tagit i en destruktiv spelmarknad i Sverige. Att dobbelföretagen tjänar galet mycket pengar på den svenska marknaden förstår vem som helst som tittar på TV och reklamen i samband med idrottsevenemang. Och kan du tänka dig, ofta avlöser spelföretag och sms-lånegivare varandra med reklambudskap. Självklart har vi alla ett stort eget ansvar för våra handlingar men i vårt samhälle får de som går omkull fortfarande stöd av övriga samhället, på olika sätt. I ljuset av det är det inte rimligt att blunda för spelmissbrukets svarta baksidor. Till och med det mycket liberala landet Holland gick så långt att de valde att försöka förbjuda nätspel för pengar. Nu har de insett att licensiering med tuffa krav är en bättre väg framåt. Vad gör Sverige?.....
http://www.gp.se/ledare/s-aknar-trov%C3%A4rdighet-mot-sms-l%C3%A5n-1.4869120
http://www.regeringen.se/4969b7/contentassets/29291777554d47e49e717171e4eb5f83/en-omreglerad-spelmarknad-del-1-av-2-kapitel-1-21-sou-201730
http://www.dagensjuridik.se/2016/12/efter-kritiken-mot-sverige-nasta-vecka-andras-lagen-om-spel-och-lotterier
https://www.metro.se/artikel/har-du-f%C3%A5tt-st%C3%B6rig-sms-reklam-fr%C3%A5n-casinosajter-du-%C3%A4r-inte-ensam-xr
https://www.lotteriinspektionen.se/globalassets/dokument/informationsdokument/spelmarknadens-utveckling-i-sverige-och-internationellt-2014-trycksak.pdf
http://www.onlinecasinosajt.se/onlinespel_kommer_att_legaliseras_i_nederl%C3%A4nderna.html

Dagens stjärna
Karin Pihl. Staten tar och staten ger.... För mig är det en självklarhet att vi gemensamt ska säkerställa att våra svagaste får en anständig lägsta levnadsstandard. Samhället blir helt enkelt attraktivare för alla i en liknande värld. Samtidigt är det sjukt att vänstern alltid vill ta så mycket som möjligt av våra intjänade pengar i skatt. Skatt som långt ifrån alltid används klokt. Vänsterns strategi är självklart att göra så många som möjligt beroende av bidrag i olika former. En mycket klokare väg framåt är att göra människor så fria som möjligt genom att för egna intjänade pengar ha en chans till ett egenfinansierat ok liv. Det är också en metod som bättre fostrar människor i att förstå att man har ett stort eget ansvar för sitt liv.
https://www.expressen.se/ledare/karin-pihl/statens-sloseri-slar-varst-mot-de-fattiga/

söndag 26 november 2017

Den krassa verkligheten

Koldioxidens effekter
Economist, en mycket marknadsliberal tidskrift av hög kvalitet publicerar allt fler ansvarsfulla artiklar. Nu även en om att det absolut inte räcker med att stoppa koldioxidutsläppen för att förhindra en allt större snabb negativ påverkan på miljarder människors levnadsvillkor. Försämrade levnadsvillkor som starkt bidrar till folkvandringar som i sin tur skapar stora konflikter mellan olika folk runt om på vår jord.
https://www.economist.com/news/leaders/21731397-stopping-flow-carbon-dioxide-atmosphere-not-enough-it-has-be-sucked-out

Inskränkthetens och rädslans effekter
En av förklaringarna till de folkvandringar vi upplever från Afrikas delar mot Europa är klimatförändringar som negativt påverkar möjligheter till nödvändig matförsörjning. Självklart är också fattigdom eller drömmar om högre välstånd drivkrafter för folkvandringar. Och krig. Glöm inte att det inte var länge sedan som den äldste sonen tog över stora delar av ägorna och övriga drog ut i fält för att förtjäna egna rikedomar... Att söka en bättre livssituation på nya platser har människan ägnat sig åt i miljoner år. I en modern värld med nationsgränser var rörligheten länge begränsad. Nationernas ledare höll människorna i ”schack”. USA och BREXIT-gänget Storbritannien ruskade ordentligt om i den tidigare ordningen när de med militär makt var drivande för att avsätta Saddamregimen i Irak, Ghadaffiregimen i Libyen och Talibanregimen i Afghanistan. Verkligen hemska regimer på många sätt, men hur framgångsrika blev dessa militära ”enkla” insatser i förhållande till all död, allt våld, all förstörelse, all radikalisering, alla flyktingströmmar som blev en konsekvens av dessa militära angrepp som inte matchades med nya bärkraftiga regimer? Jag kan inte tro att dåtidens makthavare i USA och Storbritannien var historiskt okunniga. I vart fall måste det ha funnits upplysta och kunniga rådgivare som värdelösa ledare struntade i. Återigen kan jag påminna om att hela övriga världen fördömde Storbritannien och USAs anfall på Irak. Och många av USAs mäktigaste generaler har vittnat om många stora misstag USA gjorde. En av generalerna är också den tidigare utrikesministern och mycket respekterade Collin Powell. Du vet väl också att USA tagit emot många färre flyktingar från Irakkriget än lilla Sverige! Och du vet väl också att ett av huvudskälen till varför BREXIT vann folkomröstningen var att de vill stoppa invandringen av andra än direkt värdeskapande arbetskraft. Ön vill inte dela bördan av stora folkvandringar som till stor del blivit konsekvenser av de militära operationer som Storbritannien ivrigt stöttade USA med. Bland annat lämnades Libyen åt sitt kaotiska öde efter att västmakterna krossat Ghadaffiregimen. Det är framförallt genom Libyens kaos som stora mängder afrikanska människor, med hjälp av människosmugglare, tagit sig till Europa.

Igår deltog jag i en manifestation mot människohandel. Särskilt fokus mot avslöjandena att tydlig slavhandel återigen visat sitt fula tryne i Libyen. I samband med den manifestationen attackerades vi av anhängare till Nordiska Motståndsrörelsen, NMR. Det blev bråk men som tur var kom poliser rätt fort till undsättning och jag fick hjälp att stå som ett försök till hinder mellan NMRare och fredliga demonstranter i hörnet mot O’Connors. Polisen gjorde vad jag kunde uppfatta en bra insats och under en tid hovrade sedan en polishelikopter över Uppsala city. Många hundratals fredliga demonstranter ropade ”Inga rasister på våra gator, inga rasister på våra gator”! Trots det olustiga i situationen hördes underbara röster för hopp och respektfullhet. När manifestationen kunde fortsätta sin vandring från Stora torget till Stadsträdgården fylldes jag av en kraftig sorgsen känsla. Tårarna rann ner för mina kinder parallellt med att vi ropade ”inga rasister på våra gator, inga rasister på våra gator.” Och ”Stoppa människohandeln nu, nu, nu, nu!” Hur blir människor så inskränkta och främlingsfientliga som till exempel NMR-sympatisörer? Det är så sorgligt att det är möjligt. Visst har Sverige fört en misslyckad migrations- och integrationspolitik, men politikernas oförmåga borde ändå inte göra att människor som gått minst 9 år i skolan ser ner på andra människor enbart utifrån hur de ser ut. Det finns dåliga människor inom alla samhällsgrupper. En dålig människa är en dålig människa oavsett till exempel etnicitet. Det i särklass största antalet människor på vår jord är bra människor, det är viktigt att komma ihåg. Och många av de som är dåliga kan motiveras att bli goda om vi försöker förstå varför de gått så snett som de har och möter dem därifrån och försöker leda dem mot en bättre framtid. Den bistra verkligheten är dock att ett ökat utanförskap och en misslyckad integration göder allt fler politiskt farliga krafter i vårt samhälle.
http://24uppsala.se/2017/11/25/extra-kommunalradet-mitt-i-nazistattacken-fick-agera-mansklig-skold/
Dagens kalkoner
Nordisk Motstånds Rörelse, NMR. Något måste ha gått väldigt fel under deras barndom. Och de kan inte vara särskilt bildade och/eller världsvana, då kan man inte tycka och bete sig som dem.
http://24uppsala.se/2017/11/25/extra-kommunalradet-mitt-i-nazistattacken-fick-agera-mansklig-skold/

Korrupta skoningslösa maktmänniskor som inte ska erbjudas ett möjligt lyxliv i Sverige. Självklart ska även Sveriges riksdag visa sin respekt för ett generellt rättvisesamhälle på vår jord. Och självklart ska vi hjälpa till att göra den ryske rättskämpen Magnitskij, som i unga år berövades sitt liv, en hedersam plats i vår mänskliga historia.
https://www.svd.se/sverige-bor-infora-en-magnitskijlag

Dagens stjärna
Anna Dahlberg. Hjärta och hjärna! Det är lätt att bara vilja tänka med hjärtat. Det är dumt. Jämlikhet, rättvisa och regel/lagefterlevnad är viktigt för att undvika godtycklighet, korruption och orättvisa. Inte minst måste människosmugglarhandeln bekämpas hårdare. Ett sätt att mycket effektivare bekämpa den är att tydligt tillämpa de asylregler och migrationslagar vi faktiskt har.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/medierna-maste-klara-det-manskligt-svara/

lördag 25 november 2017

Rättvisa möjligheter

Arv
Är det orättvist att vissa föds med bättre genetiska förutsättningar än andra beroende av vilka egenskaper och förmågor vi jämför? Det kan sannolikt vissa tycka, men vad kan man i så fall göra för att utjämna den orättvisan? Läkemedels- och medicinteknikkonsten kan ses som kompensatoriska framsteg som bidragit till mer jämlikhet trots våra skilda genetiska förutsättningar. Är det orättvist att vissa föds till enorma rikedomar och makt medans andra föds till svält och analfabetism? Vi kan väl ändå vara eniga om att vare sig ett barn som föds in i rikedom eller i fattigdom själv gjort något för att "förtjäna" det ena levnadsförhållandet eller det andra, eller?

Det är mycket intressant att en av världens mest marknadekonomiskt drivna tidsskrifter starkt börjar lyfta fram det samhällsekonomiskt osunda med en allt större koncentration av ekonomisk makt. Ojämlikheten mellan de få väldigt rika och övriga befolkningen har ökat kraftigt under många år. Ett väl fungerande och attraktivt samhällspussel kräver tveklöst rimlig rättvisa. Framförallt kräver ett sådant samhälle rimligt jämlika möjligheter för alla människor att utbilda sig och att kunna försöka förverkliga personliga drömmar. Den allt större förmögenhetskoncentrationen hos någon procent av jordens befolkning är samhällsekonomiskt osund, och den kan inte klassas som rimligt rättvis. Tro mig, jag är inte missunnsam. För mig får framgångsrika företagare, som till exempel Bill Gates och Ingvar Kamprad, gärna bli så rika som de blivit. Samtidigt tror jag på ett Darwinistiskt system som inte ska dopas av en ny tids ärvd adel. Människans positiva utveckling kräver rimlig rättvisa och ett hållbart samhällspussel är komplext.
https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/11/daily-chart-17
Economist konstaterar att argumenten för arvsskatt är starka, både ur ett samhällsekonomiskt- och ur ett rättviseperspektiv. I USA har de relativt hög arvsskatt. Typtänkandet är att du själv ska kunna bli rik genom framgångsrikt arbete och relativt låg inkomstskatt, men varför ska du bara kunna ärva mer än säg ynka 30 miljoner....? USAs skattesystem gör att nästan alla rika samlar stora delar av sina förmögenheter i stiftelser. Samhällsekonomiskt blir det sannolikt bättre än att arvingar bara fritt får ta över en förmögenhet. För att starta en stiftelse måste den oftast ha ett syfte som har allmänintresse. Och självklart blir en stiftelse ofta familjekontrollerad. Den mest kända, och enorma, stiftelsen är Bill och Melinda Gates foundation.
https://www.economist.com/news/leaders/21731626-case-taxing-inherited-assets-strong-hated-tax-fair-one
https://www.gatesfoundation.org
https://www.svd.se/sa-styrs-kamprads-hemliga-miljardstiftelse
https://www.sydsvenskan.se/2002-08-21/trust-sakrar-familjens-makt
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1557654&fileOId=1564393

Det är tveklöst osmakligt att det finns människor som har så stora förmögenheter att de kan välja att köpa en tavla för 3,8 miljarder kronor! Inte ens en tavla målad av en av mänsklighetens största diamanter, den på många sätt självlärde Leonardo da Vinci, borde kunna vara värd mer än säg 50 miljoner kronor. Att det finns en marknad för konst på dessa prisnivåer visar att det finns stora rättvisesjukdomar på vår jord.
https://www.expressen.se/nyheter/da-vinci-tavla-saldes-for-astronomisk-summa/
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Salvator_Mundi_(målning)
https://www.google.se/amp/s/www.biography.com/.amp/people/leonardo-da-vinci-40396

Dagens kalkon
Regering och riksdag. Det är sjukt irriterande att det tar så lång tid att skydda invånarna från mycket oskäliga villkor. Under lång tid har det varit allmänt känt att bland annat sms-lån flitigt används av ekonomiskt svaga och att de allra flesta långivare tar hutlöst betalt för lånen. Ett förtroendeuppdrag borde tas på större allvar. Först nu verkar regeringen vilja försöka denna enligt mig kriminella verksamhet. Den skuldsättningsekonomi som byggts upp de senaste femtio åren har i praktiken gjort väldigt många människor ofria och mycket sårbara. Och ocker är ocker och ska självklart bestraffas.
https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/regeringen-foreslar-kostnadstak-for-snabblan-6885615
https://www.etc.se/inrikes/ockerlagar-biter-inte-pa-sms-laneforetag
https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/trots-skyhoga-rantor-ockerlag-anvands-inte
https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/slaveri-idag
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/slaveri/slaveri-i-nutid
https://www.synonymer.se/sv-syn/ocker
http://www.rfs.se/godmanskap/filmer_teckentolkat/333/gmp015/gmp016/

Dagens stjärna
Bill Gates. En sympatisk, klok och enormt framgångsrik affärsman som använder nästan all sin skapade rikedom i människans tjänst. En klok person som inte ger bort pengar utan rimliga motprestationer eller delat ansvar. Tänk att Gates tre barn ”bara” kommer att få ärva 10 miljoner dollar var när han dör.... På toppen av att de fått chansen att utbilda sig i bästa möjliga kunskapsmiljö, fått ett kraftfullt globalt nätverk och sannolikt har en livsplattform i den enorma och mänskligt värdefulla stiftelsen. Jag lyfter på hatten för Bill Gates, han är en stor medmänniska.
https://www.google.se/amp/s/www.biography.com/.amp/people/bill-gates-9307520
https://www.forbes.com/profile/bill-gates/
http://www.10fakta.se/bill-gates/

fredag 24 november 2017

Alternativkostnader

Alla dessa val
Hur många val gör du per timme? Per dag? Per vecka? Många! Varje val har konsekvenser. En konsekvens är att det val du gjort innebär att du inte gjorde något annat i just det beslutstillfället. Du valde och fick ta konsekvenserna av dina val. När politiker kollektivt fattar kollektiva majoritetsbeslut innebär det att begränsade resurser används på ett eller annat sätt. Det innebär, oavsett vissa politikers trams om att man inte får ställa människor emot varandra är precis vad vi gör, hela tiden, när beslut fattas. Och exempel på konsekvenser av liknande beslut är nu reviderade av Sveriges riksdags revisorer. Kritiken mot hur riksdag och regering länge hanterat migrationsfrågorna är omfattande. Det är uppenbart att väldigt många riksdagsledamöter är i behov att lära sig vilket ansvar de har gentemot det svenska folket. Gentemot det svenska folket! Inte journalisteliten boendes på Södermalm i Stockholm eller en skrivkunnig kulturelit. Trist att det fick gå så lång tid innan riksdagen började ta det ansvar de alltid borde veta att de har.
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/svidande-upplaxning-efter-flyktingkrisen/
http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/27538/RiR_2017_25_MIGRATIONSPOLITIK_ANPASSAD.PDF

Läs gärna ovan ledarartikel skriven av Expressens Ann-Charlotte Marteus! Varför inte läsa hela den mycket kritiska revisionsrapporten? Inom näringslivet skulle den tveklöst klassas som oren och de ansvariga skulle sannolikt inte ges ansvarsfrihet. Vilket straff skulle vara rimligt? Indragna arvoden för en tioårsperiod?....
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/de-har-lamnat-oss-at-vart-ode-4827118.aspx

Alla beslut får konsekvenser. Konsekvenserna av den ansvarslösa migrationspolitiken som riksrevisionen beskriver har redan varit stora. De blir också allt större i allt fler kommuner. Lägg ner att blunda för det! Vi lever inte i en drömvärld, vi lever i en verklig värld. Titta gärna på nationalekonomen Hans Jenseviks youtubefilm om alternativkostnader och om vad som nu i allt större utsträckning händer i våra kommuner. Vi har alltid begränsade resurser. Vi måste alltid prioritera bland begränsade resurser. Prioriteringar innebär att vissa får och andra får stå tillbaka i en värld där BNP per invånare sjunker. Det är bara för oss handlingskraftiga och ansvarsfulla kommunpolitiker att kavla upp ärmarna och försöka städa upp efter denna oansvariga rikspolitik. Ingen vet hur framtiden blir. Hårt målmedvetet arbete mot en önskad framtid brukar dock öka chanserna att framtiden blir i närheten så som man önskar. Det målmedvetna arbetet måste ha klart för sig vilka intressen de tjänar. Vilkas intressen ska Uppsalapolitiker tjäna? Vilkas intressen ska svenska rikspolitiker tjäna? I konkurrens och förhandlingar med andras intressen hittar man förhoppningsvis bra kompromisslösningar som ser till fler perspektiv än dem som det avgränsade uppdraget handlar om. För mig är det uppenbart att det bland många saknas grundläggande kunskaper om vilket uppdrag man har som förtroendevald.
http://www.ekonomi-info.nu/alternativkostnad_13772.asp
https://www.youtube.com/watch?v=oICnJ7gAHYw
https://detgodasamhallet.com/2017/11/22/gastskribent-hans-jensevik-ursprungsbefolkningens-valfard-ar-invandringens-alternativkostnad/
Dagens kalkon
LO. De måste bli mer konstruktiva om de ska bidra till en utveckling där en stor majoritet av Sveriges framtida befolkning ska kunna klassas som medelklass. Tillsammans måste företagare och arbetstagare skapa mer värde för att det ska bli verklighet. Att bara kortsiktigt försvara nuvarande medlemmars intressen är inte ansvarsfullt. I takt med att vi i genomsnitt blir allt äldre måste vi också finansiera fler år av ett liv där vi inte tjänar pengar. Den ekonomiska nettoeffekten av en person som lämnar arbetsmarknaden jämfört med en som är kvar är STOR.
https://www.expressen.se/nyheter/lo-bossen-thorwaldssons-pensionskrav-bara-ett-han/

Redan 2013 försökte Gatu- och samhällsmiljönämnden erbjuda 200 renhållnings- och områdesvärdsuppdrag i Uppsala under min ledning. Ett utmärkt vinna/vinna där långtidsarbetslösa arbetsföra med fullt försörjningsstöd får en chans att bidra samtidigt som de arbetstränar. Facket och vänstern gjorde vad de kunde för att stoppa inkluderingsambitionen som också kraftigt skulle kunna göra vårt offentliga rum attraktivare. Tro det eller ej men nu verkar i vart fall vänsterpolitikerna fatta att det vi för länge sedan insåg nödvändigt måste förverkligas. Inkluderingsarbetet mot självförsörjning måste kraftigt förbättras!

Dagens stjärna
Aleksandra Boscanin. Hon har rätt att det är viktigt att demokratiska beslutsprocesser är öppna, transparenta, så att ansvariga politiker och dess partier kan ställas till svars för sina olika ställningstaganden.
http://www.gp.se/ledare/hemlighetsmakeriet-skadar-demokratin-1.4856182

torsdag 23 november 2017

Allt mer inskränkt

Upplysningstid mot sitt slut?
Jag känner mig lyckligt lottad i livet. Tidigt kom jag in i den digitala tid vi lever i. Jag var med och byggde nättjänsten Teleguide som skulle kunna liknas med en dåtidens browser för att navigera efter nättjänster plus möjligheten att ta betalt för tjänsterna. När Netscape lanserade webläsaren Mosaic på Internet dog IBM, Televerket och Esseltes Teleguideprojekt. Med Netscapes användarvänligare teknologi började den globala explosionen av nättjänster.
Väldigt mycket information har på Internet varit gratis tillgängligt, inklusive information med hög kvalitet. Och mycket har kunnat, och kan, handlas betydligt billigare på nätet än i butik. Personligen har jag under alla dessa år sedan början av 1990-talet särskilt uppskattat möjligheten att följa nyheter, läsa vetenskaplig journalistik, följa politik i världen och i samhällen jag särskilt känner för, läsa om sporter jag gillar och att ta del av ledarskribenters perspektiv på livet. Mer och mer har producenterna av Internets information insett att de inte överlever utan att börja ta betalt för sina tjänster. Inget konstigt med det. Desperat har de flesta mediebolag försökt hitta nya affärsmodeller för att tjäna pengar i takt med att prenumeranter av papperstidningar kraftigt minskat i takt med att äldre människor dör och unga människor självklart nyttjat Internets gratiskällor. Allt fler medier försöker nu ta betalt för tillgång till deras information. Risken är stor att det leder till att vi människor blir betydligt mindre upplysta än sedan början av 2000-talet. Hur många människor tror du kommer att betala för abonnemang hos säg 38 informationskällor med kvalitativt innehåll? Jag kommer inte att göra det. Jag tror inte jag blir ensam. Tyvärr innebär det sannolikt att vi ännu kraftfullare går in i bubblornas, inskränkthetens, tid. Dels för att många inte längre orkar med informationsbruset men också för att tillgängligheten till alternativa informationskanaler kraftigt begränsas. Men vad ska producenterna av informationen göra när de inte hittar nya affärsmodeller som bär? Och vad händer när allt fler människor blir allt mer inskränkta? För mitt bloggande innebär det att allt färre länkar blir användbara för alla mina följare : (. Trist utveckling.
http://www.gp.se/nyheter/göteborg/därför-börjar-gp-ta-betalt-digitalt-1.4851904
https://home.kpmg.com/se/sv/home/nyheter-rapporter/2016/03/se-news-sa-ser-framtidens-affarsmodell-ut.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Teleguide
https://www.engadget.com/2014/05/10/history-of-netscape/

Dagens kalkon
Donald Trump. Hans eviga twittrande, sexistiska och nedvärderande sätt, arroganta stil, hans uppenbara ovilja att ta del av vetenskapliga konsensusuppfattningar och hans generella förakt för journalister gör honom inte till någon bildad och upplyst förebild. Trump inspirerar till dumt och obildat beteende som inte utvecklar mänskligheten i en positiv riktning. Västvärlden behöver kloka ledare, särskilt i oroliga tider.
https://www.npr.org/2017/11/21/565760674/trump-defends-roy-moore-amid-sexual-assault-allegations-he-totally-denies-it
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-cnn-sexual-assault-jake-tapper-list-hypocrisy-women-latest-a8061901.html


Dagens stjärna
Förre finansministern Kjell-Olov Feldt, S. Självklart har han helt rätt att staten borde ta alla nödvändiga kostnader som krävs på grund av en tidigare oansvarig migrationspolitik och en fortsatt misslyckad integrationspolitik. Det är inte rimligt att kommunerna ska sitta med Svarte-Petter! Staten kan med fördel förenkla reglerna så att bra prisvärda kollektivboendelösningar kan byggas i stor omfattning. Förutom regelförändringarna kan staten med fördel skicka 5 miljarder i investeringsstöd till Uppsalahem för att bygga många liknande bostäder runt om i vår stora och vackra kommun.
https://www.expressen.se/debatt/staten-far-inte-smita-fran-flyktingansvaret/


onsdag 22 november 2017

Legalisering av cannabis Pandoras box

Legalisering av narkotika är en oklok väg framåt
Det pågår en omfattande debatt om att legalisera lättare narkotika i Sverige. Argument för och emot legalisering av cannabis är många. Milton Friedman tog för länge sedan en intressant position om att legaliseringen kraftigt skulle minska den organiserade brottslighetens incitament att ägna sig åt den farliga droghandeln. Jag tycker att det skulle vara mycket olyckligt om vi i Sverige hängde på ett antal samhällens legalisering. Att de flesta föräldrar, skolan och myndigheter förmedlar ett entydligt budskap om att liknande droger är av ondo, på många sätt, är viktigt. Håll gränsen och låt oss istället göra allt vi kan för att människor ska må bra och stärkas i sina självförtroende utan droger. Argumentet att den farligaste drogen är alkohol tycker jag absolut inte håller för att vi ska öppna Pandoras box mot tungt drogberoende.
https://www.expressen.se/ledare/romantisera-inte-cannabis/
https://www.youtube.com/watch?v=nLsCC0LZxkY
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/I-Hogsta-domstolens-mal-B-2106-16-ang-narkotikabrott-meddelas-dom-den-20-november-2017/
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sa-har-legaliseringen-paverkat-Colorado
http://wiki.magiskamolekyler.org/Negativa_konsekvenser_av_en_reglerad_narkotikapolitik
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/att-legalisera-cannabis-braer-en-felaktig-vaeg-att-ga-5783
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-staller-riksdagspartierna-till-en-legalisering-av-cannabis
http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/15579/Argument%20f%C3%B6r%20en%20legalisering%20av%20narkotika.pdf
http://www.greekboston.com/culture/mythology/pandoras-box/


Min övertygelse är att Milton Friedman inte tänkte tillräckligt långt när han förordade legalisering av narkotika. Teoretiskt kan man tro att marknaden för kriminell narkotika skulle minska kraftigt genom en legalisering. Personligen tror jag att det bara skulle leda till en betydligt högre konsumtion än idag och en konsekvens av många fler som använder lättare narkotika skulle uppmuntra fler att gå över till ännu tyngre och mer beroendeframkallande droger. Jag tror också att legala distributörer skulle skapa en prisbild som blir högre än idag och som därför öppnar upp för att den organiserade brottsligheten "bara" skulle satsa på att erbjuda billigare alternativ.
Samtidigt kan jag köpa argumenten att det är beklagligt att unga som använt till exempel cannabis och blivit tagna av Polisen får ett oproportionerligt långt straff när det blir svårt att få ett jobb med en liknande dom i brottsregistret. Som med allt annat kan en människa göra okloka val ett tag i livet men också välja en bättre fortsatt väg i livet. Kanske kan brottsrubriceringen för mindre brott bakas ihop under ett samlingsbegrepp för bötesbelopp som inte livslångt stigmatiseras. En sådan lösning i kombination med en ökad risk för kraftiga böter kanske kan vara en bättre väg framåt?

Dagens kalkon
Otydliga budskap. Sverige behöver ett nytt ledarskap. Vänsterpolitik leder oss in på fel spår som kraftigt försvagar våra barns positiva möjligheter. För att öka chanserna att Sverige ska få en liberal och företagsam inriktning behöver alla icke vänster och främlingsfientliga partier ha tydliga budskap till väljarna om var de vill gå. Vi kan alla lära mycket av ledarskapsbudskapen som finns i berättelsen om Alice i underlandet.
http://propositum.se/taget-ur-alice-i-underlandet-precis-nar-hon-traffar-cheshirekatten
http://www.gp.se/ledare/liberalerna-%C3%A4r-alliansens-n%C3%A4sta-krisparti-1.4850940

Dagens stjärna
Naomi Abramowicz. För att klara av att säkerställa ett högt generellt välstånd i framtidens Sverige måste en större andel av befolkningen tjäna egna pengar under längre perioder av sitt liv. Försörjningskvoten måste stärkas. Många fler unga måste bli företagare eller på andra sätt försöka bli självförsörjande tidigare. Många äldres kompetenser och energi
https://www.expressen.se/ledare/naomi-abramowicz/varning-for-generation-pippi-/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/tabell-och-diagram/sveriges-framtida-befolkning-20162060/forsorjningskvot-och-prognos/

tisdag 21 november 2017

Frihetens pris

Ett vilset EU
Hur mycket är din frihet värd? Hur mycket materiell lyx skulle du vara beredd att offra för ”husarrest” i säg Tierps kommun i Sverige? Du får bo i en 2.000 kvadratmeters lyxbostad, du får också bo i en sommarstuga i Tierp på 300 kvadratmeter vid en sjö. Fram och tillbaka blir du skjutsad i en limousine. I övrigt får du inte röra dig på vår jord. Skulle du byta ditt nuvarande liv mot ”husarresten” i Tierp? Du får äta lyxmat också! Och titta på Netflix. Du får dock bara använda övervakad mejl. Inget Facebookande, inget Instagrammande, inget Tindrande och inget pokerspel hos till exempel Mr Green... De flesta av oss människor skulle inte nappa på ”husarresterbjudandet”. För att känna sig fri måste de flesta av oss uppleva att vi har möjligheten att röra oss fritt, möjligheten att försöka förverkliga egna drömmar, möjlighet att försöka ta vilket jobb vi vill, surfa var vi vill och så vidare.
https://www.synonymer.se/sv-syn/frihet
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/frihet

EU måste få fokus på rätt saker! Inte utvidga sin makt över lokalsamhällen inom unionen! Avgränsa och stärka samarbetet inom några huvudområden istället för att genom att inkludera mer försvaga samarbetet ytterligare. Spanien lider av inre splittring, BREXIT, Grekland tycks inte ha kommit långt i sin nödvändiga förnyelse, Frankrike har redan börjat tvivla på ”räddaren” Macron och nu havererade regeringsförhandlingar i Tyskland samtidigt som landet för första gången sedan 2:a världskriget fått in ett nationalistiskt och främlingsfientligt parti i förbundsdagen.... Tänk om det främlingsfientliga partiet AFD får ännu fler röster i ett nyval... Och räntan är fortsatt mycket låg.... Ett faktum som leder till överkonsumtion och som gör allt fler människor till låneslavar.


EU är i kris, den som påstår något annat tillhör solklart förnekargänget. Sannolikheten är hög att EU-ländernas problem uppmuntras av ”främmande” makter. I bifogad intervju med Macron säger han att det komplexa EU inte har eller behöver en ledare. Det finns förbättringspotential inom EU samarbetet. Det Europeiska folkets fred och frihet står på spel! Varför är det så svårt för EU-politiker och EUs medlemsregeringar att enas om en frihets och välståndsagenda? En välståndsagenda byggd på grön tillväxtpolitik och en rättvis fördelning av det värde som gemensamt skapas. Löfvéns försök att utvidga EUs intressesfär med sociala frågor är dock mycket dumt i nuläget. Det enda nya EU borde besluta om är att införa ett gemensamt språk som alla ordentligt ska lära sig parallellt med det nuvarande, det skulle kraftigt bidra till vår gemensamma gröna tillväxt.

https://www.svt.se/agenda/agenda-19-november
https://www.expressen.se/ledare/lofvens-naivitet-kan-starka-bryssels-makt/
https://svenska.yle.fi/artikel/2017/09/26/macron-vill-sparka-igang-avstannat-europa
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/forenta-europa-staterna-macrons-kontroversiella-eu-plan
Den fria världen, samhällen där vi som inte föddes in i makt och rikedom fick en rimligt jämlik chans att nå vår fulla potential, startade där vi har vår mäktigaste symbol för frihet och jämlikhet, Frihetsgudinnan. Som av en händelse är mina favoritstäder, bland de största städerna, på jorden Paris och New York. I Paris står originalet och i New York står den större versionen och är en gåva från det franska folket. Under många år fick människor i den fria världen mer och mer demokratiskt inflytande och köpkraft. Under lång tid kunde de rikaste och de infödda i maktfamiljer balanseras genom en engagerad och stundtals kompetent demokratisk representation. Kvalitet har alltid betydelse, i alla sammanhang. Den frihet som västvärldens folk haft har inte varit ett faktum länge i vår mänskliga historia. Runt om i den ännu fria världen behöver vi invånare bli bättre på att vaska fram demokratiska företrädare med hög kvalitet. Partierna lever sina egna liv. Olika demokratiska samhällens invånare måste bättre börja sätta press på att få till en kompetentare representation. "Frihetsgudinnan" är garanterad orolig i dessa tider. Vi lever i en orolig tid och totalitära system flyttar allt mer fram sina positioner. Den jämlika friheten får inte tas för given. Frihetskampen måste föras varje dag. I en kamp mellan extrem egoism och altruism krävs, i en kamp om begränsade resurser, är det viktigt att den fria världen politiskt kan vara en tillräckligt kompetent kraft i det allmännas intresse. Att Tyskland nu också hamnat i politiska problem är mycket oroande. Kortsiktigt billiga pengar, låg ränta, har inte räckt för att lugna ner många människors missnöjen.Dagens kalkoner
De som inte förstår hur viktigt det är med en rimligt rättvis fördelning av jordens rikedom. När medelklassen drabbas av allt sämre köpkraft går vi mot farligare tider. Det är aldrig någon större samhällsnytta med att enorm förmögenhet samlas hos några få. Även inom västvärlden 2.0 måste köpkraften spridas smartare. Jag är dock fortsatt skeptisk till medborgarlön. Om det ersätter alla bidrag kanske jag kan ändra mig...
https://www.svtplay.se/video/15951602/lon-utan-jobb/dokument-utifran-lon-utan-jobb-avsnitt-1?start=auto&tab=senaste
https://m.youtube.com/watch?v=QMrbmsd3gms

Kriminella som inte drar sig för att skjuta med skarpa vapen bland oskyldiga människor. Men BRÅ och andra tycker inte att våldet kraftigt ökat i Sverige....
https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/skottlossning-i-vastra-stockholm/

Dagens stjärna
Padma Schrewelius. Åsiktskorridorer är alltid kontraproduktiva! Och varför tillåts åsiktspendeln slå så kraftigt? Det är ett stort misslyckat politiskt ledarskap som gör det möjligt. Ständiga respektfulla debatter, utifrån ambitioner, fakta och tydliga trender, leder mest rätt.
http://www.gp.se/ledare/den-nya-åsiktskorridoren-1.4847195

måndag 20 november 2017

Ledarskapskompetens

När vi saknar kompetent ledarskap
Hur viktigt är ledarskapet för en verksamhet? Det är av avgörande betydelse för framgång eller misslyckande. Behovet av kompetent ledarskap finns överallt. Inom föreningsliv, näringsliv, offentlig sektor och inom politiken. Förmågan varierar kraftigt. En av de största utmaningar vi har är brist på kompetent ledarskap inom offentlig sektor och politik samtidigt som tillgången på kompetent arbetskraft är allt sämre.

Den dumsnålhet som bifogad ledarartikel beskriver är exempel på dåligt ledarskap. Självklart måste människor få tillräckligt betalt för att klara en anständig levnadsnivå när man jobbar heltid. Långt ifrån alla drivs av pengar för att känna mening i sin tillvaro. De allra flesta vill jobba på en arbetsplats där man trivs och där den kollegiala stämningen är god. 
https://www.expressen.se/ledare/aven-underskoterskor-maste-fa-ga-pa-julfest-/
Jag motionerade som ny inom politiken om behovet av ett ledarskapsträningsprogram. Initialt ansågs det inte behövas då de olika förbunden ansågs sköta det bra. Det blev ändå till sist ett bra ledarskapsprogram. Det var klokt att den insikten kom efter ett tag. Självklart förbättras möjligheterna att det gemensamma leds mycket bättre om politiskt valda utan praktisk ledarerfarenhet ändå teoretiskt tränas i vissa viktiga praktiska färdigheter.

Vi måste inom alla delar av samhället stärka ledarskapsförmågan, det har stor betydelse för om vår gemensamma framtid blir bra eller dålig. Den som underskattar betydelsen av kompetent ledarskap gör ett stort misstag.

Dagens kalkoner
Mugabe. Ledare på extrem övertid och oförmåga att ta chansen att avgå utan att försätta landets folk för konfliktrisker.

Regionpolitiker ansvariga för att de inte kan samarbeta runt inköp av till exempel journalsystem. Det är minst sagt pinsamt att behandlingskvaliteten tillåts vara onödigt dålig samt att skattepengar missbrukas när sjukvården inte kan samarbeta runt liknande självklarheter. 

Dagens stjärnor
De som förstått att vi behöver ett modernt ekonomiskt system som värderar till exempel våra miljövärden bättre och som säkerställer lokal beskattningsrätt av globala nättjänstbolag.

söndag 19 november 2017

Snabbare, snabbare, snabbare

Hur sakta får det gå?
Förbättringsmöjligheterna är alltid många, i alla sammanhang. Det som skiljer vinnare från förlorare är att vinnarna, i alla sammanhang, metodiskt jobbar med sitt förbättringsarbete. Det gör sällan förlorarna. Den politiska världen är inget undantag. Ett av politikens nödvändiga förbättringsbehov är att snabbare inse sakläget och se mönster i samhällsutvecklingen som det är bra att tidigt och skyndsamt förhålla sig till. Gång efter gång sticker många huvudet i sanden istället för att ta i problem eller hjälpa till att förstärka möjligheter. Det måste börja gå fortare att inse fakta och att se en tydlig mönsterutveckling! Jag blir bara mer och mer övertygad om att metoden för att snabba upp denna viktiga förmåga är väldigt resultatorienterade konferenser. Konferenser där sakfrågor blir objektivt belysta och där problemlösningsförslag ska vara en självklar output. En sådan där konferens som jag länge efterfrågat inom migrations- och integrationsområdet. Och varför har inte de flesta förslagen som arbetades fram av Framtidskommissionen blivit verklighet? Det bristande ledarskapet över Sverige visar sig tydligt varje dag. I en mycket snabbrörlig värld måste även det politiska arbetssättet, inklusive medlemsrekryteringsarbetet, kraftigt förbättras. Det går idag allt för sakta att inse växande problem, debattera om dem, debattera förbättringsförslag och komma till skott med till exempel lag- och regelförändringar. Och behövs rikspolitikerna om de inte skyndsamt och konstruktivt tar tag i konkreta förbättringsförslag som togs fram av Framtidskommissionen redan 2013! Snart är det år 2018...,
http://www.regeringen.se/49b6cf/contentassets/c709bf195f8a48278ec51d02cdbc82cf/framtidskommissionens-slutrapport-svenska-framtidsutmaningar

Bostadsförsörjning
Under veckan som gått anordnade Länstyrelsen i Uppsala län en bra konferens om utmaningarna vi har att matcha efterfrågan med utbud på bostadsmarknaden. Uppsala kommun växer befolkningsmässigt så det knakar. Samtidigt har det äntligen gått upp för de flesta att efterfrågan inte är samma sak som att de som efterfrågar har nödvändig betalningsförmåga. Under Göran Enanders sympatiska ledarskap gavs alla konferensdeltagare en bra möjlighet att förstå nuläget bra och deltagande samtal om hur vi bäst korrigerar en dysfunktionell bostadsmarknad. Vad krävs för att det ska byggas bra bostäder som till exempel unga vuxna och Asylinvandrade har råd att bo i?
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/om-lansstyrelsen/landshovding-och-lansledning/landshovdingen/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/kalender/2017/Sidor/Bostadskonferens-2017.aspx

Jag deltog i somras i flera bostadsdebatter under Almedalsveckan i Visby. Det är inte så länge sedan. Jag var då väldigt ensam om att vilja inse att det som byggs i allt mindre utsträckning matchar de plånböcker som efterfrågar bostäder. Nu är läget annorlunda. Självklart ligger lösningen i mer av den delningsekonomi som vi ändå är påväg mot. En delningsekonomi som inte ”bara” kan hjälpa ekonomiskt svaga att få ett eget boende, det är miljö- och klimatsmart också. I till exempel USA och i Danmark delar människor länge bostäder för att ha råd. Så är det i studentkorridorer och i gamla tidens ålderdomshem. Smart att dela ytor som sällan används. Och i ljuset av att allt fler människor känner sig ensamma ökar chansen att delat boende bidrar till ett rikare socialt liv. Skulle mer av delat boende innebära ”social housing”? Nej! Det är hög tid att börja bygga många prisvärda lösningar för delade boendeformer. Mångmiljardärer Niklas Zennström och jag har delat toalett, dusch och hall. Därutöver delade vi kökspentry, matbord och TV-rum med många fler. Det gick alldeles utmärkt. Det brådskar att få fram bra och prisvärda delade bostadslösningar. Dessa lösningar ska självklart byggas i både nya och gamla bostadsområden.
https://www.svd.se/bygg-bostader-som-vanligt-folk-har-rad-med
https://www.svd.se/bostadsfragan-ar-en-social-krutdurk
http://www.dagensarena.se/innehall/ar-social-housing-losningen-pa-sveriges-bostadskris/
Även om det politiska ansvarstagandet måste klara av att processa frågor snabbare måste vi samtidigt säkerställa att vi utvecklar våra samhällen klokt. Centerpartiet i Uppsala har en grön och attraktiv stadsbyggnadspolitik, det har inte alla lokala partier. Det gäller att rösta klokt i val. Tänk att det finns väljare som inte förstår att partierna har lokala politiska program. Det är baserat på de programmen,  och trovärdigheten hos lokala politiska företrädare, du bör välja vem som får din kommunala röst. Beroende av hur stort folkligt stöd ett parti fått i val påverkar om den politiken få mer eller mindre inflytande när partikompromisser ska göras mellan dem som bildat politisk majoritet. Så fungerar det.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/sa-bygger-vi-ett-gront-uppsala-4821150.aspx

Dagens kalkon
Nja... Det är besvärande att två allianspartier går dåligt i opinionen samtidigt som alla partier i opposition har en utmärkt chans att sälja sin egen politik. Nja är sannolikt inget bra politiskt ställningstagande om religiösa skolor. Personligen tycker jag man antingen är för ett förbud, som Ls stämmoutskott förordade, eller så är man för frihet under ansvaret att leva efter de regelverk som starkt styr skolans verksamhet. Lagförslag som innebär olika regler för liknande verksamheter är oklokt. Precis som taktkänslan har stor betydelse inom dansen är det viktigt att politiken är tydlig i sina ställningstaganden i sakfrågor. Om man dansat med en som saknar taktkänsla bjuder få upp den personen igen. Nja tror jag motsvarar läget man hamnar i om man saknar taktkänsla. Sakfrågor är något annat än långsiktiga ideologiska visioner.
https://www.expressen.se/nyheter/jan-bjorklund-pressas-i-fragan-om-religiosa-friskolor/
Dagens stjärna
K-G Bergström. Fram och tillbaka under många år har C och L fört samtal, till och med varianter av förhandlingar, om samgåenden. Som vanligt har maktfrågor och kulturfrågor stoppat varje försök. Bergström har självklart rätt, ideologiskt skulle det vara bättre med ett liberalt inriktat parti. Jag tror aldrig det blir verklighet. De partikulturella skillnaderna är stora. Nu, i en tid då L inte kan nytända på ledarsidan borde vara ett utmärkt fusionstillfälle. Björklund kan i sitt sluttal på stämman säga att han förhandlat klart med Lööf om att Ls partiorganisationer läggs ner, medlemmarna flyttas över till C-hangarund med tre månaders chans att begära urträde om en enskild medlem inte står ut med tanken att helt plötsligt flaggas som C-engagerad.... Tror du han håller det talet inom kort?...
https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/liberalerna-ar-numera-nagot-av-ett-krisparti/

lördag 18 november 2017

Decentralisera mera

Närodlad politik
Ett av huvudskälen till varför jag valt Centerpartiet, som min politiska plattform i Uppsala, är medlemmarnas insikt att det mesta utvecklas bäst möjligt när makten delegeras så långt som möjligt! Inte en centralistisk politik, där makten samlas bland några få, som allt för många partier förespråkar. En del av det decentralistiska tänkandet är att skatten ska vara så låg som möjligt. Du och jag ska få bestämma mer över våra hårt intjänade pengar. Och när vi som idag har möjlighet att få mycket mer för våra skattepengar ska fokus vara på det, inte på vänsterns eviga skattehöjningar. Om vi dessutom slutar att skattefinansiera annat än ”välfärdens kärna” kan kvaliteten inom skola, omsorg, vård, rättsystem och försvar stärkas. Både Uppsala kommun och Sverige behöver nytt ledarskap. Ett grönt tillväxt- och decentraliseringsfokuserat ledarskap.

Meritokrati
De långa knivarnas tid inom politiken pågår för fullt. Partierna bestämmer vilka deras toppkandidater är inför 2018 års val. Individer och interna falanger kämpar för så mäktiga platser som möjligt. Detta spel är det jag tycker sämst om i det politiska engagemanget. I alla sammanhang är jag en stark förespråkare för meritokrati. De mest meriterade utifrån relevans anser jag ska få uppdragen. Avvikelser från mätbara meriter kommer samtidigt alltid att finnas när framgångsrika lag ska byggas. Faktorn personkemi har stor betydelse. Det vet alla som haft ledaruppdrag eller som ingått i en grupp. En av de särskilda utmaningarna mellan det politiska lagarbetet och i övriga världen är att inom politiken kan ”hund och katt” hamna i ett politiskt lag. Medlemmarna avgör vilka lagspelarna ska vara. De utvalda gör sedan förhoppningsvis allt de kan för att det gemensamma uppdraget och ansvaret bärs ansvarsfullt. Det absolut viktigaste för politiskt valda är att fatta att man företräder invånarna! Det är inte en egoresa! Det är ett mycket hedersamt uppdrag att företräda invånarna i ett avgränsat samhälle. Fler borde bidra mer i vårt gemensamma samhällsutvecklande politiska arbete. Då tror jag meritokratin skulle få större genomslag. Det behövs.

Idag har de långa knivarnas tid avslutats inom Centerpartiet i Uppsala. Tack för allt fantastiskt stöd! Jag ska fortsätta att tjäna Uppsalaborna så bra som möjligt. Uppsala kommun behöver nytt ledarskap och jag är beredd att axla det viktiga och ansvarsfulla ledaruppdraget.
Centralisera inte mer makt inom EU
Det är beklämmande att vissa, särskilt vänsterpartier, driver på för att EU ska centralisera ännu mer makt. Det är en helt sjuk ambition. Tyvärr har Storbritannien varit en kraft som inom EU starkt bidragit till att inte mer makt centraliseras. Brexit är en rysare ur detta perspektiv. Min övertygelse är att en gemensam social politik långsiktigt kommer att innebära att Sverige kraftigt kommer att sänka vår höga ambitionsnivå kopplat till våra svagaste invånare. Den utvecklingen vill jag undvika. Jag vill att vi ska kunna leva i ett tryggt och rättvist samhälle. Ett EU på dekis ska inte försöka styra mer. EU ska istället avgränsa sitt uppdrag mer och göra det avgränsade bättre.
https://www.expressen.se/ledare/lofvens-naivitet-kan-starka-bryssels-makt/
http://www.gp.se/ledare/nu-blir-eu-ett-vänsterprojekt-1.4839779

Vilket Uppsala och Sverige vill vi leva i? Hur låg ska den lägsta levnadsnivån tillåtas bli? Du tror väl inte Sveriges höga nivå blir riktmärke om EU ska ha en gemensam socialpolitik? I ett grönt, företagsamt, tillväxtorienterat och decentralistiskt samhälle skapas förutsättningar för ett högt generellt välstånd.
Dagens kalkon
”Judastyper” som ljuger, sprider felaktiga rykten och anklagar för att försöka vinna egna fördelar. Det är ett respektlöst och omoget beteende. Judastyper ska hållas så långt ifrån ledande roller som möjligt. De bidrar inte till en bättre framtid.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Judas_Iskariot

Dagens stjärna
Zlatan Ibrahimovic. Imponerande! Han exemplifierar tydligt att vi alla är unika. Inte många så åldersrika klarar av att ens få chansen till en comeback.
https://www.expressen.se/sport/fotboll/premier-league/mourinho-zlatan-tillbaka-i-morgon/

fredag 17 november 2017

Identitetskris

En identitet
De senaste åren har det blivit allt vanligare med problematik runt människors identitet. Kapningar av identiteter, kriminella med flera identiteter och svårigheter för Migrationsverket att fastställa identiteter är exempel som larmar om att frågan är viktig att ta i på allvar. Det handlar om trygghetsfrågor ur den enskilde laglydige invånarens perspektiv och säkerhetsfrågor ur samhällets perspektiv. Visst måste väl modern teknologi kunna användas i betydligt bättre utsträckning för att göra trösklarna att använda flera identiteter mycket högre? Varför inte använda fingeravtryck, ansikts”avtryck” eller ett öga som avgörande password för att bekräfta sin identitet? I flera demokratiska länder krävs numera fingeravtryck och fotografering när man kommer till och när man lämnar ett land. Det är inte acceptabelt att många kan leva med flera identiteter. Särskilt organiserad brottslighet och terrorism tjänar på en sådan ordning. Vad görs? Hur sakta får det gå att bättre säkerställa identiteten på människor som är i Sverige och som på olika sätt utnyttjar våra generösa bidragssystem?
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/myndigheterna-har-slapp-instaellning-till-identitet-33118
https://www.svd.se/samma-person-atta-identiteter
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/ta-tag-i-fusket-med-falska-identiteter/

Vad får vi för skattepengarna?
Den frågan ska vi hela tiden ställa oss. Och tro mig, vi får allt för lite och allt för dålig kvalitet inom ”välfärdens kärna” i förhållande till alla skattemiljarder vi betalar in. Vi invånare måste ständigt kräva resultatuppföljning och att vi får så mycket som möjligt för varje satsad skattekrona. Det är en korkad inställning att högre skatt alltid är vägen framåt för att man inte klarar av sina mål på ett rimligt kvalitativt sätt. Man kan alltid förbättra arbetssätt och därigenom arbeta smartare. En sak är helt säker, våra skattepengar ska inte gå till kriminella med många falska identiteter.
https://www.svd.se/ja-vad-far-vi-for-skattepengarna-egentligen

Dagens kalkon
Matchfixare! Den växande organiserade brottsligheten måste bekämpas även inom föreningslivet tyvärr! Hur kul blir fotbollen om allt fler spelare är köpta att ”ha en dålig dag”....
http://www.gp.se/ledare/matchfixning-göder-grov-kriminalitet-1.4830716

Dagens stjärna
Professor i matematik Johan Tysk, Uppsala universitet. Han hjälpte man dotter med en matematisk utmaning i morse på ett föredömligt sätt. Det är inom Uppsala universitet det händer som är forskningsvärt att hända.... Studenter och lärare där tänker inte bara fritt utan också väldigt mycket rätt! 🤓

torsdag 16 november 2017

Tyckandepåverkan

Hur fria tror du att dina tankar är?
Goebbels och Riefenstahl kanske ger dig associationer? Den förste kopplar åldersrika snabbt ihop med Nazismen. Människor som är intresserade av konsten att påverka andra vet att de klassas som några av historiens skickligaste propagandamakare, oavsett vad men tycker om det de sålde. Propaganda handlar om att indoktrinera våra tankebanor, att få oss att tänka och tycka som någon annan vill att vi ska tänka. Alla ideologier lever på att försöka påverka andra att förstå och gilla just den ideologiska inriktningen. Alla politiska rörelser har någon form av ideologi som bärande grund för det ”hus” av politiska förslag som leder mot en önskad framtid. Slagen om våra tankar, och våra verklighetsuppfattningar, äger rum hela tiden. Med allt mer avancerade tekniska verktyg som stöd. Tekniska verktyg som mäktiga makter utnyttjar och begränsar med kraft.
http://popularhistoria.se/artiklar/propagandans-ansikte
Google och Facebook vet mer om dig själv än vad du själv vill veta....
Du tror väl inte att alla PR byråer och statliga propagandaorgan låter bli att köpa "big data" från till exempel Google och Facebook? Du har väl förstått att allt du gör på nätet lagras och utifrån allt du gör finns några algoritmer som berättar en berättelse om vem just du är och vilka grupper du kan delas in i. Information som är mumma för säljare av åsikter, tjänster och produkter. Det är klokt att betrakta den personliga integriteten på nätet som obefintlig! Allt du gör på nätet ska du vara beredd att stå för. Om du tror något annat gör du ett stort misstag.
https://www.facebook.com/IDG.se/posts/10154719094491147
https://www.va.se/nyheter/2016/03/09/vet-om-dig/
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.597870/6-lankar-som-visar-allt-google-vet-om-dig
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.578805/google-vet-var-du-har-varit---sa-gommer-du-dig

Ideologiernas kamp
Kampen om vårat tyckande har pågått sedan Adam och Evas tid. När jag nyligen var på en konferens blev jag förvånad över att en talare fick det att verka som att dagens propaganda är något nytt. Visst är det så att tekniken idag är väldigt kraftfull för att bevaka och påverka människor. Men att försöka göra det med den modernaste teknologin har människor vid makten ägnat sig åt i alla tider. Tro inget annat. Hur skyddar man sig mot det? Sunt förnuft, källkritik och att söka information från flera källor är en god idé.
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/putin-ar-inte-ensam-om-att-vilja-paverka-sverige/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/propaganda
https://www.so-rummet.se/kategorier/propaganda
Dagens kalkon
Skolpolitiken. Skolan måste få mer lugn och ro, läraren måste få fokusera på pedagogiskt arbete och E-lärande måste massivt komplettera skolans uppdrag att hjälpa varje unik elev att nå sin fulla potential! Det borde vara en självklarhet, även ur ett rättviseperspektiv, att E-lärarverktygen implementeras kraftigt runt om i landet för att bland annat konstruktivt göra det möjliga när lärarbristen är omfattande under överskådlig tid.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-snart-fattas-60-000-l%C3%A4rare-1.4831242

Dagens stjärna
Nisha Besara. Männen är viktiga i den självklara kampen mot jämställdhet. Jämställdhetsvärdet berör oss alla. Det är tillsammans som vi kan komma så nära jämställdhet och meritokrati som möjligt.
https://www.expressen.se/kronikorer/nisha-besara/jamstalldhetskampen-har-lange-skitit-i-mannen/

onsdag 15 november 2017

Nära

På riktigt
När blir ”saker” på riktigt? Kan det vara när man själv får uppleva olika saker som ”på riktigt” uppstår? För många är det mycket sannolikt så, och det inkluderas i begreppet erfarenhet. Utan att ha egna barn, hur kan man förstå den kärlek och den oro som föräldraskapet innebär? Utan att ha varit med om en anställningsintervju, hur ska man förstå hur det känns att vilja något och samtidigt vara helt utlämnad till några andras ställningstaganden? Utan att ha varit med om att starta ett företag och sakna intäkter, hur kan man ens föreställa sig den mentala pressen det representerar? Utan att ha varit med om en kraftig jordbävning tillsammans med sin familj, hur kan man förstå hur många beter sig i liknande lägen? Om man aldrig försökt hjälpa en drogberoende att bli drogfri, hur ska man kunna förstå hur extremt krävande ett sådant åtagande är? Om man inte själv bott i ett väldigt annorlunda land, hur ska man kunna föreställa sig hur det känns att inte ha några vänner, inte förstå språket och sakna kunskap om den synliga och osynliga särskilda kultur som finns överallt på vår jord.
https://www.synonymer.se/sv-syn/n%C3%A4ra


I talt med vår åldersrikedom och livsambitioner blir vi allt mer erfarna och bygger värdefulla referensbibliotek som vägleder oss. Referensbibliotek och kontaktnät som kan hemma men framförallt bidra till att stora misstag kan undvikas och att uppdrag kan lösas snabbt och med hög kvalitet.


Nära är alltid viktigast för alla människor. Nära blir för de allra flesta på riktigt. Det som upplevs i närsamhället formar oftast människors verklighetsuppfattning. Samtidigt finns allt för många människor som har en priviligierad närhet som tar sig rätten att högljutt tycka utan att veta vad de pratar om. Den rätten har de självklart i en demokrati, men dessa personer sprider ett förvirrande brus som inte bidrar till en bättre framtid. Visst inser du att om du växer upp och bor på Lidingö eller stadsdelen Söder i Stockholm, då har du en väldigt annorlunda verklighetsuppfattning än en som bor i Rinkeby eller i Borlänges. Ett samhälle styrt genom ambitioner, fakta, objektiva verklighetsbeskrivningar och människor med relevant kompetens utvecklas positivt. Ett samhälle styrt av tyckande, känslor, kändisar och just kraftigt subjektiva och begränsade verklighetsuppfattningar leder mot förfall. Sverige kan mycket bättre än nu! Uppsala och Sverige behöver ett nytt ledarskap!
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/verklighetsuppfattning
https://www.gavle.se/PageFiles/10866/Verklighetsuppfattning.pdf
http://www.dagen.se/livsstil/darfor-behover-vi-fysisk-beroring-1.685296


Dagens kalkon
Rickard Malmström. Det är både pinsamt och oacceptabelt hur Miljöpartiet och Socialdemokraterna hanterar Uppsalas föreningsliv. Trots brist på träningstider för redan befintliga klubbar, trots att Uppsala Nya Studenternas till sist blir verklighet tack vare Sirius fantastiska prestationer inom herrfotbollen fortsätter Malmström och några andra att uppmuntra och lägga tid på att förhandla med ett aktiebolag som vill flytta sin elitfotbollsverksamhet till Uppsala från Borlänge. I detta sammanhang duger aktiebolag, inom omsorgen har MP och S skottpengar på AB. Pinsamt och oacceptabelt! I bifogad länk till Radio Uppland kan du scrolla dig fram till tidpunkten 15:15.

Dagens stjärna
Malcom Kyeyune. Så insiktsfull krönika som är bilagd. När medelklassen börjar känna av otrygghet, köer och försämrad ekonomi, då ändras spelet dramatiskt fort. Oavsett samhälle. Det är alltid medelklassen som avgör framtiden i en demokrati.