fredag 14 juli 2017

Tillitskris

Tillitskommission
Har vi allt större misstro mellan människor och mellan olika offentliga verksamheter i Sverige? Det kanske har blivit mer och mer så, varför i så fall? Äkta fakta är att Sveriges regering tillsatt en Tillitskommission. Ingen migrations- och integrationskommission men just en tillitskommission. Arbetet kopplat till uppdraget leds av 77,5% kvinnor. Ordföranden för tillitskommissionens arbete tror jag är Uppsalabaserad kompetens. Den omfattande kvinnodominansen och Uppsalaförankringen får säkert betydelse. Ja, ja tillitsproblemen klassas uppenbarligen av den nationella regeringen som ett huvudproblem. Regeringens uppdrag lyder;


"Tillitsdelegationen arbetar för en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor. Under utredningstiden kommer vi att arbeta brett genom att analysera och främja, för att i vårt slutbetänkande komma med förslag hur styrningen kan utvecklas. Styrningen ska ta till vara medarbetarnas kompetens till nytta för medborgare och företag. Därigenom bidrar Tillitsdelegationen till regeringens övergripande mål för tillitsreformen.


Tillitsdelegationen är en kommitté utsedd av regeringen. Formerna för styrning och uppföljning av offentlig verksamhet behöver utvecklas. Strävan är att styrningen ska kunna balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetares kunskap och erfarenhet. Uppdraget utgår inte ifrån att helt upphöra med mål och resultatuppföljning. Ambitionen är att genom försöksverksamheter peka ut goda exempel och identifiera framgångsfaktorer för utveckling av en mer tillitsbaserad styrning i hela styrkedjan med fokus på kommuner och landsting, en lärande tillsyn och ändamålsenliga ersättningsmodeller. Syftet är att långsiktigt bidra till förbättrade förutsättningar för kommuner och landsting att vidareutveckla en rättssäker och effektiv verksamhet, med medarbetarnas kompetens som en självklar utgångspunkt och resurs."
Jag kan ge några gratisråd till den nationella regeringen för att förbättra tilliten;
1) Säkerställ meritokrati inom alla offentligt styrda verksamheter.


2) Avveckla det mesta som staten sysslar med förutom Rättssysyem, Försvar, Universitet, Skatteindrivning, Kustbevakning och Basinfrastruktur. I mars 2016 fanns 448 statliga myndigheter!! De borde kunna minska med minst 50%.
3) De delar som med fördel avvecklas från staten läggs ner eller deligeras till kommuner och regioner. Huvudregeln i förändringsarbetet ska dock vara lägg ner, lägg ner och lägg ner. 


4) Reformera bidragssystemet kraftigt så att det endast finns några få bidragsformer och där 80% av handläggningen sker med hjälp av moderna IT-verktyg.
http://www.gp.se/ledare/vem-tar-ansvar-för-lag-och-ordning-1.44409405) Genomför en nationell femdygnskonferens om migration och integration i Sverige. Historiska perspektiv, lärdomar från USA, Australien, Kanada och England. Nulägesbeskrivningar från relevanta myndigheter. Förslag på förbättringsreformer och debatter om förslagen. Avslutsrunda med målsättning att definiera ett åttapunktsprogram med åtgärder som ska vända en mycket allvarlig situation till något i huvudsak positivt.
Vems säkerhet?
Istället för att ägna sig åt en massa bisaker och plakatpolitik måste staten säkra sitt huvuduppdrag med kvalitet. Ett av dessa huvuduppdrag är att säkra arbetsprocesser som gör att vi medborgare har tillit till systemet som säkrar vår identitet. Staten ska skydda oss vanliga och rimligt laglydiga medborgare från allt mer sofistikerade brottslingar. Vem tror du känner tillit till det svenska samhället om en svensks identitet lätt kan "kapas"?Dagens kalkon
Joaquin Archivaldo Guzmán Loera. Fortfarande levande knarkkung med enorm personlig förmögenhet byggd på massor av människors lidande och mördande. Jag fattar inte att världens underrättelseorganisationer och poliser är så odugliga på att motverka denna extremt negativa verksamhet! Tyvärr är liknande personer förebilder för många av dem som mördar varandra i våra svenska utanförskapsområden.Dagens stjärna
De tidigare stora franska filosoferna Voltaire och Rousseau som starkt bidrog till den franska revolutionen som frigjorde massor av miljoner människor, öppnade upp för meritokrati och för att alla samhällets invånare kan få en mer jämlik chans att förverkliga sina personliga drömmar. Tack!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar