söndag 9 maj 2010

Duktiga studenter

Idag skall jag gå på lunch där åtta duktiga uppsatsförfattare från Uppsala universitet och SLU skall belönas för sina insatser. Jag tyckte att det var en självklarhet att jag läste alla sju uppsatserna, vilket jag gjorde under helgen. De var väldigt läsvärda! Författarnas imponerande förmåga att skriva och analysera ger ännu större hopp om framtiden. Jag skulle gärna dela med mig av fler insikter men väljer här att endast dela med mig av det som jag även praktiskt kan påverka i mitt förtroendeuppdrag;

Lina Dahlberg: ”Ta tillbaks makten” – Läroböckers beskrivning av kristendom och islam.

Väldigt värdefullt att hon påminner vår tid om vår mörka bakgrund bl a att vi så sent som 1922 inrättade ett statligt rasbiologiskt institut som bla tyckte att ”den mörkhårige människan ansågs mindre värd”. Jag gillade också hur hon markerade att det inte duger med generaliseringar och bl a tog stöd av citatet ”generellt sett är generaliseringar praktiska, men generellt sett felaktiga”. Jag tycker att hennes uppsats ger en klok och viktig insikt om att enkla förklaringar och navelskådning oftast får allt för stort utrymme. Alhamra i Grenada är ett lysande exempel på den muslimska kulturens storhet och överlägsenhet i sin tid. En tid där kristendomens förkunnare vare sig kunde mäta sig i kunskap eller organisatorisk duglighet. Tiderna förändras ständigt. Den kristna tiden tog över och nu kommer åter den Konfusianska tiden. Bara de som är kunskapstörstande, ambitiösa och öppna kan bygga och försvara välståndet.

Lovisa Persson: ”Sparandemönster i de svenska kommunerna”

Hon pekar flera gånger på den enskilt största macroutmaning som vi har, dvs den åldrande befolkningen som både kräver ökade pensionsutbetalningar i kombination med en växande efterfrågan på äldreomsorg och primärvård. Hon pekar också på utmaningarna med att försörjningskvoten får en allt mörkare nivå dvs antalet försörjda av antalet förvärvsarbetande bara ökar! Vissa partier tar detta faktum på allvar, andra gör det inte!
Lovisa påpekar fler utmaningar bl a att det råder oklarhelt om vilka principer som skall råda vid överföring av resurser mellan generationer! Väldigt viktiga frågor att våga ta i för att inte våra nya generationer skall bli de riktigt stora förlorarna de kommande åren. Om jag tolkar hennes uppsats rätt är det fördelningsaspekter mellan generationer och effektivitetsaspekter som ligger till grund för att kommunerna nu förväntas leverera ett överskott, dvs ett sparande. Jag delar också helt en av slutsatserna och det är att det är viktigt med närhet mellan medborgare och politiker! Det ger definitivt bättre möjlighet till ett nödvändigt ansvarskrävande!

Emelie Halling: ”Funktion eller poesi” – En spännande titel på en uppsats som analyserar kommunens policy för medarbetare, ledarskap och arbetsmiljö.

Inte så uppseendeväckande att arbetsglädje och trygghet för den enskilde även ligger i organisationens intresse, då det driver effektivare och bättre service! Det är dock mer intressant att hon betonar att det inte räcker med fina policys/ord utan att arbetgivaren oxå måste möjligöra delaktigheten för medarbetarna och jag tolkar det som att det brister inom kommunen. Jag delar också hennes syn att det är rätt att medarbetarna har ett eget ansvar för sin kompetensutveckling MEN att den skall vara i linje med verksamhetens mål, och då blir det ett delat ansvar mellan medarbetare och arbetsgivare.
Det är mycket anmärkningsvärt att endast 34% av de utfrågade anställda som anser att kommunen lever upp till sina värderingar. Att hela 15% av de utfrågade som menar att värderingarna inte gäller alls gör resultatet ännu mer oroande. Jag gillar författarens djärva slutsats som lyder ”kommunens policy är nog bara fina ord utan praktisk tillämpning”.

Så, vad kunde jag dra för slutsater efter att ha läst dessa sju uppsatser? Jo bl a att;

- De var väldigt duktiga på att utrycka sig i skrift
- Alla bidrog till att jag lärt mig mer
- kvinnor blir allt mer dominerande bland de bättre i våra nya generationer, inte minst i
dessa uppsatstävlingar! Av 7 uppsatser är 6 skriva av kvinnor! 86%!!! av vinnarna är
kvinnor! Intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar