onsdag 25 maj 2016

Regera eller reagera


Hållbar utveckling
Försvaret växlar upp, kommunen kräver med rätta planprogram kopplat till Ärna och dess omgivning innan eventuella bygglov kan accepteras och Arlanda avser att expandera flygtrafikverksamheten kraftigt.  Bra för Uppsala att det nu tycks som att planerna på civil flygtrafik på Ärna slopas. Ärna ligger i Uppsala centralort. Uppsalaborna har närmare till Arlanda flygplats än vad Stockholmarna har det. Och att Försvaret behöver stärkas har de flesta förutom naivister fattat. Uppsala centralort behöver förtätas klokt. Socialdemokrater och Moderater representerar sällan en tillräckligt omsorgsfull och hållbar förtätningspolitik. När plan- och byggnadsnämnden på ett mycket olämpligt sätt körde igenom beslutet att bevilja bygglov för ett terminalbygge var jag mycket upprörd. Maktfullkomligt och arrogant agerande främst uttryckt i att beslutet drevs igenom innan medborgarnas yttrandetid gått ut.  Visst ska vi bygga mycket mer i Uppsala centralort, men det ska göras invånarklokt inte utifrån byggföretagens möjligheter att tjäna mer pengar. Syna gärna vår stadsbyggnadspolitik, jag tror du kommer att vilja rösta på C i Uppsala efter det ; ).

 

I Göteborgs stad sker ständiga förändringar. Segregationen är en sådan förändring som bara förstärks och förstärks. Till staden flyttar studenter och invandrare. Ut ur staden flyttar yngre framtidshopp till välbärgade och vackra kranskommuner. Visst förtätas Göteborg stad men hur ser demografin ut? Och varför är Göteborgs stad fortfarande ett misskött vänsterstyre? Västkusten är fantastisk. Göteborg förtjänar en bättre och mer socialt hållbar utveckling. Framtiden blir inte så ljus om många av stadsdelarna bara fylls på med ekonomiskt svaga människor. Är det svårt att förstå? Uppsala har en liknande situation. Det är i huvudsak studenter och invandrare som står för befolkningsökningen. Få av dem är köpstarka men precis som i Göteborg belastar även de våra offentliga rum och olika delar av de offentliga stödsystemen. Skatteutjämningssystem kanske är bra, men minskar det segregationen? I Uppsala har många relativt köpstarka invånare emigrerat till Knivsta kommun. Knivsta var tidigare en kransort inom Uppsala kommun. Då dåtidens Uppsalapolitiker inte tillräckligt väl vårdade knivstabornas lokala ambitioner valde de "att öppna eget". Det är relativt lätt att göra om man befinner sig vid ett järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm samt "dörr vid dörr" med Arlanda. Ja, ja vi får se hur förtätningarna görs och hur kraftig segregationen blir. Många politiker idag tycks oförmögna att ta regeringsansvaret på allvar. Om man gör det regerar man och påverkar samhällsutvecklingen på riktigt. Man reagerar inte bara, oftast för sent, på det som händer.
Ledarskap, ledarskap och oförmåga att leda
I Uppsala driver nu den näringslivsfientliga vänstermajoriteten igenom en större omorganisation trots stor politisk oenighet om behoven. Inte sedan 80-talet har Uppsalas politiker haft en så oenig syn om hur Uppsala kommun bäst organiseras för att ge Uppsalaborna maximalt värde för alla skattepengar. Uppsala kommuns läge är allvarligt. Inte minst då näringslivet känner lågt förtroende för kommunens ledande politiker. Fokus nu borde vara på att effektivisera det som finns och inte att öka komplexiteten genom ytterligare omorganisationer. Kommunstyrelsens ordförande säger:
– Vi gör det här för att vi ser ett behov av en tydligare politisk styrning. Politikerna måste vara närmare verksamheterna. I dag sitter beställare och utförare runt ett bord och förhandlar med varandra. Det har skapat en otydlighet både inom verksamheten och för medborgarna om vem som har ansvaret.
Det är en ledarskapsfråga om man kan få detta att fungera eller ej. Inget annat! Det finns många alternativ för att förbättra beslutsordningen utan att i nuläget genomföra en större omorganisation där argumenten för brister kraftigt.
Stadsdirektören tycker att det idag tar för lång tid att driva igenom nya beslut med dagens organisation. Även det är en operativ ledarfråga! Stadsdirektören säger:
– Vi står inför enorma ekonomiska utmaningar och det kräver att vi kan ställa om snabbt när det behövs. Vi har inte tid med de långa fördröjningar som nuvarande organisation innebär.
Visst har vi en stor utmaning med en misskött ekonomi MEN det går att göra allt det de påstår kräver en omorganisation idag! Det kräver bara ett förbättrat ledarskap! Om man regerar klokt krävs sällan att man måste reagera på saker som andra styr. Visa ledarskap! Suck!


Jaha... Nu ska vi få ett bättre ledarskap för Sverige... Vi får väl se.


  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar