söndag 30 september 2012

Vetenskapligt världsarv

Världens första världsarv kopplat till en vetenskaplig gärning
Uppsala, Sverige och ytterligare sex länder arbetar på att få etablera världens första världsarv kopplat till UNESCO och till en vetenskaplig gärning. Det är Linnés forskning runt systematisk biologi som står i fokus. Samtliga Uppsalapartier som ingår i kommunstyrelsen är positiva till att fortsätta det mycket komplexa och kostsamma ansökningsarbetet.

Bara för att beskriva några utmaningar så är faktumet att sju länder skall komma överens svårt nog. Markägare i berörda områden vill ha marknadsmässig ersättning om de skall erbjuda någon att köpa marken för att sedan helt skydda den mot utbildningsaktiviteter eller varsam exploatering där så är möjligt. Eftersom både Gottsunda, Ulleråker och sträckan mellan Ulleråker och Sunnersta är kraftiga exploateringsområden måste kommunen ha möjligheten i framtiden att bygga en förbindelselänk mellan Ulltuna och Bergsbrunna. I Bergsbrunna vill vi etablera en järnvägsstation Uppsala Södra så snart som möjligt. Möjligen kan en spårvagnssträckning vara ekonomiskt försvarbar i framtiden mellan Gottsunda och Bergsbrunna. Då måste framtidens politiker ha möjligheten att bryta vattenbarriären. Då är inte en kraftigt utbyggd Kungsängsbro ett alternativ.

Det är absolut möjligt att få ett världsarv även med ett reservat i en detaljplan där möjligheten för en framtida trafiklänk pekas ut. Det är t o m helt nödvändigt att vara tydliga med var ett sådant reservat i så fall finns så att ansökan sedan kan göra avgränsningar av platser som bedöms vara tillräckliga. För oss som bryr oss om de gröna värdena i vårt samhälle är det viktigt att förstå att det redan idag finns många starka skydd mot vettlös exploatering om vissa partier skulle vilja driva en sådan linje.

I Gottsunda, Ulleråker och mellan Ulleråker och Sunnersta planeras för många fler lägenheter/bostäder än vad som finns i dagens kommun Knivsta. Då måste vi oxå ta ansvar för att infrastruktur och kollektivtrafik kan fungera väl i området. Hur ser du på detta?
http://www.unt.se/uppsala/varldsarv-blev-en-debatt-1878681.aspx

lördag 29 september 2012

Upplevda värden

Hur når man ut?
Det är intressant att följa hur de olika partierna i Sverige lyckas nå ut med sin politik. Helt klart är att vissa partier lyckas bättre än andra. Det som är mest intressant är att det inte är som förr. Det är inte heller så enkelt som att använda gamla höger/vänster skalor för att beskriva vilken politisk inriktning olika partier står för. Om nuvarande opinionsläge består är jag dock övertygad om att det blir ännu svårare att styra Sverige. Det är en sak hur partierna marknadsför sig. Det är en annan vilken faktisk politik de driver i verkligheten. Om ett parti skall kunna samarbeta med ett annat krävs det att skillnaden i faktisk politik inte är allt för stor. Hur tror du det går i kommande val 2014?
http://www.dn.se/nyheter/politik/mp-roligt-att-vi-vaxer
http://www.dn.se/nyheter/sverige/miljopartiet-klattrar-mot-nya-toppnivaer

fredag 28 september 2012

Privata pengar & judehat

Elitsatsningar
Jag är lite subjektiv men tillåter mig ändå att vara stolt över att Uppsala har många framgångsrika personer även inom idrottens värld. Med tanke på Uppsalas stora akademiska och högteknologiska arv (bl a kopplat till produktion av alkohol) är det inte givet att platsens barn och unga lyckas hävda sig mot barn och unga från tuffare miljöer där barnen lättare kan motivera sig att lägga alla timmar på träning som krävs för framgång. Trots att vi i Uppsala möjligen saknar tillräckligt många som vill göra de timmar som krävs så tror jag att huvudproblemet för Uppsala att få fram framgångsrika idrottare och idrottslag är brist på privata pengar. Uppsalas näringsliv är allt för litet och vi har allt för få medelstora och stora företag som har råd att satsa på stöd till idrotten både för att bidra till stadens image men också som en personalfrämjande åtgärd. Framförallt lagsporter kräver ett bra stöd från lokalt näringsliv för att ha någon chans att lyckas bra. Som den fotbollsentusiast jag är kan jag bara lyfta på hatten för Bengt Ågerup för att han använder några av sina miljoner, bland alla miljarder, till att försöka stötta Sirius att bli ett bättre fotbollslag. Det allra bästa med hans stöd tycks också vara att han inte bara ger pengar utan han kräver att de används klokt (utan att lägga sig i detaljer) också! Tror du det går för idrottslag att lyckas utan bra finansiell uppbackning från näringslivet?
http://www.unt.se/sport/har-ar-pengarna-som-har-raddat-sirius-fotboll-1875853.aspx

Integrationsarbete i sönderfall
Vissa säger att vi aldrig haft något seriöst integrationsarbete i Sverige. När det fungerade som bäst byggde integrationen på att de som invandrade fick arbete och genom arbetet blev de en del av det svenska samhället och samtidigt självförsörjande. Idag är situationen annorlunda och integrationsutmaningarna växer dag för dag. När våra ekonomier blir sämre så får de som har det sämst oftast det ännu sämre. Många av dem som har det ekonomiskt svårast i Sverige är invandrare som har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Många av dessa invandrare är mycket olika. Att använda ordet invandrare blir idag ett allt för trubbigt begrepp. Jag tror vi måste vara mer specifika för att samhällsutvecklingen skall stöttas av konstruktiva samtal om hur vi förbättrar integrationen och inte minst minskar spänningarna mellan olika invandrargrupper. Storstäderna har de största utmaningarna men även många små orter brottas med integrationsutmaningar. Södertälje och Malmö kan absolut lyftas fram som exempel på riskerna med att politiken inte vågar ta i de problem som finns när integrationspolitiken inte är framgångsrik. När Petra Kahn uttrycker att Nazister inte längre är det största hotet mot den judiska befolkningen i Malmö är detta ytterligare en signal om att svensk integrationspolitik är misslyckad. Utmaningen är stor men vi måste få en överväldigande majoritet av dem som lever i Sverige att stötta vissa grundvärderingar och på att den svenska flaggan är vår gemensamma! Hur svårt kan det vara?
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/judiskt-forbund-nynazister-inte-langre-storsta-hotet_7537852.svd

torsdag 27 september 2012

Fegt eller mer demokratiskt?

Folkomröstningar
I det senaste nummret av Dagens Samhälle kan man läsa att flera kommuner genomfört folkomröstningar om nedläggning av skolor och om avgifterna för äldreomsorgen. Är det bra med många folkomröstningar? Är det ett bra sätt att involvera alla medborgare mer i det demokratiska arbetet? Självklart kan det vara så men det är väldigt få frågor som är binära (svarta eller vita). Nästan alla frågor måste vägas kopplat till komplexa samband och framförallt är det enkelt att vilja ha mer eller det man har samtidigt som våra ekonomier är begränsade.

I de folkomröstningar som genomfördes ville en stor majoritet inte stänga några skolor. En stor majoritet ville inte heller att avgifterna för äldreomsorg skulle höjas. Jag antar att konsekvenserna om politikerna följer dessa omröstningsresultat är att andra verksamheter måste skäras ner eller att skatterna måste höjas. Eftersom det tydligen inte ingick som förutsättningar kan jag inte förstå annat än att liknande folkomröstningar enbart är uttryck för att de folkvalda, politikerna, inte vågar fatta tuffa och obekväma beslut och istället försöker lasta över skulden för impopulära beslut på medborgarkollektivet.

Det är våra politiker som är valda som representanter för folket och de förväntas sätta sig in i helheten och utifrån det fatta så kloka beslut som möjligt. Att ofta använda folkomröstningar tycker inte jag är förenligt med vår representativa demokrati utan då skall vi byta till ett system som istället liknar den demokratiska form de har i Schweitz. Vad tycker du?

onsdag 26 september 2012

Blodsugare

Dracula
Än en gång har Uppsala stadsteater en pjäs som håller mycket hög standard. Teaterns chef Linus Tunström imponerar bara mer och mer på mig. Det är inte nog med att han konstnärligt leder teaterns verksamhet på ett imponerande sätt, han klarar också av att driva hela verksamheten mycket kompetent. Av det jag förstått är det inte lätt att hitta personer med båda dessa förmågor inom den konstnärliga världen.

Dracula är en härlig blandning av teater och musik. Uppsättningen är också som en surialistisk tavla som lämnar utrymme för mycket egen fantasi och många egna tolkningar. Min tolkning av pjäsen är att Dracula är finansvärldens onda krafter som plågar världens folk och om inte folket sluter sig samman och bekämpar denna kraft, som endast tänker på sig själv, så blir folket inget annat än slavar under dess förtryck. Undrar hur många andra som tycker att det är den samtid som pjäsen försöker förmedla?

Alliansfritt Sverige
Jag undrar jag vad de som är kopplade till Alliansfritt Sverige tycker om Socialdemokraternas senaste utspel att beskriva sitt politiska program som en Affärsplan. Jag bryr mig givetvis inte eftersom det är en rörelse som enbart försöker bekämpa personer som har en annan världsbild än den vänstervridna. Jag vill tacka alla som tillhör det nätverket för all marknadsföring ni ger min person. Det är hedersamt för mig att de ser mig som en fiende. Vänsterkrafter har aldrig skapat välstånd. Vänsterkrafter har aldrig kunnat uppvisa en förmåga att skapa någon form av fungerande demokrati. Trots det är jag tacksam att de finns då de motiverar oss som verkligen tror på demokrati och marknadsekonomi att kämpa hårt för att deras idéer och metoder aldrig skall få en majoritet av befolkningen bakom sig.

tisdag 25 september 2012

Mittenträngsel & lärare

Finns skillnader?
Är det trångt i politikens så kallade mittfåra? Det sägs och uppfattas så. Praktiskt vet vi som är aktiva inom politiken att det i sakfrågor finns stora skillnader mellan de politiska partiernas förslag och önskemål. Inom t ex Alliansen syns oftast inte dessa skillnader utåt eftersom samarbetet bygger på att vi inom samarbetets ram hela tiden försöker kompromissa fram beslut som gör att vi kommer framåt. Om inte Uppsalas och Sveriges politiska klimat skall bli helt ointressant måste olikheterna bli tydligare. Jag tror hela samhällsutvecklingen tjänar på det. Vad tror du?
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/trangt-i-mittsparet

Hjältar
Idag har jag följt en lärare hela dagen för att få en ordentlig känsla för en gymnasielärares arbetsmiljö. Dagen bjöd på lärarmöte, flera lektioner, klassfotografering och mentorsmöten med enskilda elever. Att våra lärare är viktiga för vår positiva samhällsutveckling har aldrig varit ifrågasatt. Våra lärare är mycket viktiga och deras arbetsmiljö måste förbättras. Många människor tror att lärare har mycket fritid. Efter dagens studiebesök kan jag konstatera att få i Sverige jobbar så mycket som våra lärare. I synnerhet de lärare som engagerar sig mycket i de enskilda elevernas positiva utveckling. Eleverna har väldigt stora skillnader i förutsättningar att lära sig. Elevernas verklighet är mycket olika då t ex en av klasserna, på över 30 elever, endast hade en elev som läste en dagstidning eller följde en nyhetssajt. Alla krav på skolorna gör att lärarnas samtal domineras av frågor som inte handlar om den pedagogiska verksamheten. Lärarna tvingas vara vakter på olika sätt men saknar stöd för att sanktionera påföljder som gör att deras tillsägelser tas på allvar. Personer som inte har på skolområdet att göra och som t ex "spöar", elever eller som langar droger, är vanligt förekommande. Dokumentationsbördorna gör att ett utmanande pedagogiskt arbete blir lidande. Jag är mycket imponerad över lärarnas arbete under dessa tuffa förhållanden! Ett särskilt tack till Anna som var min värdinna under dagen! Hur tror du vi kan göra villkoren rimligare för våra lärare så att de inte bränner ut sig?

måndag 24 september 2012

Hälsobekymmer

Delaktighet
En ny studie på Uppsala universitet har påvisat starka samband mellan jobb och god hälsa. Det är inte så förvånande att det sambandet är starkt. De allra flesta människor vill bidra och inte vara beroende av bidrag. De allra flesta människor vill kunna försörja sig själva och de flesta vill känna sig delaktiga i samhällsbyggandet. Som aktiv inom Folkhälsorådet är jag inte förvånad över det starka sambandet mellan arbetslöshet och ohälsa. Trots det är jag förvånad över att ohälsoeffekterna är så omfattande att utsatta människor förlorar många år av sina möjliga liv. I ljuset av att vi vill att skillnaderna i hälsa mellan hög och lågutbildade skall minska är jobblinjen även avgörande för förbättringar inom hälsoområdet.
http://www.unt.se/uppsala/arbetsloshet-okar-risk-for-sjuklighet-1868251.aspx

Organiserad brottslighet
Den organiserade brottsligheten sägs spridas som en löpeld runt Sverige. "Snabba cash" och någon form av tillhörighet lockar sannolikt allt för många människor som i tider med hög arbetslöshet och oro är vilse. Att vara med i organiserad brottslighet och att utsättas av den är mycket ohälsosamt. Om vi inte lyckas stoppa denna negativa utvecklingen kommer otrygghet och direkt våld ytterligare försämra svenskarnas hälsa. Hur tror du att vi bättre kan bekämpa organiserad brottslighet?
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sveriges-maffiakarta-ritas-om_7523498.svd

söndag 23 september 2012

Döda risktagare

Makten och härligheten
De allra flesta människor föds inte rika. De allra flesta människor lever rätt "vanliga" liv och gör sitt bästa för att inte sticka ut och för att inte hamna i problem. Nyligen var det debatt i Sverige om journalister som tar stora risker för att försöka nå uppsatta mål. Nu kanske vi åter får en debatt om finansmän som också tar stora risker för att uppnå sina mål. Deras mål tycks ofta handla om att försöka bli rikast på kyrkogården.

Den senaste i raden av högprofilerade finansmän som dött allt för ung är Mats O Sundquist. Jan Stenbeck var ett annat exempel. Det kanske är så att de som skall bli upplevt framgångsrika finansmän måste vara genetiskt benägna att ta stora risker. Utan stora risker inga stora möjliga framgångar. I synnerhet för dem som inte föds med guldsked. Det måste vara dödsrikedomen som lockar eftersom de oftast bara fortsätter och fortsätter att ta risker trots att de har stora förmögheter.
http://www.dn.se/ekonomi/maths-o-sundqvist-dod

Ett exempel på en levande mycket riskbenägen finansman, som nyligen genom sitt risktagande spelade bort en bank, är Mats Qviberg. De allra flesta som vill bli finansstjärnor misslyckas. Precis som inom musiken, idrotten och företagande finns många som inte lyckas i bakvattnet efter de som anses framgångsrika. Allt för ofta tycks doping av olika slag finnas med i bilden när de "bästa" synas. Varför tror du att de finansmän som oftast anses framgångsrika ofta eller t o m alltid är stora risktagare?

lördag 22 september 2012

Rött kort & mycket intressant

Oacceptabelt och chockerande kallt
Hur kan vi ha myndighetspersoner i Sverige som kan driva att en tvååring med anknytning till svenska fosterföräldrar skall utvisas till ett barnhem i Frankrike? Sedan fyra månaders ålder har den lilla flickan fått en fristad i Sverige, hos en skånsk fosterfamilj. Även om risken finns att mamman utnyttjar dottern för att senare själv få uppehållstillstånd måste barnets bästa gå först.  Det är kalla tider i Europa och det blir sannolikt kallare. Trots kylan måste vi hjälpas åt att ändå klara av att vara varma medmänniskor. Gör om, gör rätt!

Hållbara kollektivtrafiksystem
Jag har alltid varit utvecklingspositiv och starkt troende på människans förmåga att tekniskt och politiskt lösa stora utmaningar. Vi saknar idag sannerligen inte stora utmaningar. I takt med att jag lär mig mer om hur världens trafiksystem fungerar blir jag allt mer övertygad om att smartare trafiksystem kan minska trängselproblematik, miljöförstöring och bidra till fortsatt värdefulla innovationer.

Jag har precis deltagit i en spårmässa i Berlin och träffat en amerikansk delegation med fokus på hur man löser kollektivtrafikbehovet att kostnadseffektivt och kundanpassat nå inom max två hundra meter från centrala platser. Det är nödvändigt att vi skapar effektiva kollektivtrafiksystem och då krävs att vi kan komplettera flyg, tåg och busstomlinjerna med kostnadseffektiva system som kan ta mig nära dit jag vill när jag vill. I USA är denna utveckling helt nödvändig för att få amerikanerna att se kollektivtrafik som ett alternativ till bilen som finns när du vill ha den och som tar dig från dörr till dörr. Hur kan det vara svårt att förstå? Hur kan ansvarsfulla personer tveka om att ge möjligheterna en chans? Vet du att NASA och MIT (en av världens mest respekterade tekniska universitet) kommit fram till att det mest värdefulla för mänskligheten just nu är att skapa lösningar för "automatik transit networks", typ spårtaxi. Tror du att Sverige kan tjäna på att gå framåt fortare än andra runt denna möjlighet?

fredag 21 september 2012

Jag avgår

Avgångshot
Nu börjar Stefan Löfven få problem med att få Socialdemokraterna att gå dit han önskar. Tyvärr väljer han då, enligt media, att hota med att avgå om han inte får som han vill. Självklart har han en stark situation inom S men om han trots det börjar använda avångshot då är läget inom Socialdemokraterna och dess olika falanger mycket svårare än vad jag förstått. Är det ett nytt kapitel i ett sönderfallande Socialdemokraterna som vi nu bevittnar? Kommer vi nu få se en lång vandring mot valet där Löfven kommer att hota med att avgå gång efter gång..... Vad tror du?
http://www.di.se/#!/artiklar/2012/9/21/professor-lofven-hotar-att-avga/

torsdag 20 september 2012

Kan det bli värre?

Varför bråka?
Lär vi människor aldrig av historien? Vetenskapsmän tycks göra det men politiker och affärsmän tycks ha svårare at lära av det som varit. Trots människans fantastiska förmåga att skapa och att snabbt utvecklas fortsätter vi också att ständigt att bevisa att vi är den levande varelse som är bäst i klassen på att vara självdestruktiv. Inga andra arter som jag känner till utsätter sina egna för så mycket grymma övergrepp som vi människor kan göra mot varandra.

Världens näst största och tredje största ekonomier är i en konflikt. Kina och Japan har många historiska konflkter. De senaste dagarna har inte varit roliga. Många kineser har gått hårt fram mot Japanska tillgångar i Kina. Många Japanska företag har fått sina lokaler förstörda och dess personal har trakasserats. T o m den amerikanska ambassadören i Pekin, vägg i vägg med den Japanska ambassaden i Peking har blivit utsatt för våld. Sannolikt äger dessa våldsamma demonstrationer rum med regimens goda minne. Eftersom de växlar ledarskap fortsätter deras ledarskapsskifte att skapa oro. Vad är det som väntar oss? Vad tror du om det nya ledarskapet i Kina?

onsdag 19 september 2012

Blunda inte

Social sammanhållning
En social sammanhållning är central för ett samhälle som vill utvecklas positivt och hållbart. En social sammanhållning är möjlig att åstadkomma i ett mångfaldsorienterat samhälle. Mångfald och tvärvetenskap har histoiskt skapat mest välstånd för de samhällen som i bred enighet valt den vägen. Ett samhälle byggt på mångfald och gränsöverskridande utveckling måste bäras av enkla grundvärderingar som förenar oavsett bakgrund och tro. Ett sådant samhälle måste också svetsas samman av en symbol för dessa grundvärderingar. Symbolen för oss svenskar bör vara vår vackra flagga. Utan dessa tydliga grundvärderingar och utan en symbol för detsamma faller vårt välfärdssamhälle samman. Mer företagsamhet och en betydligt bättre invandrings och integrationspolitik är nödvändig. Om du tvivlar, besök och lär av Söertäljes situation. Ta också gärna del av Hans Bergströms ord på DN idag.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/varda-sveriges-framgangar

tisdag 18 september 2012

Hållbara beslut?

Ansvarsfull ekonomisk hushållning
Oavsett om det gäller den personliga ekonomin, familjeekonomin eller våra olika offentliga verksamheters ekonomier är det viktigt med god ekonomisk hushållning. Intäkter och kostnader måste kunna balanseras och alla investeringar måste långsiktigt kunna finansieras. Ständiga produktivitets och effektivitetsförbättringar måste genomföras om man hållbart vill värna en ekonomi i balans. Alla utgifter måste också ge mätbara resultat. När utgifter inte kan matchas mot rimliga resultet är det inte hållbart att bara skjuta till pengar utan verksamheter och dess organisationer måste i grunden förändras. Svenskt rättsväsende och i synnerhet polisen måste leverera bättre förebyggande och uppklarande resultat. Redan idag satsar vi skattebetalare många miljarder på polisverksamhet. Kommer ytterligare miljarder leda till att resultaten avsevärt förbättras? Det tvivlar jag på. Vad tror du?
http://www.dn.se/nyheter/politik/kungen-lattnad-att-martin-och-johan-ar-hemma

måndag 17 september 2012

Ny politisk verklighet

Reka läget eller nya vägar
Det politiska landskapet förändras i Sverige. Flera av de äldre partierna lever med en gammal självbild som bygger på gamla tiders folkstöd. Inom Alliansen är det fortsatt endast M som tycks tjäna på det nära Allianssamarbetet. Både på riksnivå och i Uppsala är den trenden tydlig. En lika tydlig trend är att SDs folkliga stöd ökar. Om utvecklingen fortsätter på riksnivå så har snart SD ett större folkligt stöd än C och KD tillsammans. Om utvecklingen fortsätter blir det än svårare att forma ansvarsfulla parlamentariska majoriteter. I ett kortsiktigt perspektiv, säg tio år, och i Europas mycket mörka ekonomiska situation, kommer ett allt starkare SD kräva mycket kreativt arbete från övriga partier. Annars tror jag att SDs stärkta folkliga stöd kommer att kosta det svenska folket mycket. Det är också viktigt att inte håna alla de hundra tusentals svenskar som säger att SD bäst kan driva deras intressen. Det är mer konstruktivt att fundera över alla faktorer som bidrar till SDs framgångar.

Oavsett om det kostar oss invånare mycket eller ej med ett stort SD så är det ur mitt perspektiv viktigt att både Folkpartiet och Centerpartiet får en självbild som stämmer med den position dessa partier har idag. Först då kan en ordentlig nytändning äga rum i dessa partier. En nytändning och en bättre självbild måste också bygga på förslag på samhällsförbättringar som upplevs som relevanta för många svenskar. Vilka frågor anser du vara de stora och folkligt relevanta? Om inga förnyade politiska vägar skapas är det bara att planera för ett stärkt SD och allt som det kommer att medföra.
http://www.dn.se/nyheter/politik/sifo-sma-forandringar-i-opinionen-1

Glöm inte heller att Europa är mycket politiskt instabilt. Jag tror att det är många i Sverige som inte förstår hur svår situation många Europeiska länder befinner sig i. Det innebär en politisk verklighet som handlar om "blod, svett och tårar" för att vända utvecklingen mot något positivt igen.

söndag 16 september 2012

Mord på fredsmäklare

Dag Hammarskjöld
Hammarskjöld är en stolthet i Uppsala. Efter hans tragiska död har Uppsala utvecklats till en globalt respekterad plats för freds och konfliktskunskap och relaterat engagemang. Många tror att han blev mördad. Vem eller vilka hade mest att vinna på att han dog? Bilderna som sägs föreställa hans döda kropp är märkliga. Hur kan en kropp som till synes har varit med i ett totalhavererat plan vara så oförstörd? Vad tror du hände? Tror du han blev mördad? Om han blev mördad, vem/vilka tror du mördade honom? Om han blev mördad, varför tror du att omständigheterna kopplade till de i modern tid två mest internationellt kända svenskarna, Dag Hammarskjöld och Olof Palme, fortfarande är ouppklarade?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15448673.ab

lördag 15 september 2012

Journalister

Drakar lyfter och flyger i motvind
Journalistyrket är ett av våra viktigaste yrken. Inte minst bekräftas det av att media och dess huvudspelare klassas som en av de mäktigaste krafterna i vårt samhälle. De journalister som ägnar sig åt grävande journalistik och som vågar utmana övrig makt när t ex felaktigheter begås är viktiga för att försvara vårt rättssamhälle och vår demokrati.

När jag skulle välja yrkesbana var journalistbanan ett hett alternativ. Det blev inte så då men med min breda erfarenhet är det aldrig försent att bli frilandsjournalist. Jag har trots allt också praoat på vänstertidningen Uppsalademokraten och jag börjar lära mig hur journalister tänker och tvingas agera inom ramarna som deras uppdragsgivare ger.

Ett av de största problemen med dagens journalistik är att den är för ytlig och för sensationsorienterad. Ett problem är självklart att resurserna för grävande journalistik bara blir mindre och mindre. Det är oroväckande för demokratin. Det är också oroande att så många journalister jobbar med mycket otrygga arbetsförhållanden i Sverige. Även det bidrar självklart till att makten granskas för dåligt. Istället blir det snaskiga rubriker och felaktiga eller mycket ofullständiga artiklar som publiceras. Eftersom allt för många personer fortfarande tror på tidningarnas rubriker och artiklar skapar dålig kvalitet mycket orättfärdiga problem för dem som drabbas.

Journalistförakt
Vänstervridna journalister och särskilt ledarskribenter påstår att jag föraktar journalister. Det är självklart felaktigt och bara en del av deras propaganda mot mig. Det är viktigt att komma ihåg att tidningars ledarsidor driver en egen politisk linje och jobbar mot dem de anser tycka fel eller som utgör ett hot mot dem på något sätt. Glöm inte att politiskt aktiva och pr byråer aktivt går in på kommentarsfält till artiklar och försöker skapa bilder som stödjer deras perspektiv. Allt du läser och tittar på syftar till att driva dina åsikter eller dina känslor åt ett visst håll. Jag har stor respekt för duktiga journalister och för dem som respekterar mig. Jag gillar inte yrkespersoner som gör dåliga och felaktiga jobb. Det gäller även journalister och rubriksättare!

David Isaac
Mina tankar går till David Isaac. Jag hoppas att de senaste dagarnas ensidiga nyhetsförmedling inte blev spiken i kistan för honom.

Inte enskildas rättighet
Visst skall Sverige fortsätta att stötta demokratiutvecklingen i världen. Det skall dock vara svenska folkvalda som skall bestämma vilka länder vi fokuserar på. Det kan inte vara upp till enskilda svenskar att själva bestämma var på jorden de vill utmana lokala makter om vi skattebetalare skall stå för notan att försöka få dem fria. Svenska folket och dess regering har satsat mycket pengar och tid på att få dem fria. Vi borde få tillbaka pengar från royalties på framtida böcker och filmer!

fredag 14 september 2012

Imponerande

Ett starkare samhälle
Grunden för ett starkt samhälle är ett brett och framgångsrikt företagande. Den senaste tiden har jag och många politiker och tjänstemän besökt företagare runt om inom kommunen. Det är en imponerande bredd på deras verksamheter och insatserna är beundransvärda. För var dag som går blir jag mer och mer övertygad om att Uppsala går en mycket ljus framtid till mötes. Nu skall jag träffa en grupp företagare i Stockholm som Uppsala kan samarbeta med för att öka tempot i vår positiva utveckling.

torsdag 13 september 2012

Sanningen

Mediasamhället
Ur ett större perspektiv har dagens teknik gjort världen mycket mer demokratisk än tidigare. De som har tillgång till Internet, och inte på olika sätt censureras, kan göra sin röst hörd på många sätt. Två baksidor av denna utveckling är att många "debatt"-inlägg är på en mycket låg nivå samt att enskilda samt grupper snabbt kan sprida fabricerade "fakta". Ryktena om vem som producerat den kortfilm som upprört muslimer runt världen har varit många. Nu sägs en amerikansk/egyptier med kristen koptisk bakgrund ligga bakom filmen. Trots att många medier sprider spekulativ information om människors bakgrund har jag beslutat att inte göra så fler gånger. Risken är för stor att det blir fel och att jag bidrar i någons planerade propaganda. Jag hoppas oroligheterna kopplat till filmen lugnar ner sig snart.

Jag deltog igår på SVT debatt i Göteborg. Min roll i debatten var att inte ensidigt tycka synd om de två svenska journalister som skottskadades och tillfångatogs när de utan visum och tillsammans med rebeller var påväg in i ett "avstängt" område i Etiopien. Mitt budskap var 1) bra att journalister kontrollerar makten och försöker avslöja olagligheter 2) det är en klok ingång att respektera de seder och de lagar som gäller i länder man besöker. Även om de är diktaturer. 3) om man väljer att inte göra 2) tar man medvetna stora risker. Vuxna människor har ett eget ansvar för sitt handlande. Det gäller även modiga journalister. Vänd på argumentationen. Tycker du att människor som kommer från kulturer med mycket annorlunda synsätt och lagar, och som besöker oss eller invandrar, skall vara undantagna från våra lagar?

Olof Palme. Jag kan säga mycket kopplat till honom. Jag väljer ett mycket kortfattat perspektiv. Genom sitt sätt att provocera och genom sitt engagemang var han den enda ledande politikern som i mina unga år fångade min uppmärksamhet. Under mina resor runt i världen är det bara Palme som gjort ett internationellt avtryck. När han kritiserade T ex USA så hårt, varför kritiserade han aldrig Sovjetunionens övergrepp mot det Baltiska folket? Inte minst med tanke på hans egna baltiska bakgrund. Varför tror du att han inte stöttade balterna i sin kraftfulla retorik?

A-kassa & modernt Sarajevoskott

Ordning & reda i ekonomin
Som ett mantra hamrar Moderater ut budskapet att de är särskilt duktiga på att värna goda offentliga finanser. Av oppinionsmätningarna att döma tycks många tro så. Själv är jag med i ett parti som alltid har varit mån om att vi inte skall leva över våra tillgångar, att vårda de tillgångar vi har och att nyfiket finna nya sätt att hållbart utveckla vårt samhälle. Du kan själv följa upp detta genom att studera modern svensk historia med fokus på ekonomi och politik. Då kan du se att C tagit ett stort ansvar tidigare tillsammans med S och nu gör vi det tillsammans med M. En stor politisk skillnad mellan när vi hjälpte S att rädda svensk ekonomi och idag är att vi nu får vara en del av den operativa makten, dvs en del av regeringen. Trots att de små partierna får vara med i regeringen idag är det dock tydligt vem som är dagens elefant. Värmlands Folkblads metafor med elefant och myror är lite kul. Jag delar inte Borgs syn på À-Kassan men med tanke på allt godis som regeringen presenterat de senaste dagarna är det nog så att den som vill värna goda statsfinanser inte tycker att man kan bjuda på mer. Vad tror du?
http://www.vf.se/asikter/ledare/tre-myror-–%C2%A0en-elefant

De förödande skotten i Sarajevo
Kommer du ihåg historielektionerna? Du kanske minns de så kallade skotten i Sarajevo som ansågs ta en mycket instabil världsordning in i ett världskrig. Vi lever i mycket oroliga tider. I vart fall i Europa so sedan 50-talet istort utvecklats fantastiskt men där grunderna för välståndsbygget håller på att falla sönder. Europas 500åriga dominans, i slutet tillsammans med USA, går mot sitt slut. Den tiden är definitivt slut om Europasamarbetet faller samman.

Enskilda Europeiska länder kommer inte att kunna försvara en generell välfärd om vi inte kan matcha makter som Kina, USA, Ryssland, multinationella bolag och finansspekulanter som rör sig lika snabbt eller snabbare än Fantomen. Precis som Fantomen gömmer de sig ofta bakom masker.

Nu spekulerar många medier runt om i världen om dagens "skott i Sarajevo" har inträffat. Vilks gjorde en teckning som förödmjukade många hundratals miljoner islamiskt troende. En film, rörliga bilder, är ett många gånger kraftfullare medium än en bild och kan väcka väldigt mycket kraftigare reaktioner än Vilks bild gjort. En amerikansk/israelisk fastighetsmäklare har producerat en kortfilm som starkt förolämpar och förödmjukar alla troende muslimer. Tyvärr mördades igår USAs ambassadör i Libyen och några till personer som ett första svar på denna förolämpning. Det är djupt beklagligt. Mellanöstern är sedan länge en krut durk. Nu mer än någonsin. Eftersom tidigare diktaturer hindrade all opposition är idag de enda organiserade och därigenom starka de islamiska förbunden. Går krisen in i en ny ännu negativare spiral nu? Är fastighetsmäklarens idioti en del av det amerikanska presidentvalet? Vad tror du?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15432436.ab

onsdag 12 september 2012

Starkare näringsliv - ödesfråga

Hönan och äggen
Vad är hönan i vårt välfärdssamhälle? Vad är det som skapar de resurser som skapar förutsättningar för en bra skola, omvårdnad, sjukvård, rättssystem, infrastruktur, försvar etc? Det är vårt näringsliv. I synnerhet det näringsliv som lyckas skapa värde internationellt och som omsätts i exportintäter för Sverige gör att vi kan upprätthålla det höga välstånd vi har. De hönor vi har måste vårdas väl och vi måste också hela tiden stimulera till att nya hönor skapas. Annars är vi snart inte ett land som kan erbjuda vår befolkning ett generellt välstånd. Det finns många vägar för att vårda våra hönor och för att stimulera skapandet av fler. Om man tolkar DIs artikel om att Annie Lööf är den stora förloraren i regeringens efterlängtade reformsatsningar är man tunnelseende och blir orolig för vårt lands framtid. Självklart är det inte så att Sverige försämrar satsningarna för att vårda våra hönor.
http://www.di.se/artiklar/2012/9/11/hon-ar-budgetens-storsta-forlorare/

Vårt näringsliv är beroende av bättre skolresultat och kvalificerad forskning. Här satsar regeringen mer. Näringslivet är beroende av bättre infrastruktur. Här satsar också regeringen mer. Dessutom avser regeringen att sänka bolagsskatten. Det innebär i vart fall för lönsamma företag att de får mer kapital över för investeringar eller ägarytdelningar. Ur ett helhetsperspektiv innebär definitivt regeringens extra satsningar att vården av våra hönor förstärks och inte att den försvagas.

Mycket mer behöver samtidigt göras för att våra hönor skall utvecklas bättre. En mer tidsenlig LAS, sänkta arbetsgivareavgifter och ett mer begränsat sjukersättningsansvar är nödvändigt. Saknas något? Absolut. För att få fram nya hönor krävs tuppar. Etablerade hönor kan finansiera nya hönor genom sina vinster. Många av framtidens framgångsföretag växer dock inte fram under de etablerade hönornas vingar utan de hönorna är oftast enskilda medborgare med bra idéer. Inte sällan medborgare som också är forskare på våra universitet. För att dessa enskilda medborgares idéer skall få en bättre chans eller en chans alls krävs tillgång tillriktigt riskkapital. Inte tillväxtkapital, riktigt riskkapital. Inte minst i ljuset av dagens svåra ekonomiska situation är det en STOR bristvara i Sverige.

tisdag 11 september 2012

Skall kultur & lag respekteras?

Rätt eller fel?
I Sverige beskrivs den Etiopiska incidenten med Johan Persson och Martin Schibbye som ett övergrepp. Sveriges utrikesminister hade en återhållsam attityd till ärendet när det hamnade på hans bord. Utan lagstadgat visumtvång och tillsammans med rebellstyrkor hade de två journalisterna tagit sig in i ett främmande land. Är det Etiopiens lagar och kultur som skall gälla i Etiopien?  Hur tror du svenska myndigheter hade agerat om några illegalt kommit in i landet och ertappats tillsammans med en tungt beväpnad grupp från främmande makt på vårt territorium? Jag tycker det är bra att de snart är i Sverige, då jag tror de hade för avsikt att dokumentera konflikten, men döm inte Etiopierna för att de följer sin rätt och gör vad vi hade gjort. Med undantaget att vi inte benådar någon som tycks ångra sina handlingar så som i Etiopien.

Börjar Draken spruta eld
Vilka är det som tagit över makten i Kina? Klart är att de redan växlat ledare då statsmedia nu öppet går ut och säger att de avgående ledarna gjort ett rätt uselt jobb de senaste åren. Vad innebär det för framtiden? Vad innebär det att många i Hong-Kong nu demonstrerar för att slippa få ett nytt skolämne där eleverna skall indoktrineras att bli starka patrioter, hylla kommunistiska partiet och ogilla demokratin. Många i väst tar vår skakiga demokrati för given. Det är klokt att inte göra det. Det är oxå klokt att reflektera över varför många i Hong-Kong nu väljer att visa sitt missnöje med försök till demokratiska försämringar. Vad tror du det nya kinesiska ledarskapet står för? Helt klart är att det är ett land som länge styrts av kejserliga dynastier och därefter en så kallad kommunistisk dynasti.

måndag 10 september 2012

Skattepanik & kundinlåsning

Skall alla vara med och betala?
Frankrikes nye president, Holland, rivstartade med att bl a kraftigt sänka sitt eget arvode för att visa ledarskap i tuffa franska tider. Klokt drag tycker jag. Han har så att han klarar sig bra ändå. Det blir mycket lättare att driva ett tufft och nödvändigt förändringsarbete om man föregår med gott exempel. Att fatta beslut som enbart rör dig själv är rätt enkelt. Det är betydligt svårare att fatta beslut som direkt påverkar den lilla rika elit som finns i alla länder i en värld där man snabbt kan flytta till något annat land som inte valt samma tuffa väg framåt. De allra flesta länder runt om i världen står med öppna armar och tar emot miljardärer som vill betala så lite som möjligt i skatt. Louis Vittons ägare sägs ha sökt medborgarskap i Belgien för att slippa de nya planerade skatterna i Frankrike. Varför inte Sverige? Sverige har ett mycket fördelaktigt klimat för förmögna människor. Självklart delvis pga att de annars väljer att lämna landet. Vi får se hur det går med Hollands rikemansskatt. Han känns onekligen lite inkonsekvent när företagare och företagsledare skall få höga skattehöjningar men inte t ex idrotts och musikstjärnor........
http://www.di.se/#!/artiklar/2012/9/10/sa-ska-skattesmitarna-stoppas/

Hög vinstmarginal
Apple köper ön IOS i Grekland för massor av miljarder. Apple saknar inte pengar. Apple är världens högst värderade bolag. Är värderingen rimlig? Knappast långsiktigt men kortsiktigt är det intressant att se hur fantastiskt Jobs lyckats förpacka sina affärserbjudanden via sina egna tekniska plattformar och därigenom bygger in många människor och organisationer i stora hinder för att byta leverantör av mobiltelefoner, I-Pads, musiktjänster m.m. Ur företagets perspektiv är det fantastiskt gjort. Ur konsumenternas är det tveksamt. Mycket tveksamt. Tror du att Spottify finns inom två år? Tror du att konkurrensbegränsande myndigheter i USA och Euorpa kommer att tvinga Apple att öppna upp sina gränssnitt inom de kommande tio åren?
http://www.di.se/#!/artiklar/2012/9/7/darfor-kommer-nya-iphone-salja/

söndag 9 september 2012

Genetiskt

Dans förlänger livet
Många människor samlar på olika saker. Jag samlar på en sak och det är att öppna dansgolvet på alla dansställen jag besöker första gången. Sedan jag började räkna 1988 har det blivit ett hundra nittiotre "öppningar" runt om i världen. Ibland flera platser på en kväll. Jag älskar att dansa.

Idag följde jag min dotter till hennes första danslektion. Hon var inte riktigt nöjd då vi fick leka en hel del istället för att dansa. Vi lekte allt möjligt bl a orm, katt, fågel och groda.... Kärleken till dansen tycks genetisk. Hon älskar att dansa och är redan imponerande duktig. Även hennes bror gillar att dansa och kan som jag tillbringa timmar på dansgolvet. Tack till den/de som kom på att vi människor kan dansa!

lördag 8 september 2012

Gratisjobb

Endast för egen vinning?
Är möjligen den härskande ismen idag egoismen? Självklart är det viktigt att bry sig om och värna det egna välbefinnandet. Det borde samtidigt vara en självklarhet att förstå att egot mår bättre om även omgivningen mår bra. Jag tycker också att det borde vara en självklarhet att man kan engagera sig i föreningsktiviteter, välgörenhet, medmänsklighetsprojekt och omvårdnad av sina egna nära och kära utan att man alltid tycker att man skall få betalt. Egoismen tycks ha spårat ur. Kan det vara ett resultat av många ledares enorma och oförsvarliga ersättningar? Kanske.
http://www.dn.se/ledare/signerat/ingen-manniska-ar-en-o

Vems ansvar?
Finns det gränser för hur omhändertagande och generöst ett samhälle kan vara? Hur utvecklas ett samhälle som är för omhändertagande och "generöst"? Finns en risk för att det missbrukas? Är det hållbart med en stor och växande andel av registrerade invånare som lever på bidrag? Framförallt de 60% (av totala med försörjningsstöd/ socialbidrag) av dagens helt arbetsföra som får försörjningsstöd pga arbetsbrist. Jag tror inte det är en hållbar väg framåt. Alla som kan arbeta måste sysselsättas i någon form av meningsfullt arbete. Hur kan det vara svårt att förstå att det är en nödvändig väg framåt. Om jag åker till Paris utan att ha pengar, bostad eller jobb, är det ett vettigt system att Parisborna och fransmännen skall stå för mitt uppehälle? Vad tycker du?
http://www.dn.se/ledare/signerat/bidragsberoende-samma-utanforskap-nu-som-da
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/akut-behov-av-harbarge-for-hemlosa-eu-migranter


fredag 7 september 2012

Tårar i Södertälje & räntan

Hållbar flyktingpolitik
Sverige har varit och är mycket generösa i sin flyktingpolitik. Det är viktigt att vi fortsätter att vara goda medmänniskor. Det är oxå viktigt att vi utvecklar Uppsala och övriga Sverige hållbart. Det är inte hållbart om flyktingar, funktionshindrade, ungdomar och fattigpensionärer ställs mot varandra. Det är inte heller hållbart, om vi vill fortsätta att vara ett starkt välståndsland, att inte lyckas bättre med integrationen i Sverige. Det inser regeringen och den börjar försöka ta i känsliga frågor. Även Migrationsverkets uppdrag måste ses över för att säkra hållbarheten i vårt samhälle. Med gråt i halsen och tårar i ögonen uttrycke Boel Godner, Socialdemokratiskt kommunalråd i Södertälje, att Södertälje inte tål mer invandring i dagsläget och många flyktingar förväntas från Syrien. I Almedalen, i sommras, berättade bl à hon, polisen och några till att de började se ljuset i Södertäljes mörker. Jag förstår att hon känner sig trött och frustrerad över att en redan svår situation sannolikt blir ännu svårare. Vi människor tenderar att söka oss till våra mest nära och det innebär sannolikt att många syrier som får asyl söker sig till Södertälje. Är vår nuvarande flykting och integrationspolitik hållbar? Jag tror inte det. Vad tror du?
http://www.unt.se/uppsala/antalet-flyktingar-fordubblas--1842605.aspx

Låg ränta måste balanseras med amorteringskrav
Bankerna utnyttjar just nu läget och samlar nu mycket pengar genom en mycket hög räntemarginal, dvs skillnaden mellan in och utlåningsräntan. Samtidigt upplevs räntorna som låga och många ropar att styrräntan (Riksbankens ränta) bör sänkas ytterligare. Glöm inte att många människor lever över sin intjäningsförmåga och på marginale. En låg ränta är förädisk då den kortsiktigt gör höga lån relativt billiga. Räntor varierar dock! Jag minns själv när jag hade en effektiv ränta på 23.5% när Sveriges ränta var 600%. Jag delar Swedbanks VDs syn att nuvarande låga ränteläge bör kombineras med amorteringskrav. Då tvingas långivare klara av lite mer löpande utlägg kopplat till sitt lånande. Det kan då ses som viktigt sparande för den enskilde men också som ett sätt att minska riskerna för kreditsmällar inom bankvärlden som kan leda till nya finansiella härdsmältor i Sverige. Vad tycker du?

torsdag 6 september 2012

Vad händer?

Maktförskjutning
Vad händer i världspolitiken och för oss enskilda människor när Kina blir allt mäktigare. Att Kina blir allt mäktigare blir tydligare och tydligare. Inom kort byter Kina ledare och Xi Jinping tar över. Hur tycker du att man skall tolka att Jinping valde att inte träffa Hillery Clinton när hon besökte Kina? Hon är trots allt utrikesminister i USA. USA är fortfarande världens mäktigaste och rikaste nation.

Lärarnas Riksförbund
Tråkigt att LR fortsätter att så ensidigt driva stora löneökningar. Förbundets ordförande Mette Fjellkner säger att "högre löner ger bättre lärare". Om man tror att lönen är det viktigaste för att attrahera duktiga människor är det självklart rätt. Helt klart är att en låg lön mycket sannolikt kräver att det finns människor som verkligen vill jobba med det yrket eller är tvingade att ta det jobb som erbjuds. Lärarna är mycket viktiga för en positiv samhällsutveckling. Jag skulle gärna se att deras löner ökar ordentligt. Sannolikheten att löneökningarna blir i närheten av de krav som ställs är mycket små. Kostnaderna blir helt enkelt omöjliga att bära för landets kommuner. Det blir säkert lärarstrejk inom kort. Lärarnas motivation kommer att ytterligare minska och yrkets attraktion ytterligare försvagas. Det är dags för lärarfacken att hitta andra vägar framåt för att stärka attraktionen att vara och att vilja bli lärare.  Det kommer alla att tjäna på. Varför målar lärarfacken in sig i detta ensidiga hörn?

Nyhetstorka
I dagens UNT har de en artikel om en föredetta Centerpartist som kommit på att hon sannolikt bättre passar inom ett annat parti. Reportern försöker spinna på att det kan finnas en konflikt med mig men hon svarar att den inte finns. Det stämmer. Jag undrar vilket nyhetsvärde en liknande artikel har? Vilket tror du? De skriver också att det finns centerpartister som inte gillar mig. Vilket är nyhetsvärdet med den kommentaren? Jag har hittills aldrig träffat någon ledare som gillas av alla. Jag har absolut inte träffat någon politisk ledare som gillas av alla sina medlemmar. Det är sannolikt mycket positivt för dynamiken och utvecklingskraften i ett politiskt parti. Kan det vara så att skälet till artikeln är att tidningen är mycket allierad med partiet som nyligen fått en ny medlem? Kul att se om de gör ett reportage om någon av alla nya medlemmar som Centerpartiet i Uppsala fått den senaste tiden. Tror du att reportaget kommer?

onsdag 5 september 2012

Sjuk sjukvård?

Tänk efter lite mer
Har vi en sjuk sjukvård? Det tror jag inte. I det stora hela tror jag att svensk sjukvård är mycket fördelaktig för oss som bor här, både för dem som bor här lagligt och olagligt. Efterfrågan på sjukvård är stor. Samtidigt blir ständigt metoder och behandlingar för att rädda liv och bota problem bättre och fler, vilket ofta leder till högre kortsiktiga kostnader. Även faktumet att vi blir allt äldre driver efterfrågan på sjukvård. Kan då möjligheten för andra sjukvårdsproducenter än offentliga bidra till att vi bättre kan hantera sjukvårdens utmaningar? Det tror jag men det gäller att hålla tungan rätt i munnen när mångfald och konkurrens möjliggörs. Vad tror du?

Oavsett vilka reformer man driver tycker jag att politiska reformer måste vara ordentligt underbyggda och innehålla kvalitetssäkringssystem. Med kvalitetssäkringssystem inom vården inkluderar jag system som hindrar att tidigare offentliga verksamheter, offentliga monopol, ersätts med privata oligopol eller t o m monopol. Vad skulle vi skattebetalare vinna på det? Det är särskilt viktigt att finna fungerande modeller om specialistsjukvård privatiseras i en större utsträckning.
Vad tycker du? Tror du att det blir bättre om specialistvård privatiseras i stor utsträckning? Tror du att att kostnaderna minskar?

tisdag 4 september 2012

Att förlora en nära vän

Livet går vidare
Det viktigaste i livet är våra nära och kära. Det är lätt att säga. Det är lätt att ta för givet för dem som har turen att ha många nära och kära. Det är tungt för alla som saknar nära och kära att förlikas med tanken att de är väldigt ensamma. Krasst är det nog inte för mycket sagt att säga att man inte är något utöver de relationer man har till andra tänkande varelser. Att förlora en nära vän är en stor sorg. Även vänner som inte är tänkande. Igår tappade min dotter sin älskade Fluffis. Det är nog hög tid att hon går vidare utan gosedjuren men bortsett från det är det smärtsamt att följa sorgearbetet som följer när en kompis, Fluffis, som varit med henne hela livet plötsligt är borta. Precis som med andra kära försöker jag få henne att uppskatta den tid de haft tillsammans och att minnas allt Fluffis gett henne. Just nu biter det inte så bra.....

Ungas etablering på arbetsmarknaden
Bra! Regeringen börjar nu åter ge uttryck för en reformlust. Det är viktigt och nödvändigt. Att öka möjligheterna för ungas etablering på arbetsmarknaden är särskilt angeläget. Det är en mindre katastrof för en ung att tidigt hamna i utanförskap och att inte uppleva sig som behövd. Det är samtidigt en katastrof för samhället när unga tidigt i sina liv tappar ett mer eller mindre starkt självförtroende och där allt för många av de långtidsarbetslösa hamnar i olika former av missbruk. Bra! Äntligen börjar Centerpartiet få igenom lite av alla de reformförslag som återfinns i våra partibeslut. Säga vad man vill men det är tydligt i svensk politik att det är Centerpartiet som står för nytänkandet som är nödvändigt för att möta morgondagen i ett välfärdssamhälle.
http://www.di.se/#!/artiklar/2012/9/4/8-miljarder-till-jobb-for-unga-2/

Kravlöst
I dagens UNT kan man på ledaren läsa att de tycker att regeringen, och särskilt FP, gör fel när man betonar samhällets krav på medborgarna. Det är helt nödvändigt att vi i Sverige slutar med flummandet och det ständigt kravlösa omhändertagandet. Ett samhälle som vill erbjuda välstånd för så många som möjligt måste byggas utifrån pricipen att man har både rättigheter och skyldigheter. Skyldigheterna är det som kan definieras som krav. Det är viktigt med tydliga krav på våra barn och skolornas elever. Det är viktigt med tydliga krav på våra nya invånare, oavsett om de är flyktingar eller arbetskraftsinvandrade. Det är också viktigt att betona alla vuxnas enskilda ansvar för sina handlingar. Komplext kan våra skyldigheter beskrivas genom de regler som finns uttryckta genom riksdagen i form av Sveriges rikes lag. Det är också rimligt med krav eftersom vi har bland de mest generösa rättigheterna i världen i vår gemensamma förening som vi kallar Sverige. Kravlöshet skapar inget välstånd.
http://www.unt.se/ledare/standigt-dessa-krav-1837473.aspx

Till minne av Fluffis

måndag 3 september 2012

Ljus i mörkret

Livet
Att fylla år är kul. Alternativet att inte få vara med och utvecklas längre känns ju inte lika roligt. Jag blir så glad över alla fantastiska lyckönskningar. Tänk vad lite som behövs för att man skall bli glad och må bra. Jag är glad och tacksam för att just jag var en av dem som fått chansen att leva. Inte minst är det härligt att veta att man har många nära och kära som kan hjälpas åt när det lite då och då är tuffa tider.

Mörkret hopar sig
Situationen i världen blir allt instabilare och det finns stor risk för att vi inom kort står inför stora konflikter som kommer att skapa större problem än vad vi idag förstår. De finansiella systemen har tillåtits skapa en kortsiktigt ohållbar situation där så kallad leverage, att ägaren använder lite egna pengar och lånar mycket av andras, för att maximera avkastningen på just sin egna satsning. Bankerna har de senaste 20 åren ökat skillnaden mellan sitt eget kapital och pengarna de lånar ut. Det är en lysande affärsidé så länge som ägarna aldrig riskerar att förlora sin bank när kreditförlusterna hopar sig och skattebetalarna får försöka stå för notan. Den svenska regeringen behöver ny energi.
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-ett-dramatiskt-nytt-politiskt-landskap-oppnar-sig
Mellanöstern är om möjligt i större förvirring än tidigare. Mycket kan inom kort gå väldigt snett.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/orosmolnen-hopar-sig
Ett sätt för Sverige att klara den tid av kris vi har framför oss är att bli betydligt bättre på vårt viktiga integrationsarbete. Möjligen börjar nu regeringen ta i frågan på ett bättre sätt. Vi som lever i vår del av världen har inte bara rättigheter, vi har också skyldigheter.
http://www.dn.se/debatt/flyktingar-ska-tvingas-flytta-till-erbjudet-arbete

lördag 1 september 2012

Kultursnobberi

Tröttsamt
Redan 1991 fick jag chansen att uttrycka delar av mina åsikter om kultur i en direktsänd TV-debatt i SVT. Då som nu gav jag tydligt uttryck för att jag inte gillar kultursnobberi och att konst framförallt är subjektivt och upp till betraktaren. Jag är själv en kulturell allätare och gillar också kulturella varianter som opera, balett, klassisk musik och teater. Jag tycker dock inte att de är uttryck för finare kultur än andra former. Ur ett marknadsperspektiv är efterfrågan en värdefull indikator på vilken kultur som väcker starkast engagemang bland befolkningen. Uppsala konsert och kongress, kallat UKK, firar idag 5 år som byggnad som skall beläggas. Byggnaden har blivit ett nytt tydligt landmärke i Uppsala och det råder ingen tvekan om att byggnaden och dess utbud har ur ett kulturellt perspektiv berikat Uppsala. Tyvärr byggdes UKK på felaktiga grunder vilket bl à inneburit en dålig ekonomisk utveckling för verksamheten och ett stort centralt hus, ägt av invånarna, som allt för ofta gapar tomt. Det gäller att lära av UKK projektet och inte tillåta fler liknande dyra projekt utan att beslutsunderlagens kalkyler är trovärdigare. Uppsala satsar redan mycket på kultur. Det är uppskattat av många. Det är dock inte ok att vi invånare pga felaktiga kalkyler och oförmåga att hitta strukturella förändringar tvingas skjuta till ännu mer pengar än tänkt. Skola, omsorg, vård, infrastruktur och idrott är oxå viktigt.

Wilks
Jag har tidigare ifrågasatt Wilks konstuttryck och tyckt att han för att få uppmärksamhet gett uttryck för främlingsfientlighet och gömt sig bakom rätten att konstigt uttrycka sig. Jag tycker fortfarande att hans Muhamed-teckning som en hund i en rondell enbart var provocerande och kränkande. Många var de som företräder svensk kultursnobbism som gick till hans försvar. Självklart är det helt oacceptabelt att father sätts på Wilks huvud men jag tycker fortsatt att det är pinsamt att han inte bett över en miljard muslimskt troende om ursäkt. Om man nu tycker att Wilks beskrivna "verk" är konst skall det bli intressant att följa debatten om de falska enkronor som tillverkats och där kungen hånas. Den som gjort det säger att det är konst. Vad tycker du?
Willishttp://www.aftonbladet.se/nyheter/article15342232.abhttp://www.aftonbladet.se/nyheter/article15342232.ab