fredag 18 juni 2010

Ägarsvaga verksamheter = Varning

Inom politiken har jag redan i praktiken sett exempel på hur viktigt det är att våra olika partier tydligt företräder sina medlemmar och de som valt att rösta på det enskilda partiets politiska ambition. Bara om företrädarna för de olika partierna har ett starkt stöd av sina medlemmar kan de/vi ingå överenskommelser som inte alltid är i linje med det egna programmet. Saknas den ägarrepresentantsstyrkan blir det kompormissandet som demokratin förutsätter omöjlig. Nog om den politiska kopplingen. Det är besvärande att se att vi har allt fler globala jättar som saknar tydliga ägare som kan ställas till svars för t ex ett oansvarligt ägande. Allt fler av de stora internationella bolagen är i huvudsak ägda av en massa pensionsfonder. Till skillnad från framgångsrika bolag som H&M, IKEA, Microsoft och Oracle saknar de flesta stora internationella bolag en tydlig ägare eller ägargrupp. Jag tycker att det är viktigt att det finns! Inte minst för att kunna kräva ett tydligt personligt ansvar från de som förväntas ta ansvaret. Idag är det allt för lätt för dessa bolag och många offentliga verksamheter att bli tjänstemannastyrda och det är olämpligt ur mitt synsätt. Det skall vara demokratiska företrädare eller tydliga ägare som skall vara lättidentifierade och som skall ställas till svars för hur de utövar sitt ägande. Cirkusen runt BP och Svanberg är på många sätt beklagliga. Inte minst ur perspektivet bristande tydligt ägaransvar. Uppenbarligen är Svanbergs uppdrag enbart ett hedersuppdrag och det är några andra icke kända personer som av något skäl utgör den beslutande skaran inom BP. Jag tycker att det är hög tid att alla kreativa personer som finns hjälper till att komma på någon form av ägarupplägg som gör att inte bolag som BP blir "herrelösa" utan att någon t ex får en aktiepost som ger mer i utdelning men också ett mycket större ägaransvar än vad ägarandelen i sig motiverar. Det är ju så som Wallenbergarna under långa tider har kunnat utöva mer makt över svenskt näringsliv än vad deras faktiska ägande skulle motivera, dvs de har haft väldigt röststarka aktier. Jag tycker att det borde vara rätt väg att gå och inte som EU vill gå i motsatt riktning! Det är ju trots allt fritt att välja om man vill gå in i ett sådant bolag eller ej som investerare! Något måste göras! En tydlig ägarstyrning är avgörande för framgång och ett socialt ansvarstagande! Varning!! för alla ägarsvaga verksamheter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar