måndag 21 oktober 2019

Ett nytt parti är fött

Utvecklingspartiet Demokraterna erbjuder en attraktiv framtid

Ett nytt Uppsalaparti är lanserat
Utvecklingspartiet demokraterna är nu lanserat. Utifrån ett vitt papper har vi skapat en ny modern demokratisk rörelse. I en brytningstid, och en orolig tid, behövs nytänkande. Stora delar av västvärldens demokratier brottas med parlamentarisk oordning och många av de gamla partierna har stelnat i sin förmåga att lösa problem, att förstärka möjligheter och att ständigt vara nära invånarna de ska företräda. Politikens innehåll är blekt och den folkliga förankringen mycket svag. Idag är endast runt 2,5 procent av Sveriges befolkning medlemmar i ett politiskt parti. Trenden är att landets invånare har allt mindre förtroende för politiker och politikens förmåga att verka för vårt gemensamma bästa. Bland annat efter förra höstens regeringskaos uppgav hela 70% av befolkningen att deras förtroende för politikerna sjunkit, enligt SVT/Novus. I flera andra liknande mätningar bekräftas denna negativa utveckling. Den utvecklingen går att vända med hjälp av framtidshopp, löpande invånarrespekt, moderna demokratiska arbetssätt och ett praktiskt förbättringsarbete. Det behövs nya framtidsoptimistiska politiska alternativ som tar invånarnas åsikter och förslag på största allvar. Därför har nu Utvecklingspartiet demokraterna, UP, lanserats.

UPs värdegrund bygger på pelarna demokratiskt, jämlikt, decentraliserat och respektfullt. Orden invånarnytta och näringslivsvänligt har också stor vägledande betydelse i vårt politiska arbete med att bidra till en attraktivare och konkurrenskraftig framtid. Vår ambition är att bli en modern folkrörelse i invånarnas tjänst. Invånarinflytandet behöver kraftigt stärkas för att återuppbygga en stark legitimitet för vårt demokratiska system. Ett demokratiskt system som trots flera statliga demokratiutredningars många förändringsförslag i stort förblir oförändrat. 

Det demokratiska arbetssättet måste moderniseras. Ett väl invånarförankrat högre demokratiskt tempo krävs i en tid där världen förändras i en hastighet människan aldrig tidigare upplevt. Idag är en mycket annorlunda verklighet jämfört med den tid då dagens svenska demokratiska system formades. Det går att förändra. De som sitter vid makten riskerar att förlora på en nyordning och är därför inte aktiva för att skapa en vitaliserad demokrati. Nu erbjuds Uppsalaborna ett framtidsoptimistiskt parti med fullt fokus på Uppsalabornas attraktiva utveckling och invånarnytta. Det nya partiet har en tydlig agenda för att stärka det demokratiska arbetet med konkreta nya arbetsmetoder som flyttar makten närmare oss som enskilda invånare. 
Enskilda politiska företrädare har stor betydelse för hur väl en kommun, eller en region, fungerar. Ett av UPs viktigaste bidrag till Uppsalas politik är att det nya demokratiska arbetssättet attraherar många kunniga och erfarna företrädare utan tidigare politisk erfarenhet. Våra närsamhällen kommer att stärkas när många nya erfarna lokala krafter erbjuder sig att axla viktiga politiska uppdrag för vårt gemensamt bästa. De senaste veckorna har vi i Uppsala kommun upplevt allvarliga kvalitetsproblem inom färdtjänsten och inom sjukvården i Region Uppsala. Vår övertygelse är att fler praktiskt erfarna politiska företrädare med kvalitetsfokus, efter snabb politisk skolning, kan säkra att inte liknande kriser återupprepas. Kvaliteten i kommunal och regional verksamhet påverkas till stor del av kompetensen bland ledande politiska företrädare. 

Det representativa demokratiska uppdraget måste tas på större allvar. Även människor mitt i livet, med ansträngda kalendrar, måste bättre kunna göra sin röst hörd mellan allmänna val. Idag är det mest yngre engagerade från ungdomsförbund och äldre med utflugna barn som aktivt deltar i det demokratiska arbetet. Det duger inte för att säkerställa en attraktiv och konkurrenskraftig framtid.
Utvecklingspartiet demokraterna satsar på valen i Uppsala kommun och till Region Uppsala. Samtidigt kommer UP konstruktivt ryta till när riksdagen avser att fatta, eller fattar, beslut som vi anser är dåliga ur ett lokalt invånarperspektiv. Det är en styrka för ett kommunalt och regionalt parti att inte begränsas av nationella partiprogram. 

Några exempel på UPs moderna arbetssätt är att vi arbetar med lösningskort inom viktiga politiska sakområden och positionskort kopplat till stora enskilda frågor. Två exempel på positionskort är:
Utvecklingspartiet är för att enskilda människor och företag ska ha så stor egen frihet över eget intjänade pengar som möjligt. Utvecklingspartiet är för utbyggnad av modern miljövänlig kollektivtrafik. UP är i huvudsak för flexibla systemlösningar. UP är positiva till fasta systemlösningar som finansieras av staten eller privata operatörer om inte resepriserna kraftigt ökar. BRT eller stadsbana kan bäst och ekonomiskt smartast möta Uppsalas behov under en avskrivningsperiod. UPs lösningskort arbetas fram tillsammans med relevanta experter, partimedlemmar och berörda invånare. Ett lösningskort innehåller en kortfattad problembeskrivning och ett mätbart förbättringsmål. Förbättringsarbetet ska alltid vara lätt för invånarna att mätbart följa upp. 
Demokratisk modernisering med stärkt invånarinflytande och attraktiva arbetsmetoder kommer att förbättra förtroendet för den representativa demokratin. Ett lokalt mer pragmatiskt ansvarstagande för Uppsalas attraktiva och konkurrenskraftiga utveckling blir en konsekvens av ett starkt Utvecklingspartiet Demokraterna efter valen 2022.
https://www.unt.se/asikt/debatt/ett-nytt-uppsalaparti-for-framtidsoptimism-5431727.aspx
Dagens besvikelse
De enskilda politiker och partier som redan innan Sverige är i lågkonjunktur har ställt till det så illa att väldigt många kommuner och regioner redan brottas med stora problem.

"Det kom inte som någon chock att ekonomirapporten från Sveriges Kommuner och Landsting innehöll en dyster prognos. De stora underskotten i många kommuners ekonomier har den senaste tiden seglat upp som en av de stora frågorna i den svenska politiken. De överskott som genererats under högkonjunkturen räcker inte för att hålla budgeten när kostnaderna ökar. Många kommuner har fått tillfälliga tillskott från staten för flyktingmottagande, men när dessa pengar försvinner efter etableringsperioden stiger underskotten igen."

Dagens stjärna
Anna Dahlberg. Hur ofta har jag bjudit på exempel på hur riksdagen leker snäll tomte och lastar över problem och ofinansierade reformer på landets kommuner. Det är en mycket skadlig ordning.

”Det är provocerande att se hur staten dumpar problem på landets kommuner och sedan tar en springnota.”

1 kommentar:

  1. Är sitt parti samma som https://www.utvecklingspartiet.se/?

    Eller ni bara samma namn?

    SvaraRadera