tisdag 15 december 2015

Sjukskrivningar

Jobb, jobb och åter jobb
Vad är det som bär upp den svenska välfärden? Det är människor som har jobbat och som jobbar! Och som jobbar lagligt och bidrar med skatteintäkter som finansierar all offentligt finansierad verksamhet. All offentligt finansierad verksamhet som till exempel rättssystemet, skola, omsorg, vård, kollektivtrafik, försvar, asylpolitiken och infrastruktur. För att svenskt generellt välstånd ska kunna försvaras är det uttjatade ordet jobb, jobb, jobb och jobb helt centralt. Vi måste skapa fler värdeskapande jobb och vi måste få fler att arbeta istället för att leva på dem som arbetar. Antalet som jobbar måste bli betydligt fler än idag i förhållande till övriga i just våra svenska samhällen. Den så kallade försörjningskvoten måste bli mer ekonomiskt hållbar. Främst behövs fler jobb inom näringslivet eftersom det är där som nettobidragen till välståndet skapas. Särskilt viktiga är jobb som inkluderar export. Det är bland annat allt det slit människor utför som finansierar stora delar av sjukförsäkringen.
http://egetforetag.se/
Sjukskrivningarna ökar
Under alliansregeringen sjönk sjukskrivningarna kraftigt i Sverige. Det tjänade staten massor av miljarder på. Pengar som till exempel kunde användas till flyktingstöd och integrationsinsatser istället. Det stora och viktiga som Alliansen gjorde var bland annat att sätta en gräns för hur länge en person kan vara i sjukförsäkringssystemet utan att pröva och stötta en person tillbaka till arbetsmarknaden, om möjligt. Den nuvarande regeringen gjorde ett antal återställare av tidigare regelverk och som av en händelse ökade sjukskrivningarna kraftigt igen. Visst var en effekt av statens tidigare agerande att en del människor gick från generösare sjukförsäkringsersättningar (staten) till sämre ersättningar i kommunerna i form av försörjningsstöd. Och visst gjordes en del idiotiska tjänstemannabedömningar av människors arbetsförmåga. Men det var en högre andel av våra arbetande invånare som inte var sjukskrivna under alliansens ledning. Och hur skapas basen för det generella välståndet?
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2015/03/ds-201517/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukf%C3%B6rs%C3%A4kring
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Sjukfranvaro-och-ohalsa/
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Fortidspensionerade-och-sjukskrivna/Sjukskrivna/


I morse hörde jag att regeringen nu jobbar för fullt med hur de kan få ner antalet sjukskrivningsdagar igen.... På P1 kunde vi höra att de i Holland införde ett arbetsgivareansvar under två år för sjukskrivna människor. Oavsett om en person  blir sjukskriven på grund av t ex privat slalomäventyr eller om de fått arbetsskador på grund av till exempel dålig arbetsställning under längre tid.... Vilka är det som lägger basen för hela vår generella välfärd? Företagarna! Hårt slitande företagare! Varav de flesta tjänar mindre än en sjuksköterska per månad! Hela vårt generella välstånd står och faller av hur väl vårt företagande utvecklas. Hela vår framtids framgång eller misslyckande bygger på att tillräckligt många mindre företagare vågar växa och anställa människor för att skapa de nya jobb vi behöver. Särskilt värdefulla är de företag som kan utveckla tjänster och produkter som är internationellt konkurrenskraftiga. De som vet lite om ekonomin i små företag inser att det skulle vara förödande om mindre företag tvingas ta fullt sjuklöneansvar, och rehabiliteringsansvar, under två år. Väldigt få människor kommer då anställas inom små företag i framtiden. De som i så fall växer är bemanningsföretagen som får vara experter på att hantera sjukskrivna, säga upp personal etc. Är det den utvecklingen vi vill se? Nej! Jag vill se en utveckling som är entydligt småföretagarvänlig! Självklart vill jag att vi svenskar också är så friska som möjligt. Hittills i mitt liv har jag aldrig träffat en arbetsgivarrepresentant som inte värnar sina anställdas hälsa. Det är redan idag dyrt och dumt och inte verka för en bra arbetsmiljö för all personal. Den nuvarande regeringen kanske kan lära lite av det Alliansregeringen gjorde?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bemanningsf%C3%B6retag


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar