måndag 21 januari 2019

Billig olja och billiga pengar

Tillgången på pengar
Hur länge kan massivt utbud på billiga pengar erbjudas utan att inflationen sticker iväg? Länge tycks det. I en marknad som den svenska, och många andra också, har vi arbetskraftsbrist på kvalificerad arbetskraft. Och robotik och artificiell intelligens har inte än ersatt en massa människor. Ändå rusar inte lönekostnaderna. Den billiga energin och globala konkurrensen är sannolikt huvudskälen till varför inte inflationen rusar. Den främsta konkurrensen är om de begränsade resurserna. Det inkluderar kompetens och energitillgångar. Eftersom rörligheten på arbetskraft inom EU är mycket lägre än i USA hjälper inte löneskillnader till för att förflytta många människor mellan länder. Kulturella och strukturella skillnader har också stor påverkan på rörligheten. I Sverige vill till exempel de flesta i ett par ha intressanta jobb. Det är inte så lätt att lösa om man inte behärskar ett lands språk tillräckligt bra och eftersom tillgången till Sveriges mycket generösa föräldraledighet är mycket sämre i de flesta andra länder. Även tillgången till rimligt dyr förskoleverksamhet är mycket begränsad runt om på vår jord.

Personligen tror jag sedelpressarna fortsätter att ”glöda” på ett eller annat sätt. När riksbanker höjer räntorna ökar istället stater sina utgifter. I Sverige kan det vara smart om det inte är kopplat till ännu mer föräldraledighet och ”friår”. Däremot om det är kopplat till smarta investeringar. Inte minst i investeringar som stärker vår äldreomsorg och vår integration.

Igår visades en mycket sevärd dokumentär om spelet om oljan i världen. Dels om hur spekulation på råvarumarknaden driver prissättningen men främst hur frackingolja i USA kraftigt ändrat spelreglerna på oljemarknaden. I USA fick jag förra veckan lära mig att den kraftiga frackingoljeutvinningen i USA är ett av huvudskälet till landets boomande ekonomi de senaste åren. Exploateringen av frackingolja började redan under president Obamas tid och har fortsatt under Trump. Initialt var det dyrt att bryta frackingolja och omsätta det till användbart drivmedel och smörjolja. Oljan i främst Texas har återigen mycket stor betydelse för USAs ekonomi. Efter att USA också ändrat lagstiftningen, tack vare enorma tillgångar av frackingolja, får amerikanska oljebolag nu sälja på världsmarknaden. Nu är USA självförsörjande på olja och kan dessutom hålla nere oljepriserna i ett mycket oljeberoende USA. Nedan bifogad dokumentär, i kombination med det jag fick lära mig om USAs oljeindustri förra veckan, är mycket värdefulla insikter för att bättre förstå världspolitiska förändringar. Så mäktig är fortfarande oljemarknaden. Och visst är det mycket viktigt att vi i Sverige fortsätter att ställa om mot miljövänliga, fossilfria, energisystem. Men hur mycket vi som konsumenter än ställer om i Sverige har det i princip 0 global betydelse.
https://www.svtplay.se/video/20731720/spelet-om-oljan/dokument-utifran-spelet-om-oljan-avsnitt-1?cmpid=del:an:01-20-2019:spelet-om-oljan:pla:lp-app

Som vanligt är kineserna långsiktigt tänkande. Kulturellt tränas deras ledare i den konsten. Oljan kan fortsätta att stimulera världens ekonomier i hundra pr till parallellt med att den förstör vår miljö. Samtidigt behövs nya kostnadseffektiva energisystem skapas. Det gör kineserna. Och kineserna sitter på flera av de största mineraltillgångar som behövs i den nya världen. Det är minst lika värdefullt som oljan.

Dagens besvikelse
Den nya regeringen som inte strukturellt tar nödvändiga grepp för att försöka lösa Sveriges två största utmaningar. Återskapa social hållbarhet och stärka svensk konkurrenskraft. Och Anna Dahlbergs bifogade artikel är mycket läsvärd. Den saknar dock en huvudfråga, hur ska alla dessa kostnader finansieras? En stor andel av våra långtidsarbetslösa redan idag är nysvenskar. Långt ifrån alla som kommer till Sverige representerar kvalificerad arbetskraft.

En förklaring är förstås högkonjunkturen och arbetskraftsbristen som följer i dess spår. Men det är också ett välkänt mönster att när asylvägen stryps väljer migranter andra sätt att ta sig hit. Sverige har västvärldens mest generösa system för arbetskraftsinvandring, och med ett arbetstillstånd i handen kan tredjelandsmedborgare flyga hit reguljärt och ta med sig familjen på samma plan. Allt talar därför för att den historiskt höga invandringen kommer att bestå under åren framöver. Migrationsverket räknar exempelvis med 99 000 asylsökande under åren 2019-21 i sin senaste prognos.”

”Till år 2028 kommer Sveriges befolkning att ha vuxit med ytterligare en miljon, enligt SCB. Det är en mycket snabb demografisk förändring, som ger upphov till en rad frågor: Var ska alla dessa människor bo i bostadsbristens Sverige? Hur ska vi få fram lärare, sjuksköterskor, socialsekreterare och poliser för att matcha befolkningsökningen?”

”En lång rad av de problem som dominerar samhällsdebatten hänger ihop med detta integrationsmisslyckande: gängkriminaliteten, social oro och utslagning i skolan, utanförskapsområden där grundläggande rättigheter inte respekteras, bostadsbristen, våldsbejakande islamism, arbetslösheten, den växande ojämlikheten och så vidare.”
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/lofvenpakten-blundar-for-de-verkliga-problemen/

Dagens stjärna
Min morfar, riddare Arne Back. Världens bästa morfar som idag fyller 97 år. Få är mer intressanta och lärorika att tala med som han. Massor av kärlek till honom. En ansvarsfull, varm, intelligent och företagsam person.

söndag 20 januari 2019

Vad tycker du

Som man ropar får man svar
Hur många i ett arbetslag anser du att det är ok att strunta i? Att till och med tydligt markera mot dem att vi andra kommer inte att seriöst lyssna på vad ni säger och alltid strunta i vad ni föreslår. På de allra flesta arbetsplatser är jag säker på att ett liknande förhållningssätt aldrig skulle tolereras. Och i våra skolor kallas det för mobbing och mycket pedagogisk tid läggs på att fostra våra barn i respektfullt bemötande. Även de som är bråkiga eller ”konstiga” ska respekteras och efter bästa förmåga inkluderas. Är det en felaktig pedagogik? Alice Teodorescu tycker till klokt om hur väljarna till V och SD behandlas via sina ombud. Du som följer min Blogg vet att jag står långt ifrån V och SD inom många viktiga sakfrågor. Det innebär dock inte att jag avstår från att respektera dem. Det innebär inte att jag avstår från att prata med dem. Och det innebär inte att jag avstår ifrån att se det som positivt när de delar samma åsikter som jag. Att starkt ogilla delar av ett partis politik innebär inte att man demokratiskt klokt ska strunta i de väljarperspektiv de representerar. Vad tycker du?

”Det ligger i demokratins dilemma att mer eller mindre icke-demokratiska krafter kan bli valda i demokratiska val och därigenom, helt i enlighet med demokratins spelregler, få makten att avskaffa själva demokratin.”

”Alla som levt i totalitära samhällen vet att demokratin inte kan tas för given. Det är emellertid förhållandevis enkelt att vara uppmärksam på hårdföra ledare med totalitära idéer. Svårare är det att se sådant som vid första anblick inte ser ut som ett hot. Men tilltron till demokratin, och på sikt demokratin i sig, kan också naggas i kanten av de goda krafternas agerande inför de hot som ger dem (befogad) anledning till oro.”

”Den så utdragna svenska regeringsbildningen är ett exempel på en sådan process som kan visa sig få konsekvenser för synen på svensk demokrati. Redan dagarna innan Stefan Löfven (S) återigen valdes till statsminister under fredagens votering kom en undersökning som visade på ett stort tapp rörande förtroendet för politiker efter höstens turer. I Novus-mätningen som genomfördes under onsdagen, samma dag som Löfven nominerades för andra gången, svarade 70 procent att deras förtroende för politiker minskat eller minskat kraftigt (SVT 17/1).”

”När det övergripande målet för nästan samtliga partier har blivit att utestänga SD från inflytande har en osund princip etablerats. Oavsett vad man tycker om SD:s eller V:s historia, eller samtid för den delen, bör man fundera på om det är principiellt rätt att så många väljares röster ska diskvalificeras från demokratiskt inflytande. Ett inflytande som de nämnda partierna har fått av väljarna, inte av de andra partierna. Om man är osäker bör man fundera på hur man skulle ha resonerat om man själv tillhört ett parti som hanterats enligt så tveksamma principer.”
http://www.gp.se/ledare/hotet-mot-demokratin-kommer-i-olika-skepnader-1.12537146

Stefan Löfvén delar inte bilden av en svag regering eller att legitimitet saknas. Om man trodde att han skulle säga något annat måste man vara mycket naiv. En sak är dock helt klar, Socialdemokraterna lyckades bryta det mycket framgångsrika Allianssamarbetet. Bra jobbat av dem, mycket dåligt av C och L. Trovärdigheten att kalla sig ett oppositionsparti bara för att man av några taktiska skäl avstod från att ingå i en vänsterregering är 0. Jag kan absolut förstå det stora sveket om C och L skulle presentera en ny politisk samhörighet. Självklart kan C och L välja att långsiktigt samarbeta med S och MP istället för M och KD. Då får de också bekänna färg. Med få undantag anser jag inte att det stämmer. Det blir intressant att se hur det går för den nya regeringen... Särskilt intresserad är jag av att se om vi får några viktiga reformer som blir verklighet de kommande två åren...

”Efter många svåra förhandlingar lyckades han bryta blockpolitiken och spräcka Alliansen, vilket har varit det uttalade målet de senaste åren.”

”Det som förde partierna samman från början var motståndet mot att låta Sverigedemokraterna få inflytande. Och det är också det som låg bakom att man slutligen enades och utgör grunden för de fyra partiernas samarbete till 2022, menar Löfven. 
– Vi vill att vårt samhälle ska vara öppet och ha respekt för varandra oavsett vem du är, vilket kön du har, var du än kommer i från och vad du tror på eller vad du inte tror på. Vi har alla samma värde och ska ha samma möjligheter. Det är för att vi tror på det samhället, på fri handel, på samarbetet i EU, som vi säger att det här extremistpartiet inte kan få ett avgörande inflytande.”

”Många politiska bedömare räknar med att det kommer att bli en stormig mandatperiod för Löfvens regering och att den kommer att få svårt att överleva fram till nästa val 2022. Men själv är han positiv och tror att det kommer att gå vägen.
– Vi är alla bestämda om att ta det här i mål och jag som regeringschef ska se till att leda det arbetet så att vi gör det vi ska.”
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/8waLkr/det-handlar-inte-om-att-lasa-fast-sig-i-nagot-nytt-block
Dagens besvikelse
De som skapat en skolverksamhet som inte levererar tillräckligt bra och rättvis kunskapsuppbyggnad åt våra barn och unga. Högsta prioritet måste vara att få ordning på skolan. Och lösningen är inte ett helt förstatligande, tvärt om, mindre statlig styrning. Adam Cveijmans artikel om friskolesystemet är läsvärt. Vi måste kraftigt förbättra situationen utan att återigen röra till det för lärarna och skolledarna.

”Men med åren har reformen dessutom dragit på sig mycket kritik. Den påstås skapa ojämlikhet och segregera eleverna mer än vad som var fallet under tiden då närhetsprincipen gällde för (icke)valet av skolan.”

”Något som verkligen är ett problem är friskolornas drivkrafter. Den rimliga utgångspunkten är att de vill kombinera en god skolgång med att de gör någon sorts vinst. Som det ser ut idag är skolornas incitament att locka till sig maximalt antal elever. Detta då skolpengen är kopplad till antalet elever - den följer den enskilda individen - inte skolan.”
http://www.gp.se/ledare/friskolereformen-ett-hot-mot-sig-själv-1.12540983

Dagens stjärna
Peter Hjörne som ironiserar om att Stefan Löfvén åter är statsminister i ett land i kris. Ett land med bedrövlig bildningsutveckling och stor brist på nödvändiga reformer för att stärka vår konkurrensförmåga. Bland annat bättre skolresultat.

”Med stigande förvåning och sjunkande förtroende har politikernas uppdragsgivare, det vill säga de svenska väljarna, betraktat de många märkliga turerna i höstens politiska parningsdans.”
http://www.gp.se/ledare/grattis-stefan-löfven-1.12541333

lördag 19 januari 2019

Maktspel på högsta nivå

Vill mäktig få mindre makt?
Har du någonsin träffat någon ledande människa som vill få mindre inflytande? Som vill ”lyckas mindre”? Mindre makt innebär mindre möjligheter att påverka framtiden. Oavsett om vi talar om idrottare, musiker, företagare, politiker eller föreningsledare gäller samma logik. Jag har aldrig träffat någon sådan ledare. De kämpar alla, efter egen förmåga, för att bli ännu bättre och ännu mäktigare. De framgångsrika jobbar för tydliga uppdragsgivare och med tydliga uppdrag. De jobbar inte för andra än sina uppdragsgivares bästa. Då jag haft den stora äran att träffa väldigt många ledande människor är jag övertygad om att ovan är en generell sanning.

Frida Stranne skriver en mycket intressant krönika om USA och svenska debattörers förhållningssätt till USAs maktutövning runt om på vår jord. Den är mycket läsvärd. Inte i några avseenden är det klokt att vara naiv när man är vuxen. Självklart verkar USA i sitt folks och sina företags intressen runt om på vår jord. Hur kan man tro något annat? Så ska, och brukar svenska regeringar också agera. Bland annat skriver Stranne  ”Att inte föra en kritisk diskussion om hur denna förmåga används och vad som motiverar olika strategier är ansvarslöst.”. En stor och viktig skillnad mellan USA och till exempel Kina och Ryssland är att en amerikansk president och andra mäktiga regelbundet får förklara sina ageranden i öppna ”förhör” i olika senatutskott.
https://www.expressen.se/kronikorer/frida-stranne/tank-om-trump-har-ratt-en-svensk-tiger-om-usa/

Här i USA handlar idag väldigt mycket av mediabevakningen om Trumps relationer till Ryssland och om att 800.000 statsanställda inte får gå till jobbet på grund av en budgetkonflikt. En konflikt mellan Republikaner och Demokrater om pengar till murbygge. Trump vill bygga klart muren mot Mexiko. En mur som Clinton började bygga, Obama byggde vidare på och som Trump vill slutföra. Muren kan säkert stoppa många fattiga ekonomiska ”flyktingar” men knappast knarkhandeln. Demokraterna har rätt i att knarktunnlarna kommer att fortsätta att göda USA med knark från central- och Sydamerika. Maktkampen i USA är rätt löjlig att följa. När så mycket av ett lands politiska fokus ligger på liknande frågor tror jag landet utvecklas sämre. Att de flesta ledande politikerna i USA har gedigna arbetserfarenheter och är gråhåriga är verkligen ingen garanti för att de uppträder ”vuxet”. Onekligen har Trump fått det mycket jobbigare efter Demokraternas framsteg i det amerikanska mellanvalet. Men visst handlar också muren symboliskt om trygghetsfrågor och landets förmåga att fungera utan 800.000 statsanställda om effektivitetsmöjligheter. Vi behöver åter mellanval i Sverige! Rimligt att vi får chans att byta ut odugliga partier från makten minst vartannat år.
https://www-m.cnn.com/2019/01/17/politics/donald-trump-shutdown-nancy-pelosi-https://www.politico.com/magazine/story/2017/03/connections-trump-putin-russia-ties-chart-flynn-page-manafort-sessions-214868economy/index.html?r=https%3A%2F%2Fwww.google.se%2F&rm=1
https://www.politico.com/magazine/story/2017/03/connections-trump-putin-russia-ties-chart-flynn-page-manafort-sessions-214868

Dagens besvikelse
Sveriges riksdag som igår släppte igenom en svag vänsterorienterad regering. En vänsterregering som sägs komma att driva liberal politik. Skrattretande. Och varför tog S med MP i regeringen? En ren S regering hade varit betydligt mindre skadlig för oss svenska medborgare. JÖKen är lanserad. Precis som DÖ är överenskommelsen ett hån mot stora delar av Sveriges väljare. Maktspelet i Sveriges riksdag har återigen landat i en demokratiskt vidrig ”lösning”. Det positiva med detta egennyttiga och respektlösa agerande är att en ny demokratisk ordning  kommer att bli verklighet inom kort. Vad tror du händer när den hemliga överenskommelsen mellan S och V blir självklart tydlig? Det vill säga att bland annat utredningarna om hyresreglering och LAS landar i mycket små förändringar? Går då C och L med på nyval? Knappast. Med tanke på deras allt uslare väljarstöd. De måste tycka att vi invånare är knäppa.

Och jag delar Håkan Boströms analys att Moderaterna har två möjliga vägval som kräver snabbt ställningstagande. Två svaga partier, C och L, bär knappast på nycklarna till Rosenbad längre. I synnerhet inte efter ett så stort väljar och samarbetssvek. Socialdemokraterna fick som de ville med hjälp sv C och L.
http://www.gp.se/ledare/moderater-inför-avgörande-vägval-1.12466728

Johan Hakelius skriver också mycket bra om det bedrövliga skådespel i Sveriges riksdag vi medborgare tvingas bevittna.
https://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/vi-ar-alla-offer-for-stora-blasningen/?fbclid=IwAR1vHTUyOUsZ8BRfpn8racw-rT6S1DInPo6wGsE-awSGxnbiJZJP2NOtw10

Dagens stjärna
Helena Lindahl som vågade stå upp för vallöften om att inte stötta en vänsterregering trots att Lööf krävde det. Det är inte ok att kraftigt svika många av dem som lagt sin röst på ett parti den 9/9 2018. Dags för en ny C partiledare från Västerbotten kanske?
https://www.expressen.se/nyheter/norlen-lattad-bra-att-sverige-far-en-regering/

fredag 18 januari 2019

Vi behöver britterna

BREXIT eller ej
Sverige och många andra mindre EU medlemsländer skulle få en bättre framtid om Storbritannien blir kvar inom medlemsklubben. För mig är det trots försök svårt att förstå vad som är sannolika scenarier för Storbritannien när Mays förslag med EU föll. Vad händer i ett avtalslöst läge? Kommer nu en majoritet MPs kräva en ny folkomröstning? Vad händer efter mars månad 2019 om det inte finns något separationsavtal klart?
https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887
https://www.google.se/amp/s/www.cnbc.com/amp/2019/01/15/theresa-may-loses-brexit-vote-what-happens-next.html

Jag tycker mycket illa om folkomröstningar i komplexa frågor. Det är bland annat för att beslut ska förväntas vara grundade på mer faktabaserad logik som folkvalda ansvarsfullt ska förväntas fatta liknande beslut. Att lämna ett samarbete som EU är definitivt ett sådant beslut som blir väldigt kostsamt om det i huvudsak är känslostyrt. Vi människor fattar självklart våra beslut utifrån känslor när vi inte är ordentligt insatta i en sakfråga men ändå tar ställning. EU behöver Storbritannien. Storbritannien behöver EU. Snälla britter, tänk om! Team Boris Johnson och UKIP lurade er. Libertarianer och nyliberaler bär inte på hållbara vägval. De tillhör de politiska grupperingarna som ska vara långt ifrån verklig politisk makt.

Om och om igen har jag försökt beskriva att inte ens Tyskland enskilt är tillräckligt kraftfullt för att matcha krafter som USA och Kina. Vissa tycker inte det är ett problem. Jag tycker det är bra om det minst finns tre balanserande maktkrafter i världen. En stor skillnad mellan EU och de två andra megakrafterna är att EU inte har en gemensam militärmakt. Det tycker jag vi borde ha. Det skulle vara väldigt positivt för Sverige som idag har ett minst sagt svagt försvar i händelse av ett angrepp.
Dagens besvikelse
De som år efter år drivit en politik som gjort svenskars köpkraft utomlands allt sämre. I stor omfattning samma människor som med öppna ögon drivit en politik som allt mer polariserar Sverige.
Lotta Gröning ger intressanta reflektioner på detta i bifogad artikel. Sverige kommer nu att polariseras och splittras än mer under den tid som den nya regeringen får verka. Så tråkigt för våra unga svenskar. Ett tydligt exempel på dekisSverige är vår köpkraft utomlands. Svensk politik har gjort oss allt fattigare när vi reser på utlandssemestrar.
https://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/jag-oroar-mig-for-de-bortglomda-valjarna/

”Sverige är ett delat land, klyftorna är större än någonsin och på många områden. Mellan stad och land, mellan de som har utbildning och de som saknar.”

”Klyftorna är särskilt tydliga demokratiskt, det är så många väljare känner sig helt osynliggjorda och bortkörda. De proteströstar i hopp om att ansvariga politiker ska lyssna till dem. Men de har ytterst lite att hämta från riksdagspartierna, det har denna regeringsturbulens visat med all tydlighet.”

Migrationspolitiken, som har varit en stor fråga både under den gångna mandatperioden och i valrörelsen, lämnas helt utan analys och åtgärd. Istället ska regeringen Löfven öka anhöriginvandringen och migrationspolitiken ska de göra upp om i en parlamentarisk kommitté. Det lär ta lång tid. Migrations- och integrationspolitiken är på många områden en katastrof. Släpp in människor och visa din medmänsklighet – det är budskapet från många partier, men sedan tar det slut. Sverige har ingen strategi för en fungerande integration och vi struntar helt i många människor som kommit hit för att de vill leva och komma in i samhället.”

Idioten som hoppade av det skepp som jag åker på i nuläget. 
http://www.ladbible.com/news/news-passenger-jumps-off-eleventh-floor-of-a-cruise-liner-20190117?c=1547749856676

Dagens stjärnor
Carl Schlyter, MP, och allt fler partister för olika partier som hoppar av med bland annat motiveringen att rimliga demokratiska spelregler inte respekteras. ”Människors misstro och önskemål om förändring måste tas på större allvar”. ”Tonläget kommer vara hårt och högt ett bra tag framöver.”
https://www.expressen.se/nyheter/carl-schlyter-darfor-lamnar-jag-i-dag-partiet/

Allt fler politiker som inser att våra äldre invånare kräver mer resurser. Det är dock i våra kommuners verklighet vi kommer att se hur väl olika lokalsamhällen klarar av att ge våra äldsta invånare ett tryggt och anständigt åldrande. Samtidigt måste allt finansieras. Den nya uppgörelsen mellan S+MP+C+L+V är dock på tok för dyr. Vi kan bara klara det vi redan har ”på bordet” om konkurrenskraften snabbt stärks och effektiviteten inom den offentliga sektorn kraftigt förbättras. Det kommer aldrig hända med den regering som stundar.
https://www.expressen.se/dinapengar/pension/uppgorelsen-har-ar-de-nya-loftena-till-pensionarerna/

Anders Boström. Ja, Vilken väg väljer M? En liberalkonservativ väg hoppas jag med fokus på de viktigaste sakfrågorna. De måste lösas och vänstern bär inte på hållbara svar. Det är inte osannolikt att C och L nu bäddat för att andra partier än S, MP, V, C och L får över 50% i flera kommande val. Det tar lång tid att bygga förtroenden. De går snabbt att förlora det. 
http://www.gp.se/ledare/moderater-inför-avgörande-vägval-1.12466728

torsdag 17 januari 2019

Drömmen om fler

Försörjningsförmåga
Det är långt ifrån alla Sveriges 290 kommuner som har förmånen att vara attraktiva för människor att leva huvuddelen av sina liv i. Avgörande för om attraktionen finns där är möjligheterna till intressanta och rimligt välavlönade arbetsmöjligheter, attraktiva boendemiljöer samt möjligheter till ett rikt fritidsliv. Hönan och äggen typ....

Väldigt många yngre och ofta eftertraktad arbetskraft vill också ha nära till ett rikt nöjesutbud. Eftersom storstäder och dess närområden erbjuder många av dessa kvaliteter är den globala urbaniseringen inte förvånande. Väldigt få människor vill helt enkelt försöka leva isolerat. Få människor vill begränsas av nedärvda ”hackordningar”.

De lokalsamhällen som blomstrade för 60 år sedan men som är döende idag blomstrade för att de kunde erbjuda arbetstillfällen. Utan arbetstillfällen ingen livskraft. Det minsta som krävs är, som i till exempel Hunnebostrand, 2-3 mycket goda turistmånader som kan finansiera mycket av en årlig lågkostnadstillvaro på landsbygden. Nyckeln till livskraft är arbetstillfällen. Inga drömmar i världen kan ändra på den logiken. För 200 år sedan bodde runt 90% av svenskarna på landsbygden. Idag bor över 85% av Sveriges invånare i stora eller små städer. Inte minst jordbrukets fantastiska effektivisering med hjälp av ny teknik har starkt bidragit till urbaniseringen. Och den som tror att utlokaliseringar av myndigheter bär på svaren på hur utvecklingen kan brytas har sannolikt endast delvis rätt. Till att börja med behöver vi färre myndigheter. Bortsett från det, vilka mindre städer runt om i landet kan attrahera och behålla tillräckligt bra kompetens? Storuman, Härnösand, Gävle, Nyköping, Mariestad och Karlshamn kanske?

Fler invånare leder inte till någon välståndsökning om inte fler invånare också förbättrar försörjningskvoten. Det vill säga fler människor av det totala antalet människor i ett samhälle som jobbar, eller som har ok pension, och inte är beroende av försörjning från övriga invånare.
https://www.scb.se/statistik/AM/AA9999/2003M00/AM78ST0302_06.pdf
http://www.regionfakta.com/varmlands-lan/befolkning-och-hushall/forsorjningskvot/

Urbaniseringen fortsätter, på gott och ont. Högst prioritet har att få stopp på växande utanförskapsområden! De finns framförallt i våra större städer.
https://m.youtube.com/watch?v=hytcc0E748Y
https://m.youtube.com/watch?v=NRLJfVlszBc
https://www.so-rummet.se/kategorier/urbanisering
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2015/Urbanisering--fran-land-till-stad/
Kanske är det främst på våra avbefolkningsplatser som artificiell intelligens och robotar kan göra en stor insats tills den sista homosapiens sapiens tar ner sin skylt på en plats som tappat sin överlevnadsförmåga för en större grupp människor. Kan det vara så? Med tanke på hur mycket dyrare det är att tillhandahålla samhällstjänster på landsbygden jämfört med i befolkningstäta områden är det sannolikt modern teknik som kan göra stor nytta för enskilda människor på vår landsbygd.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/fler-kommuner-far-farre-invanare-25390

Ett av skälen till varför många centerpartister är positiva till en kraftig icke arbetskraftsinvandring är drömmen om att avbefolkningsorter ska räddas med ny befolkning. Men varför skulle de allra flesta av invandrade vilja bo på platser där inga svenskar vill bo på? Och urbaniseringen är ingen isolerad svensk utveckling, den är global. Ann-Charlotte Marteus har rätt, självklart ska även sannolika konsekvenser av önskad migrationspolitik utredas! Men C+MP+L+V vill inte att en objektiv utredning ska tydliggöra som de flesta logiskt tänkande inser. Det vill säga att den migrationspolitik som C+L+V+MP företräder kraftigt kommer att förstärka utanförskapsproblemen i våra större städer. Det är extremt idiotiskt att inte ge ett utredningsuppdrag kopplat till den enskilda fråga som starkast påverkar Sveriges framtid. Drömmar, ideologiska perspektiv och känslor duger inte som beslutsunderlag.
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/allt-ska-utredas-utom-migrationspolitiken/

Dagens besvikelse
De partier som gått på Socialdemokraternas maktblåsning. Det enda positiva med detta är väl att Löfvén visar att några års näringslivserfarenhet är guld värt inom politiken. Och de som blivit blåsta saknar konkurrensutsatt näringslivserfarenhet. Alice Teodorescu ger sina perspektiv på blåsningen nedan. Jag håller med, de centerpartister och liberaler som inte trycker rött Visar tydligt att de stödjer en röd riktning framåt för Sverige. Det är bedrövligt.

”Alltsedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen år 2010 har vänstern gjort allt i sin makt för att öka priset för något som helst samröre, direkt eller indirekt, mellan Alliansen och partiet. Löfven har sedan han valdes till partiledare talat om vikten av att bryta upp blockpolitiken. Men det är knappast av omtanke om Sverige som han önskat det.”

”Löfven, en skicklig förhandlare och strateg, visste att en borgerlig regering som skulle accepteras av, vilket inte är detsamma som att den skulle förhandla med, SD skulle äventyra möjligheterna för vänstern att återfå makten under en lång tid. Strategin inom vänstern, att medelst brunsmetning och paralleller till 1930-talet sätta bilden av att en borgerlig regering är början på slutet för svensk demokrati, var noga genomtänkt.”


”Det som satt klausulen ur spel, enligt Sjöstedt, är en överenskommelse mellan honom och Löfven ”som ni aldrig kommer att få se”. För att verkligen förnedra Lööf och Björklund förtydligade han i en av de efterföljande intervjuerna också att: ”Klausulen finns bara kvar på ett ställe – i överenskommelsen. Där förekommer den som en plågsam påminnelse för C och L om deras fiasko”.”
”Ett fiasko är vad det är, minst sagt. C, L och V försöker på olika vis göra gällande att Löfven minsann inte kommer att kunna köra över (någon) av dem trots att hans ”löften” i praktiken är motstridiga. Men vad har de att sätta emot? Ska de hota med att avsätta honom – med SD:s stöd – trots att Löfven när som helst kan svara med att utlysa nyval? Varför skulle de göra det när alternativet, så som de har utmålat det, är början på slutet för svensk demokrati? Denna pikanta omständighet är Löfven givetvis högst medveten om, vilket också är anledningen till att han kunnat spela ut C, L och V mot varandra.”
”Socialdemokraterna har orkestrerat den största blåsningen i modern svensk politisk historia och belönas nu med att Stefan Löfven nominerats till statsministerposten. På fredag bör alla centerpartistiska, liberala och vänsterpartistiska riksdagsledamöter som önskar se sina väljare i ögonen framöver trycka på den röda knappen.”
http://www.gp.se/ledare/januariblåsningen-en-fars-i-många-akter-1.12431406

Dagens stjärna
Johan Westerholm. En intressant beskrivning och reflektioner om Centerpartiet.
https://ledarsidorna.se/2019/01/centerpartiet-har-hittat-hem-asiktsgemenskap-sedan-decennier-med-delar-av-socialdemokraterna/?fbclid=IwAR0Apoj8whECr-_0XyNPeDirv09FbgmjBX9042msAlg9D7paoduJLD_QyxI

onsdag 16 januari 2019

Jaga pengarna och utvisa direkt

Ta allt, hela tiden
Den historiskt kända superbrottslingen Al Capone åkte framförallt dit, och sattes i fängelse, för skattebrott. De riktigt skickliga organiserade brottslingarna är mycket svåra att fälla för de mord, den knarkhandel, de stölder och den prostitution de leder. De stora busarna är högt upp i en omfattande hierarki där ”springpojkar” ibland åker fast men sällan storgangstern. I Sverige utnyttjar till exempel dessa organiserade brottslingar skrupelfritt minderåriga eftersom de behandlas så lindrigt av rättssystemet. I ljuset av denna brottsliga verklighet, som växer sig allt starkare i takt med växande utanförskapsområden, måste huvudfokuset vara på de kriminella ledarnas livsstil. Om de inte kan styrka hur de lagligt kan finansiera sina utgifter tar man deras tillgångar. Om de ”får låna” dyra bilar och bostäder måste även det gå att stoppa. Vi måste mycket bättre bekämpa denna mycket farliga kriminella utveckling i Sverige. Mjukismetoder kommer aldrig att fungera.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/ngWjxd/malmopolisens-nya-vapen-al-capone-metoden/promo

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/en-kriminalitet-som-saknar-sparrar-25361
https://www.so-rummet.se/aret-runt/al-capone-dor

Det måste bli en självklar metod att ta alla tillgångar och alla likvida medel från människor som inte kan styrka hur de ärligt fått ihop sina pengar. Oavsett om det är bitcoins, gammelsedlar eller andra betalningsmedel. Även bilar, smycken, tavlor, båtar, hus, lägenheter och så vidare. Och om det är utvisningsdömda personer håller jag med Jan Emanuel Johansson om att Sverige med fördel kan utvisa dem direkt till deras hemländer och att Sverige under strafftiden betala för fängelsevistelsen. Det måste gå att lösa utan att vara i strid med internstionella regler.
https://www.expressen.se/debatt/skicka-hem-fangarna-som-anda-domts-till-utvisning/

Och om vi ska få bukt med den negativa kriminella utvecklingen måste Sverige få en hållbar migrationspolitik och en fungerande integrationspolitik. Det är inte sannolikt med en S+MP regering med stöd av C och L. Ann-Charlotte Marteus gör i nedan artikel mycket viktiga och beklagliga reflektioner över S+MP+C+Ls förhållande till migrationsfrågorna. De är inte lämpliga vid makten. Och nu vet vi att trots Lööfs löften om att V inte skulle få något inflytande kommer V få ordentligt inflytande för att släppa fram en regering som kommer att driva en ansvarslös migrationspolitik.
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/allt-ska-utredas-utom-migrationspolitiken/

Linda Nordlund lyfter också upp viktiga brottsperspektiv på varför S+MP är mycket olämpliga att leda Sverige i den allt jämt växande utanförskapsproblematik vi har.
https://www.expressen.se/ledare/linda-nordlund/vad-ska-smpcl-gora-at-unga-kvinnors-radsla/

Särskilt viktigt är det att även de största tjuvarna åker fast. Inte bara de största organiserade brottslingarna kopplade till narkotika, stölder, prostitution etc. Madoff är ett exempel på andra superkriminella som måste sättas fast. En finanstjuv som lurade till sig många, många miljarder dollar. Samma logik gäller inom rättssamhället som inom skattepolitiken för politiker. Det måste inom en demokrati upplevas som rättvist om inte folket ska genomföra moderna uppror. Tror du Macron har lärt sig en läxa?
https://www.google.se/amp/s/amp.economist.com/finance-and-economics/2018/02/26/money-stolen-by-bernie-madoff-is-still-being-found
https://www.acfe.com/press-release.aspx?id=4294968558

Dagens besvikelser
Politiker som inte backar upp de uppdrag som offentligt styrda organisationer fått. Och ledande tjänstemän som politiserar sina uppdrag i det löpande arbetet. Tänk att C och L kan tänka sig att låta S och MP tillsätta generaldirektörer under flera ytterligare år. Partier som gärna utser partikamrater till uppdragen...
https://www.expressen.se/ledare/regeringen-loven-har-satt-skrack-i-generaldirektorerna/

Britter som tror att de har en stark förhandlingsposition mot EU när de själva valt att lämna. Dumt att tro att man kan få mycket bättre villkor än vad det avtal man ingick när man gick med Innebär. EUs förhandlare måste tänka på konsekvenserna av ett avtal även i förhållande till de länder som är kvar. Det är som att en med äktenskapsförord skulle acceptera att efter att ha blivit ”dumpad” ge upp säg 35% mer av sina tillgångar än vad avtalet innebär...
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nu-rostar-brittiska-parlamentet-om-brexit

Dagens stjärnor
De som kämpar för frihandel och ett omfattande utvecklingsarbete. Det är en fantastiskt utveckling som människor i Sverige fått uppleva de senaste 150 åren.

”Sverige var i mitten av 1800-talet inte bara fattigt, utan också genomreglerat. Ingen kunde fritt välja yrke eller starta företag, eftersom skråväsendet skyddade de etablerade från konkurrens. Räntan var reglerad, vilket ledde till brist på kapital, och många varor var belagda med antingen import- eller exportförbud.”

”Sådan är frihandelns logik. Visst finns risken att ett företag inte klarar av internationell konkurrens, och därmed får dra ner verksamheten eller lägga ner helt. Men det är i sig något som vässar ekonomin, eftersom det tvingar företag att bli bättre, och att dra nytta av de fördelar man har – det som i ekonomisk forskning kallas komparativa fördelar.”

”Det är en lärdom, att även sunda idéer och principer inte kan tillåtas trumfa verkligheten och de avvikelser från det normala som förr eller senare kommer. Men i tider av nya tullar, handelskrig och protektionism framstår det som en ännu viktigare läxa att minnas vad som gjorde oss rika. Den fria ekonomin, den fria konkurrensen och den fria handeln var det som till sist räddade oss från barkbrödet och de tjärade kängorna.”
http://www.gp.se/ledare/från-svält-till-överflöd-på-150-år-1.12224276

Stefan Löfvén. Han är uppenbart skicklig på att ”lura skjortan” av sina förhandlingsparter. Inom politiken kanske en god kunskap. Inom näringslivet är det vinna/vinna som är bästa förhandlingsresultat. Att Löfvén sannolikt ”lurat skjortorna av” Lööf och Björklund är inte brottsligt. Om du läser hennes nedan bifogade krönika kan du nog inte annat än hålla med om att Löfvén är en skicklig förhandlare.
https://www.expressen.se/nyheter/lofven-oppnar-dorren-mot-v-nu-stanger-annie-loof-den-/?fbclid=IwAR27oF8GHFAwWiQuztP2FIlsm4r25oVkoKXGQLd1PILMR-VFBXKeHAEKVis
https://platform.twitter.com/widgets/widget_iframe.2e05bcc02f9198c4399ba5dc0c61000f.html?origin=https%3A%2F%2Fwww.expressen.se&settingsEndpoint=https%3A%2F%2Fsyndication.twitter.com%2Fsettings

Sven Hagströmer. Bra att en stark näringslivsrepresentant, som inte fjäskar för regeringar, talar i klartext om allt fler partiers odemokratiska ageranden. Det är besvärande att bevittna och måste få allvarliga konsekvenser för dessa partier framöver.
http://www.dagensps.se/opinion/lofvens-agerande-chockar-finansmannen/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_custom%5Bapsis%5D=1036222960&utm_medium=email&utm_source=apsis

tisdag 15 januari 2019

Styrka i mångfald

Mångfaldens styrka
Där jag är nu är fantastiskt ur ett mångkulturellt perspektiv. Över 140 nationaliteter och många människor som tillhör olika folkgrupper. Och tänka sig att det fungerar utmärkt då de universella reglerna gäller oss alla jämlikt, och de är enkla. Självklart bidrar det att alla har det ekonomiskt bra eller väldigt bra. Man behöver inte vara en ”Einsteintyp” för att förstå att Sveriges tidigare, och Schweitz fortsatta, relativa samhällsharmoni berodde på att mycket få levde i omfattande utanförskap. Ja, jösses, det är nästan så att jag får en identitetskris... Vilken stam tillhör jag? Hur har jag kunnat må bra hittills i livet utan en given stamidentitet.... I USA behöver jag i olika sammanhang ange att jag är kaukansk. Tillhör jag då den kaukanska stammen kanske?... Eller är stammen de människor jag för det mesta lever och verkar med? Ja, så är det för mig. Min stam är främst Uppsalaborna. Där har jag mest möten med människor som också valt att leva där. Där kan jag påverka mest. Därefter är min större stam de som lever i Sverige. Det ”stamterritoriets” lagar och regler måste jag påverka då de påverkar våra levnadsbegränsningar i Uppsala. Därefter är min ”makrostam” alla som lever inom EU. EU stammen är viktig och värdefull MEN dess byråkrater och egennyttiga politiker centraliserar på tok för mycket makt ifrån oss i Uppsala. Det måste vi få stopp på! Det blir tyvärr ännu svårare när BREXIT blivit verklighet.
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mexico/befolkning/folkgrupper
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/etnicitet
https://www.synonymer.se/sv-syn/folkgrupp
https://www.sapiens.org/column/race/caucasian-terminology-origin/

Mångfald är starkare än homogenitet och enfald. Men bara om värdegrunden inom det mångkulturella samhället är universella och upprätthålls. Sjukt att inte det är självklart i Sverige. Läs min bok ”En stund på jorden” så förklarar jag vad som krävs i Sverige.

Och hur mycket påverkar en folkvald inom Europaparlamentet? Extremt lite. Det kan finnas en liten chans att påverka i en begränsad sakfråga om den är mycket avgränsad och inte särskilt känslig. Liberalernas Cecilia Wikström är ett intressant exempel. Hon är skicklig på att synas i svenska medier om vad hon tycker, men har hon lyckats få igenom någonting under alla år som Europaparlamentariker? Inte vad jag kan hitta, men man skulle kunna tro det. Men, men EU samarbetet är viktigt. Snart har Kina 1,5 miljarder mycket homogena invånare. Snart har Indien 1,5 miljarder mycket multikulturella samhälle 1,5 miljarder invånare. USA är mångkulturellt och sannolikt det land i världen som ger sina invånare mest individuella friheter. EU är mångkulturellt men extremt svagt då ”stamtillhörigheten” är svag. Läs min bok ”En stund på jorden” så beskriver jag vad jag tror krävs för att EU ska ha en chans mot allt starkare stormakter utanför Europa. Snälla britter kom tillbaka och hjälp till att skapa ett betydligt folkligare och bättre fungerande EU!

P.S Liberalen Cecilia Wikström berömmer fyrpartiöverenskommelsen och välkomnar ett stöd från V... Ur led är tiden.

Dagens besvikelse
Människor som inte tar mångfaldsitmaningarna på största allvar. Det gör inte personer som stöttar ett vänsterinriktad och migrationspolitiskt naiv regering. V kommer självklart påverka politiken om S och MP släpps fram.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/m-centern-och-liberalerna-januariblasta

Dagens stjärna
GPs ledare. JÖKen har problem. Det borde aldrig ha blivit något JÖKande. Särskilt inte det som nu pågår med V. Carl Lidbom, avliden tidigare ambassadör, uttryckte det väl en gång, ”vet hur”!

”Januariöverenskommelsen – eller Jöken – som det framlagda 73-punktssamarbetet mellan S, L, MP och C redan hunnit döpas till, hann inte leva många dagar innan den stötte på patrull. Vänsterledaren Jonas Sjöstedt meddelade under måndagen att partiet kommer att rösta nej till upplägget i sin nuvarande form. Sjöstedt kräver, som villkor för ett ja, förhandlingar med statsminister Stefan Löven (S) i syfte att ge partiet framtida inflytande, samt återställare av de reformer V tidigare fått igenom.”

”Sjöstedts markering är förståelig. Vänsterpartiet förväntas ge sitt godkännande till en politik som på det stora hela kommer att dra Sverige bort från V:s politik, och i stället i liberal riktning, en rejäl ”högersväng” för socialdemokratin, som både Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L) beskrivit det.”

”Men det är en betydande överdrift att kalla detta ett ”nyliberalt systemskifte”. I själva verket rör det sig om justeringar av systemen som både är stegvisa och i de flesta fall har goda argument för sig.”
http://www.gp.se/ledare/jök-med-flygproblem-1.12346270