söndag 5 augusti 2018

Barnens bästa

Barnens bästa är en komplicerad fråga
När är ett barn moget nog att förstå sitt eget bästa? Är en eller två föräldrar mogna nog att förstå sitt barns bästa? Hur bra är ett individutskott inom Socialförvaltningen på att tillräckligt bra se till barnets bästa? Och hur bra är en domstol på att avgöra vad som är barnets bästa? Ingen kan tycka att detta är lätta frågor. Särskilt svårt är det när barnen lever i på ytan "vanliga" situationer men av något skäl ändå far illa. Eller när två föräldrar separerat och krigar hänsynslöst mot varandra och kanske, i bästa fall, för sitt barns bästa? Det är självklart väldigt komplicerat och svårt. Jag är imponerad av alla fritidspolitiker som gör fantastiska insatser inom individutskott till Socialnämnder runt om i landet. Det är självklart väldigt svåra frågor de ständigt har på sina bord. Och de vägval beslutsfattare gör påverkar en människas liv mycket.

Tyvärr finns vuxna människor som använder barn som verktyg för att nå egna fördelar. Det är en tanke som för många känns helt pervers, men det är verklighet även i Sverige. Varje gång vi ska förhålla oss till svåra frågor måste vi väga in många perspektiv innan olika system och rättigheter blir verklighet. Varje gång ny lagstiftning skrivs måste man tänka tanken hur "djävulen skulle kunna tänkas tolka bibeln". Det finns onda, eller extremt egoistiska, människor och det är oklokt att inte väga in det både när lagar formuleras och när system skapas.
https://www.gotland.se/57288
https://malmo.se/download/18.41768749161d675215a957d/1520003001127/Riktlinjer+f%C3%B6r+handl%C3%A4ggning+av+f%C3%B6rs%C3%B6rjningsst%C3%B6d+och+ekonomiskt+bist%C3%A5nd+f%C3%B6r+livsf%C3%B6ring+i+%C3%B6vrigt+-+Beslutade+ASN+171128.pdf
https://www.haninge.se/globalassets/kommunens-publika-webbplats/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/omsorg-och-stod/styrdokument---beslutsformuleringar-barn-och-unga-januari-2018.pdf

Vilka är barnens roll i det reportage som nedan är bifogat? Och var tar barnen som försvinner vägen? Är det barnens bästa som är i fokus i dessa människoförflyttningar? Barn är naturligt naiva. Vuxna som har viktiga samhällsroller ska inte vara naiva. Och när barn förflyttas mellan länder finns många skäl att säkerställa att relevanta handläggare inte är vare sig naiva eller kriminella.
”De fyra barnens ansökningar inne­håller inga godkännanden från vårdnadshavare. Ändå har en svensk diplomat valt ut just dem för var sin tio dagar lång visering som ger dem tillgång till hela Schengenområdet.”
https://www.expressen.se/nyheter/qs/barnen-reste-till-sverige--nu-ar-de-forsvunna/
Dagens kalkoner
Det sadistiska paret i Västa Götaland. Fruktansvärt att utsätta barn för något liknande. Dessutom ett barn som hade det svårare än många andra redan från början, vilket de uppenbarligen utnyttjat. Självklart ska de straffas maximalt och inte få någon strafflindring på grund av "första gången de åker fast". Att döma så hårt som möjligt i ett liknande fall är att visa att samhället menar allvar med "barnets bästa".
http://www.gp.se/ledare/sonesson-pedofilparet-f%C3%B6rtj%C3%A4nar-h%C3%A5rdare-straff-1.7474329

Idioter som riktar våld mot blåljuspersonal. Precis som inom de flesta yrken finns några få olämpliga representanter. Det rättfärdigar aldrig ett kriminellt och uselt beteende. Särskilt vidrigt är det att attackera människor som har i uppdrag att försöka hjälpa människor i nöd. Även om det många gånger är barn som utför dessa vidrigheter kan det också vara barn som är i behov av skyndsam hjälp! Våra barn i utanförskapsområdena är också viktiga!
https://www.expressen.se/nyheter/valdsamt-upplopp-kastade-sten-pa-arbetande-brandman/

Dagens stjärna
Alice Teodorescu. Självklart ska det vara svårt att kunna bli medborgare. Det kan tyckas orättvist att vissa föds in i ett medborgarskap och andra inte. Nu är det så, och vilken annan ordning skulle annars gälla när människans övergripande samhällssystem är uppbyggt av nationer med medborgare. Medborgare med olika rättigheter och skyldigheter runt om på vår jord.

Konkret handlar det bland annat om att den som blir svensk medborgare också ska kunna uppvisa kunskaper i svenska språket, liksom grundläggande faktakunskaper om det svenska samhället.” 

Just förslaget om språkkunskaper är särskilt viktigt. Vi som har upplevt det utanförskap som följer av att inte kunna göra oss förstådda eller att förstå vår omgivning, som verkligen har kämpat för att erövra språket, vet att det saknas genvägar. Språket är den främsta nyckeln till integration, som i sin tur är vägen till samhörighet och gemenskap. Värden som är av vikt för alla människor, oavsett tid och rum. Integration handlar nämligen inte enbart om att ha ett arbete och vara självförsörjande utan om något mycket mer abstrakt. Den som intalar den invandrade något annat gör honom eller henne en stor björntjänst, det kan generera besvikelse och ilska som följd. Känslor som inte sällan riktas tillbaka mot majoritetssamhället som upplevs som exkluderande.” Det är tveklöst barnens bästa om integrationsarbetet blir betydligt mer framgångsrikt än hittills.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-uppvärdera-svenska-medborgarskapet-1.7482524

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar