måndag 3 december 2018

Demokrati i gungning

Vår demokrati behöver förbättras
Under över ett år har en grupp medlemmar inom Centerpartiet i Uppsala gång efter gång trakasserat mig på sociala medier, på olika medlemsmöten och i media. Vid flera tillfällen har de utan någon dialog med mig eller i partiets lokala styrelse ägt rum gjort mediala utspel för att skada mitt anseende. I onsdags förra veckan, den 28/11, kontaktades jag av partiets riksorganisation om att partiets distriktsstyrelse skickat in begäran om att jag ska uteslutas ur partiet. Det är onekligen ett stort demokratiskt övertramp och häpnadsväckande. Återigen ett exempel på hur dåligt vår demokrati idag mår och att behovet av kraftiga förbättringar är stort. Nedan delar jag med mig av argumenten som framförts för uteslutning och mina svar per argument. 10:30 idag hade jag även en pressträff där jag gav min syn på de trakasserier och bristen på demokratisk respekt som flera visat prov på det senaste året.

Det är djupt beklagligt att en begäran om uteslutning av mig skickats till partistyrelsen. Under flera år har jag ägnat massor av tid för att på bästa sätt företräda medlemmarna i Centerpartiet Uppsala och Uppsalaborna. Jag har i flera val fått många medlemmars och Uppsalabors förtroende. Vi har levererat imponerande resultat både i majoritet och i opposition. Alla mina insatser har utgått ifrån det politiska program som medlemmarna löpande arbetat fram. Jag har aldrig agerat i strid med den politik Centerpartiet för men samtidigt, och självklart, på stämmor argumenterat för motioner som jag anser leder mot en bättre framtid. Centerpartiet har i Uppsala genomfört sitt bästa val på 30 år. För första gången på 40 år är vi större än Liberalerna. I förhandlingarna inom Uppsala-Alliansen har vi också framgångsrikt förhandlat oss till oppositionsledarroller. Vi har också lyckats skapa ett starkt och nytt engagemang under de senaste åtta åren där intresserade medlemmar haft stora möjligheter att påverka vår operativa politik. Jag är stolt och glad över att jag vann provval och nomineringsstämma innan valet stort bland våra lokala medlemmar. Jag blev dubbelt så mycket personkryssad som den som kom tvåa på vår lista. Jag har valts av den nya kommunfullmäktigegruppen till gruppledare. Jag har valts av bland annat samtliga Centerpartiets kommunfullmäktigeledamöter att företräda oss i kommunstyrelsen och att vara kommunalråd.

Att utesluta någon som partimedlem är ett mycket ingripande beslut. Jag har endast fått några få dagar på mig att svara på begäran då ni förutskickat att beslut ska fattas den 3 december 2018. Jag anser inte att tidsfristen ger mig ett skäligt rådrum att svara på distriktsstyrelsens begäran om uteslutning. Jag anser också att det är mycket anmärkningsvärt att det är distriktsstyrelsen som begärt mig utesluten, då anklagelserna rör frågor kopplade till kommunkretsens arbete. Kretsstyrelsen har inte genomfört seriösa konfliktlösningsinsatser inom sig eller inom kretsen i stort.   

Återigen är det djupt beklagligt, och förödmjukande, att ta del av krav på att jag ska uteslutas ur Centerpartiet. Jag ser det som en del av den kampanj emot mig som drivits under minst ett år. Efter återgivande nedan av de argument som anförs som skäl till varför jag borde uteslutas ger jag mina kommentarer.
Skäl som anförs

Distriktsstyrelsen i Uppsala län anför i sin begäran tre skäl för uteslutningen enligt följande:

”(1) Respekt för stadgar och arbetsordning

Efter valet har Stefan Hanna agerat i strid med stadgar och arbetsordning genom att driva att nomineringsstämman inför val av KS-ledamöter och kommunalråd inte genomfördes. Detta kan ej till fullo lastas Stefan Hanna utan faller även på resten av kretsstyrelsen. Vi har dock hört flera vittnesmål om att Stefan Hanna drev denna fråga med sällan skådad frenesi och att han på detta sätt förmått styrelsen att ställa in den stämma som var planerad. Detta fick till följd att Stefan Hanna blev vald till både ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och till kommunalråd utan en föregående stämma där medlemmarna fått möjlighet att påverka fördelningen av uppdragen. Ej heller kretsstyrelsen eller KF-gruppen hade berett valen. Dessutom genomfördes valet som proportionellt val, vilket innebär att Centerpartiet inte kan ersätta Stefan Hanna även om han skulle avgå eller uteslutas. Detta visar att Stefan Hanna inte har den respekt för partiets stadgar som en företrädare bör ha.

SVAR:

Jag bestrider påståendet att jag inte har respekterat stadgar och arbetsordning.

Det är kretsstyrelsens ansvar att säkerställa att stadgar och arbetsordning följs. Fram till 2018 har jag varit adjungerad i kretsstyrelsen. Jag har enbart varit ledamot i kretsstyrelsen under detta verksamhetsår. Jag respekterar självklart stadgar och arbetsordning. Samtidigt kan dessa av olika personer tolkas olika. Det är självklart för mig att kretsstyrelsen och kommunfullmäktigegruppen har olika uppdrag. Lika självklart är det för mig att dessa två verksamheter ska kunna samarbeta väl för att det politiska utvecklingsarbetet och det operativa politiska arbetet ska vara så kraftfullt som möjligt. Samarbetet mellan kretsordföranden och kommunalrådet har fungerat mycket dåligt. Ur mitt perspektiv främst på grund av att kretsstyrelsens arbete bedrivits mycket ostrukturerat och egenmäktigt.

Kommunens kretsstyrelse fattade beslut om att vi skulle använda en tidigare beslutad reservdag för nomineringsstämma det vill säga den 17 november 2018. Skälen var att röran efter valet inte gjort det möjligt att få igång det omfattande nomineringsarbetet. När kretsstyrelsens ordförande ändå plötsligt tyckte att vi skulle genomföra stämman det tidigare datumet, det vill säga den 14 oktober 2018, argumenterade jag enbart för att:

1) vi hade av sakskäl på det senaste kretsstyrelsemötet fattat beslut om att välja alternativdatumet

2) vi hade bara påbörjat allt arbete som nomineringsgruppen måste genomföra.

Aldrig i den Facebook-”tråden” framfördes argumentet att vi enbart skulle rösta om våra företrädare i kommunstyrelsen. Hade det gjorts hade det varit tydligt för alla att det hade varit önskvärt.  Förslaget från Nomineringsgruppen var att vald #1 skulle väljas in i kommunstyrelsen och tillfälligt väljas in i valberedningen. Att ersättarplatsen skulle vara vakant till nomineringsstämman och att #1 så snart som möjligt skulle ersättas med två andra permanenta representanter i valberedningen.

Alla partier representerade i Kommunfullmäktige blev mycket förvånade över att Sverigedemokraterna krävde proportionella val till kommunstyrelsen. Inget parti kunde genom proportionella val få ett bättre eller sämre utfall än det som föreslagits. Trots ajournering av KF och kraftiga önskemål från KF-presidium, och övriga partiers gruppledare, vägrade Sverigedemokraterna att dra tillbaka sitt krav på proportionella val. Då tvingades alla att i linje med de reglerna utse partiföreträdare som också valdes. Om Centerpartiets partistyrelse anser att det ska vara en kretsstämma efter val som ska avgöra vem som blir partiets lokala kommunalråd måste det förtydligas i partiets stadgar och arbetsordning. Jag har inte uppfattat att det finns en sådan reglering.

(2) Partiets syften

Ett av partiets syften är att engagera medlemmar i en demokratisk folkrörelse, för oss blir det tydligt att Stefan Hanna i detta avseende motarbetar partiets syfte. Låt oss ge tre exempel: 2

• Uppsalakretsen har dragits med personkonflikter och inre stridigheter under flera år, vilket bland annat resulterat i en onormalt stor omsättning både i kretsstyrelsen och bland kommunalt förtroendevalda. Flera idag aktiva har aviserat att de kommer att sluta om ingen förändring sker. Kretsen har fått processtöd för att lösa konflikten. I det förarbete som gjorts inför konfliktlösningen har en tydlig bild utkristalliserats: Enligt konfliktlösarna är det helt uppenbart att kommunalrådet Stefan Hanna står för den grundläggande orsaken till problemen, och att lösningen är att Stefan Hanna slutar sitt uppdrag. Detta är kommunicerat direkt till Stefan Hanna som inte delar analysen och därför inte avser att avsäga sig sina uppdrag.
SVAR
Jag bestrider påståendet att jag motarbetar partiets syfte.
För mig har det varit väldigt viktigt att bidra till modernare och mer inkluderande demokratiska metoder i det löpande politiska arbetet. Under mitt ledarskap har också många förbättringar genomförts och jag törs påstå att det sannolikt finns få lokala partigrupper som jobbar så medlemsinkluderande som Centerpartiet i Uppsala kommun gjort de senaste åren. Jag har också ständigt uppmuntrat invånare att engagera sig politiskt för att stärka vår demokrati. 
Precis som inom alla andra partier finns olika former av maktstrider, även inom Centerpartiet i Uppsala. Några medlemmar och deras närmaste är sedan 2010 bittra över att de inte fått ledande uppdrag inom kommunen. Sedan ett antal av våra nya medlemmar valt att aktivt engagerat sig i att jobba mot mig har arbetsklimatet inom Centerpartiet Uppsala försämrats kraftigt. En av dessa nya medlemmar har stora egna ambitioner och är idag kretsordförande för Centerpartiet Uppsala. Under drygt ett år har jag försökt få till stånd ett arbete för att vi ska försöka lösa de konflikter som finns. Jag har några av dessa försök väl dokumenterade. Tyvärr har kretsordföranden på inget sätt varit intresserad av att vi konstruktivt ska tala om vad konflikterna beror på och hur vi kan försöka lösa dem. Vi har inte en enda gång haft ett seriöst konfliktlösningsarbete inom kretsen. Det så kallade konfliktlösningsstöd vi fick från riksorganisationen har inte aktivt medverkat till någon konfliktlösning utan enbart förvärrat en redan allvarlig situation.

Det finns idag stort missnöje med hur kretsen leds, vilket också är ett av skälen till varför partiet lokalt har konflikt mellan olika medlemmar. Jag har vunnit provval och nomineringsstämma stort bland Centerpartiet Uppsalas medlemmar. Centerpartiet i Uppsala gjorde sitt bästa val på 30 år och gjorde det bästa lokala valet av alla partier representerade i Uppsala kommunfullmäktige. Vi är det mest framgångsrika lokala Centerpartiet som inkluderar en större stad. Jag fick också dubbelt så många kryss som den som fick näst många kryss.  
Vad avser omsättningen av förtroendevalda har den med få undantag handlat om av kretsstyrelsen beslutade förnyelseprogram och livspusselproblematik. Vad avser omsättningen i kretsstyrelserna har det under många år varit svårt att få medlemmar att sitta i kretsstyrelsen. Min roll var fram till 2018 adjungerad till kretsstyrelsen.  
• Stefan Hanns ledarstil innebär att han nedvärderar, manipulerar och kör över de som inte delar hans åsikt. Medlemmar vittnar om att han blir hotfull om han inte får som han vill. Detta är långtifrån den värdegrund och det ledarskap som Centerpartiet ska stå för.
SVAR

Jag bestrider påståendet.

Jag kränks av att beskrivas på detta sätt. Det är inte alls en del av mitt ledarskap och det finns väldigt många människor som kan vittna om det. Jag har haft förmånen att arbeta med många människor under de senaste 30 åren. Samtidigt avgör varje människa enskilt vad hen känner i kontakten med andra människor. Jag är alltid mån om att alla människor vid ett gruppmöte ska få sin röst hörd. Jag tror det alltid kan tillföra mycket värdefullt. Vissa personer kan uppenbarligen uppleva min tydliga och ärliga kommunikation som ”hotfull”. Personligen har jag sedan provval, nomineringsstämma och därefter löpande attackerats både på Facebook och på olika former av medlemsmöten på ett respektlöst och oacceptabelt sätt. Attackerna har i huvudsak kommit från nya medlemmar som inte känner mig.
• Under valrörelsen pågick parallella valrörelser i kretsen. Dels kretsens officiella som var beslutad enligt partiets demokratiska organ, dels Stefan Hannas egen valrörelse som genomfördes med hjälp av sex politiska sekreterare som anställdes utan att beslutet var förankrat vare sig KF-gruppen eller i kretsstyrelsen. Det är djupt anmärkningsvärt att kommunalrådet underkänner kretsens organisation och plan för valrörelsen och kör en egen valrörelse. Flera av de politiska sekreterarna fick en lägre lön än den av Uppsalas kommunfullmäktige beslutade minimilön för politiska sekreterare. Detta visar att Stefan Hanna inte respekterar demokratiskt fattade beslut.
 
SVAR

Jag bestrider påståendet.

Kretsens valorganisation var allt annat än professionell. Valledningen fungerade aldrig då den beslutade valledningsstrukturen aldrig efterlevdes av kretsordföranden. Valledningens ordförande, samma person som kretsordförande, lade sig konstant i detaljer och hänvisade till en valkommitté där beslutsunderlag saknades. Vecka efter vecka försökte jag få ordning och reda i vårt valarbete som hade gjort oss ännu starkare. Jag gjorde också vad jag kunde för att mycket mer fokus skulle läggas på att kommunicera våra särskiljande lokala politiska budskap som tydligt framgick av vår valplattform. Tyvärr gick det inte så bra och det kostade garanterat ännu bättre valframgångar.

Vad gäller de extra politiska sekreterarna har samtliga tydligt markerat att de inte har utnyttjats på ett ”dåligt” sätt utan de hade alla bra överenskommelser med mig som uppdragsgivare. Att kommunalrådet ska vara arbetsledare för dessa krafter är tydligt fastslaget i KF-beslut. Det är helt fel att påstå att jag inte respekterar demokratiskt fattade beslut. Vi har utnyttjat det som enligt beslutet var möjligt och bland annat tack vare dessa krafter gjorde Centerpartiet Uppsala det bästa lokala valresultatet. Det hävdas att vi brutit mot några beslut, vilket inte stämmer, samtidigt tycker de att de extra politiska sekreterarna, i strid med demokratiska beslut, skulle ha underställts annat ledarskap än kommunalrådet. Detta är motsägelsefullt. Utan dessa fantastiska resurser hade vi inte klarat av att genomföra över 2000 dörrknackningar och ha ständig representation i valstugan. Dessa politiska sekreterare kan också vittna om hur valrörelsens sköttes och hur de bland annat vid flera tillfällen fick ett respektlöst bemötande från några av dem som inte gillar Stefan Hanna. Det stämmer inte att de var sex extra politiska resurser, de var sju. Samtliga politiska resurser ägnade 100% av sin kraft åt att kampanja i linje med den valplattform som Centerpartiet Uppsala fastställt. Samtliga dessa krafter är beredda att vittna om sina erfarenheter av valrörelsen och olika människors beteenden.

(3) Skadar Centerpartiet

Att inte stödja en stark och öppen folkrörelse skadar partiet (se punkt 2). I det här fallet skadar Stefan Hanna även Centerpartiets varumärke externt. Han har ett nedvärderande sätt gentemot meningsmotståndare, både andra partiers företrädare och de egna medlemmarna. På detta sätt skadar han Centerpartiets anseende och förtroende hos allmänheten. Lås oss ge exempel:

• Stefan Hanna är folkvald i en parlamentarisk demokrati men trots det tar han till icke-parlamentariska metoder och hotar att ”måla om” offentlig konst (p4 Uppland 6 september).

SVAR

Vi har i motioner, debattartiklar, överklaganden etc kämpat för att DDR-kopian ska flyttas till annan plats. Det är i linje med Centerpartiets lokala politik och kampanjen fick ekonomiskt stöd efter eskande som en av några valkampanjer.

• Han har öppet raljerat med Liberalerna efter deras beslut om att ingå i en ny majoritet (SVT nyheter 28 september).

SVAR
Ja, i besvikelsen över Liberalernas Allianssvek uttryckte jag mig onödigt raljant.
• På sin blogg framför Stefan Hanna kritiskt om partiets valarbete, att om alla hade gjort vad de skulle, hade Centerpartiet fått 12 % i valet istället för ca 9,5 % (Stefan Hannas blogg 21 september).

SVAR

Ja, jag har säkert gjort en personlig reflektion om att vi genom att ha full kraft på sakpolitik och Uppsalas huvudfrågor hade gjort ett ännu bättre val. Jag är fortfarande besviken över hur dåligt valarbetet fungerade. Bara ett mandat till hade gjort stor positiv skillnad för Centerpartiet, Alliansen och Uppsalaborna som inte vill ha vänsterpolitik.

• När en avdelningsordförande i partiet skrivit i tidningen att Centerpartiet skulle ha delat ledarskap och två kommunalråd (UNT 30 september), utsågs han till ”dagens kalkon” på Stefan Hannas blogg (Stefan Hannas blogg 30 september).

SVAR

Ja, jag skriver dagligen vad jag anser vara dagens besvikelse. Jag har döpt om rubriken till just det eftersom några medlemmar ondgjort sig över synonymen ”dagens kalkon”.

• När CUF kräver Stefan Hannas avgång (UNT 12 oktober) fanns en kommentar om ”att det inte var lätt att ha stolpskott i sin närhet” på kommunalrådets Facebook-vägg. Den kommentaren gillade Stefan Hanna som även länkade till CUF:s artikel under rubriken ”dagens kalkon” på sin blogg.

SVAR

Det är inget ”gillande” jag hittar. Jag ser även detta utspel som ett externt kampanjande mot mig utan rimlig möjlighet att först direkt få framföra min syn på deras kritik. Därefter anser jag att kritiken ska hanteras i kretsstyrelsen och först därefter kanske det kan kännas rimligt att lyfta frågan externt.
• Den konflikthantering som genomförs inom kretsen dömer Stefan Hanna ut som ”ett av de mest oprofessionella möten jag varit på” på bloggen.

SVAR

Ja, Centerpartiet i Uppsala har inte haft någon konflikthantering värd namnet. I snart ett år har jag efterlyst det utan resultat. Jag har också vid flera tillfällen lyft att jag anser mig trakasserad och till och med förtalad. Jag har dock inte gjort någon formell anmälan till riksorganisationen utan har hela tiden ansett att kretsstyrelsen i sin helhet borde ha tagit ett konstruktivt ansvar för att jobba med konfliktlösning.

Dagens besvikelse
De som förespråkar att Sverige ska ha OECDs högsta marginalskatt. Flit ska uppmuntras, inte avundsjukt bekämpas.
https://www.expressen.se/ledare/skatten-ar-skamlig-och-skadlig-sank-den-nu/


Dagens stjärna
Malcom Kyeyune. Ja, vår demokrati är i kris. Den behöver reformeras.


"De senaste månadernas cirkus kring regeringsbildningen har nog gjort en hel del för att göda på politikerföraktet ute i många av Sveriges stugor. Och visst, det går att ha synpunkter på regeringsbildningen, riktigt arga och negativa synpunkter. Men det som blir allt tydligare över tid är att denna cirkus egentligen bara är ett symptom på något annat: våra politiker har inte längre någon som helst plan på hur vi rör oss framåt."


"Först när kraschen är klar kan våra modiga konduktörer föreslå att det kanske var så att tåget slagit in på fel väg. Problemet med allt detta är att det faktiskt är ganska osäkert om särskilt många av våra politiker – eller det demokratiska systemet som sådant – kommer att överleva den krasch vi nu rusar mot. Nästa ekonomiska kris är inte långt borta, så jag antar att vi helt enkelt får se vad svaret blir."

http://www.gp.se/ledare/kyeyune-mot-den-oundvikliga-kraschen-1.11359468?fbclid=IwAR0mFy7zY4dGfaEQDfn_Lmy3h-sPISFHEsLx301cXMQB2fJIDmEA7a_jop4


1 kommentar:

  1. Jag kan inte förstå hur denna process kan leda till uteslutning av Stefan Hanna. Så gör vi väl inte i det demokratiska Centerpartiet. Här verkar finnas flera agendor än rent politiska. /Bernt i Nordingrå

    SvaraRadera