måndag 20 augusti 2018

Välfärdens kärna

Släpp identitetspolitiken
Många delar av det som kallas välfärdens kärna som främst skola, omsorg och vård brottas med kvalitetsproblem redan idag. I vissa kommuner betydligt mer än i andra. Rättssystemet och Försvaret behöver också förbättra sina möjligheter att uppfylla sina syften. I kommunerna har vi planmonopol och styr byggtakten och hur det som byggs får utformas. I ett samhälle påverkas självklart också förmågan att klara uppdraget att säkerställa kvalitet i välfärdens kärnuppdrag av antalet människor som ska få stöd och hjälp. När en plats växer kraftigt tar det onekligen tid att säkerställa tillräcklig tillgång på förskolelärare, lärare, omsorgs- och vårdpersonal. Det tar också tid att säkerställa tillgång på ett rimligt antal kvalificerade poliser. Dessutom påverkas framkomligheten i trafiken mycket påtagligt i takt med att en plats växer kraftigt. Hur vi lyckas säkersälla kvaliteten i dessa uppdrag borde till 100% vara i fokus i valen 2018. Inte identitetspolitik. Utifrån värdegrunden med grundpelare som demokrati, jämställdhet, rättvisa samt ambitionen att vi alla försöker göra rätt för oss ska vi alla, i våra svenska och unika samhällen, kunna erbjuda samtliga våra invånare ett rättvist och jämställt stöd. Välfärdens kärnuppdrag är det viktigaste att säkerställa, är det svårt att hålla med om?
http://www.gp.se/ledare/altstadt-de-som-har-r%C3%A4tt-identitet-ska-k%C3%A4rleksbombas-1.7601862
Dagens kalkon
De som gör vår kommun otrygg och som skadar och mördar människor.
http://www.corren.se/nyheter/17-aring-knivhoggs-till-dods-om5421735.aspx

Dagens stjärna
Centerpartiet i Uppsala kommun. Vi har en mycket attraktiv stadsbyggnadspolitik för alla Uppdalabor. För oss som bor i kommunens delar. Stadens stadsdelar måste byggas varsammare, mindre tätt och attraktivare. Parallellt ska alla över 50.000 Uppsalabor som bor utanför Uppsala stad stärkas genom en kraftig förstärkning av kransorterna Vänge, Vattholma, Björklinge och Almunge. I de kransorterna äger kommunen central mark, det finns redan bra kollektivtrafik och mindre infrastruktur av basservice. Hur Uppsala byggs ut bestämmer vi i kommunen helt själva. Låt oss bygga ut Uppsala klokare än nu! Rösta på Centerpartiet i Uppsala. Att växa för fort skapar också stora brister på lärare, omsorg- och vårdpersonal, poliser med flera.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7022062
http://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/tv-valdebatten-i-granby-5054274.aspx
https://www.centerpartiet.se/lokal/uppsala-lan/uppsala/startsida/var-politik

söndag 19 augusti 2018

Skolresultat

Individuella möjligheter och konkurrenskraftigt samhälle
Alla vet att skolans roll är central både för enskilda människors möjligheter att förverkliga egna livsdrömmar och hela samhällets förmåga att konkurrera med andra länders människor. Ja, konkurrera, eftersom det ständigt är konkurrens mellan oss människor, företag och samhällen. Det vet alla men vissa vill låtsas som att det går att skapa styrka utan att acceptera att det är så. Och de samhällen som inte seriöst arbetar med sin konkurrensförmåga kommer också att bli allt svagare. De allra flesta partier i Sverige har den här insikten. Tyvärr styr dock staten skolan i för stor utsträckning. Särskilt illa är det att rikspolitiker ständigt vill synas i media genom att pytsa ut små tillfälliga och administrativt krångliga riktade statsbidrag. Glöm aldrig att vi har 290 kommuner i Sverige. När till exempel Fridolin, MP, går ut med en riktad satsning på X på 100 miljoner kronor kan det låta imponerande. 100 miljoner delat på 290 kommuner motsvarar ungefär 345.000 kronor per kommun. Om vi bortser ifrån att det saknas kompetenta matematiklärare i hela landet förstår de flesta att liknande politiskt agerande är ansvarslöst. Om politiker på riksnivå tror att 345.000 per kommun gör någon positiv skillnad ska de ge ett generellt riktat skolstatsbidrag och lita på att lokala lärare och skolledningar är bäst på att avgöra hur dessa pengar bäst kan göra positiv nytta.

Idag underpresterar den svenska skolan kraftigt. Det drabbar enskilda elever och samhället både kortsiktigt och långsiktigt. I mycket stor utsträckning handlar skolans problem om bristande ledarskap. Genom att lita mer på lärare och skolledningar kan skolan fort prestera bättre. Kortsiktigt måste vi också kraftigt förbättra bildningsmöjligheterna för alla våra barn och ungdomar i våra utanförskapsområden. Vi kan mycket bättre inom befintliga ekonomiska ramar! Skolan måste bli mycket bättre på att ge alla våra barn bästa möjliga bildningsstöd. Det är oacceptabelt att skolan idag brister i sin förmåga att kompensera för socioekonomiska skillnader mellan våra barn och unga. Skolan ska erbjuda alla en möjlighet att nå sin fulla bildningsförmåga och därigenom kunna genomföra så kallade ”klassresor”. Både teoretiska och praktiska utbildningar måste hålla hög nivå.

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/svensk-pedagogisk-forskning-ett-haveri-23327

Det är alltid resultaten som räknas. Så krass är den verkliga verkligheten. Krassa jämförelser talar sitt tydliga språk. Ursäkterna för dåliga resultat är många, men det spelar ingen roll. Dåliga resultat är dåliga resultat! Och när våra elevers utbildning håller en dålig kvalitet skapar det allt sämre förutsättningar för enskilda människor att förverkliga sina livsdrömar, och att trots socialt sämre förutsättningar få en chans att göra "klassresor". I takt med att svenska konkurrenskraft sjunker inom bildningsområdet kommer också vår konkurrenskraft att minska. När vår konkurrenskraft minskar kommer också vårt generella välstånd att försämras, hur kan det vara svårt att förstå?
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/internationella-jamforande-studier-pa-utbildningsomradet
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/internationella-jamforande-studier-pa-utbildningsomradet/pisa-internationell-studie-om-15-aringars-kunskaper-i-matematik-naturvetenskap-och-lasforstaelse
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Utbildning-och-forskning/Provresultat/Resultat-PISA/
Våra lärare måste få vara lärare! Det är hög tid att stryka 90% av allt annat än pedagogiska arbetsuppgifter lärare tvingas utföra utöver lärarledda ämnesstudier.

Våra lärare måste få styra sin arbetstid mycket friare utöver den tid när de har lektioner. Om vi utgår ifrån att lärarna är tillräckligt kompetenta för sitt uppdrag ska de ges mer tillit för att lösa sina pedagogiska mål i förhållande till sina elever.

Stärk särskolor och assistansstödet till elever i behov av särskilt stöd istället för att avveckla särskolor och inte tillsätta tillräckligt med assistansstöd. Alla elever tjänar på det.

Säkerställ att E-lärande kraftigt införs som komplement till lärarledd undervisning. Inget kan slå det individualiserade lärandestöd som E-lärande medger.

Dagens kalkoner
De som inte förstår att kulturella skillnader har stor praktisk betydelse. Och de som inte förstår att ett mångfaldsorienterat samhälle behöver en stark värdegrund som upprätthålls för att samhället ska vara attraktivt för alla.
http://www.gp.se/ledare/ingerö-vi-behöver-samhörighet-inte-sammanhållning-1.7663335

De som inte har förmågan att ta ett långsiktigt ansvar för vår ekonomi. Oavsett regering ska de inte äventyra vår framtid genom att kortsiktigt driva en oansvarig politik.
https://youtu.be/tx0-yPXNUBQ

Dagens stjärna
Alice Teodorescu. Klok och talar tydligt kopplat till viktiga och svåra samhällsproblem. Jag struntar också i Löfvéns känslor, lös problemen!
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-dags-att-bränna-offerkoftan-1.7731402

lördag 18 augusti 2018

Krama din lokalpolitiker

”Den som är fri från skuld får kasta den första stenen”
Jag är full av beundran för de fritidspolitiker som tar sina uppdrag på allvar. ”På allvar” innebär i min värld att läsa på ärendehandlingar, förankrar ställningstaganden med relevanta kollegor och aktivt deltar på de möten de förväntas delta på. Jag tycker att även du ska vara tacksam över alla dessa människors insatser. Det är alla våra fritidspolitiker som bär upp den svenska demokratin.

En kommunfullmäktigeledamot förväntas ingå i en nämnd. Varje nämnd har minst två möten per månad. Därutöver har varje parti ett förberedande kommunfullmäktigemöte. Ofta har också partipolitiska lag något möte per månad. På toppen av detta förväntas många dessutom delta på partiinterna aktiviteter. I verkligheten talar vi om stora mängder ärendeinformation och minst fyra möten per månad. Det är krävande. Långt ifrån alla förstår hur krävande det är och hoppar därför av när de inser det. Vissa sköter sina förtroendeuppdrag på ett underkänt sätt. Många gör på ett bra sätt så gott de kan.

Vi behöver fler som inser vad som krävs och som är beredda att lägga den tid som ett seriöst politiskt uppdrag innebär. Idag vill jag påstå att konkurrensen om viktiga uppdrag är för liten. De som ställer upp är demokratins hjältar! Demokratins kvalitet kan inte bli bättre än vad de som engagerar sig i den bidrar till. Patrik Kronqvist har rätt, krama dem istället för att förakta dem! Med vilken rätt föraktar vissa dem som ställer upp och som försöker bidra samtidigt som de själva inte bidrar alls?

Jag tolkar Kronqvist som att han som jag tycker att rikspolitikerna borde hålla sina klåfingriga händer borts från kommunerna och låta kommunerna bestämma mycket mer själva. Om vi vid en modernisering av det politiska systemet halverar antalet riksdagsledamöter eller avvecklar regioner kanske de kan ägna sig åt bättre saker. Lite förenklat kan man säga att vi lokalpolitiker har väldigt mycket makt i byggfrågor. I övrigt avgörs en kommuns framgångar mest av den politiska ledningens förmåga att effektivt läsa sina lagstadgade uppgifter. Ledarskapskompetens är med andra ord av stor praktisk betydelse i en kommun. När den förmågan haltar drabbas till exempel kommunens invånare av onödigt höga skatter. Det vill säga att du förlorar mer makt över dina intjänade pengar på grund av kommunens oförmåga att lösa sina uppdrag på ett smart och resurssnålt sätt utan att leverera med dålig kvalitet. När du väljer lokala politiker och partier är det viktigaste urvalskriterierna i en kommun bygg- och infrastrukturpolitiken och toppnamnens ledarskapsförmåga.

”Att vara lokalpolitiker är en utsatt position. De har sällan några pressekreterare som svarar i telefon, inga Säpovakter som kör dem hem efter sena nämndmöten. Den här mandatperioden slutade ett kommunalråd efter att nazister bränt upp bilen på garageuppfarten en natt när barnen låg och sov. Men att vara lokalpolitiker är tufft även till vardags. Efter svåra beslut - "ska vi lägga ned byskolan eller öka klasstorlekarna?" - måste de möta dem som drabbas på Ica, hockeyträningen eller föräldramötet. I bland tvingas de försvara partibeslut som de egentligen inte håller med om.”

”För varje år som går får de dessutom allt mindre att säga till om. Få rikspolitiker verkar lita på sina lokala kolleger. Från Stockholm fjärrstyr de med lagkrav och villkorade bidrag. Det inte så konstigt att lokalpolitikerna blir allt färre - och allt äldre.”
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/krama-din-lokala-politiker/

Dagens kalkoner
De kompromisslösa och de som föraktar fritidspolitiker som i vart fall demokratiskt försöker bidra lite än inte alls i det demokratiska arbetet.

Men som historikern Jens Ljunggren visar i en av de mest fascinerande avhandlingar som skrivits om socialdemokratins historia fanns det från det parti som då skördade framgångar på förbittringen också ett löfte om att inte släppa aggressionerna lösa. ”Den uppskjutna vreden”, som Ljunggren kallar det för, bidrog till den långlivade kompromisskulturen, till viljan att kompromissa och nå samförstånd. Branting och Per Albin lovade att stävja och kanalisera folkets ilska, bara den gamla makten i gengäld tog sig för att lyssna.”
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/i-detta-val-dor-iden-om-den-svenska-enigheten/

Dagens stjärna
Patrik Kronqvist. Ja, fundera över vilka alternativen är om vi inte har tillräckligt med fritidspolitiker. Inga fritidspolitiker alls? Hälften så många fritidspolitiker med dubblerade arvoden? Ännu sämre arvoden till invånare som ställer upp på att försöka få förskola, skola, omsorg, vård, byggande och övrig infrastruktur att fungera så bra som möjligt? I min bok är jag tydlig med att det politiska systemet behöver vitaliseras. Det är ingen kritik mot enskilda fritidspolitiker som gör så gott de kan inom ett system som behöver nutidsanpassas. Och systemet måste ändras så att heltidspolitiker får mer ”hands on” verklighetskänning. Idag ägnar de på tok för mycket av sin tid internt och då missar man att i tid uppfatta vad stora delar av folket tycker om det som politiker kan påverka mer än människor i allmänhet.
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/krama-din-lokala-politiker/

fredag 17 augusti 2018

Samhällets grundpelare

Värdegrunden avgörande
Hur stadigt står ett samhälle? Det kan aldrig stå starkare än dess grundvalar. Och grundvalarna ska finnas stadfästa i demokratiskt starkt förankrade lagar. Allt annat är oklokt. Lagar som ska gälla alla berörda invånare, och besökare, på ett särskilt territorium jämlikt. I sin stora omfattning är Sveriges rikes lagar uttryck för våra svenska värdegrunder som växt fram under tusentals år i just vårt särskilda Nordiska samhälle. Lagarna är dock för komplexa för att vara folkligt samhällsbärande. Det är därför förenklade beskrivningar av vår värdegrund är centralt i ett samhälles framgångsbygge. Om du inte redan är övertygad om detta kan du läsa min bok, då tror jag du bättre förstår varför ett tydligt värdegrundsarbete är så viktigt för ett samhälles framgångar. Ännu viktigare är det när integrationsfrågor har en central betydelse för att en positiv framtid ska skapas.
https://www.synonymer.se/sv-syn/värdegrund
https://www.motivation.se/innehall/att-skapa-en-vardegrund/
https://lagen.nu/
https://lagrummet.se/rattsinformation/lagar-och-forordningar

En av vårt samhälles viktigaste grundpelare, eller fundament om du vill, är demokratin. När Rädda Barnen anordnade en debatt nyligen berättade att allt fler unga börjat tro att en diktatur skulle vara bättre än en demokrati. Skrämmande. Winston Churchills ord ”Demokrati är den sämsta statsformen, bortsett från alla de andra” sammanfattar väl att tills någon hittar på något bättre än det som hittills prövats är demokrati det minst dåliga. Och vänsterns aktivister är lika odemokratiska som man kan förvänta sig av människor som gillar vänsteridéer som bara gjort skada när de fått chans att prövas.

”I Göteborg har Ung vänster i sociala medier uppmanat sympatisörer att komma och förstöra ett planerat torgmöte anordnat av Sverigedemokraterna i slutet av månaden. Jonas Sjöstedt svajade när han i P1 Morgon fick chansen att kommentera tilltaget. Å ena sidan sa han att yttrandefriheten är helt avgörande och att båda sidor i diskussionen har rätt att säga vad de tycker utan att bli avbrutna. På frågan om det är okej att komma med megafoner och förstöra ett möte hänvisade han till att Polisen får sätta gränsen.”

Radikala grupper inom vänstern försöker konstant hitta sätt att tysta och störa motståndare. Och de intalar gärna sig själva att de kan göra det utan att inskränka yttrandefriheten. Det är svårt att inte notera hur de ropar om att demokratin är i fara samtidigt som de själva saknar respekt för de demokratiska spelreglerna. Om alla betedde sig som de mest intoleranta vänsteraktivisterna vore demokrati en omöjlighet.”
http://www.gp.se/ledare/sigfrid-vänsterns-aktivister-förstör-demokratin-1.7706874
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/demokrati
https://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Samhallsorientering/Sidor/Demokratins-bakgrund.aspx
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/demokrati/demokrati

Dagens kalkon
Relevanta domare i Arbetsdomstolen.
I värsta fall har Arbetsdomstolen givit den gruppen hjälp på traven. Ty följden av veckans dom kan bli mer diskriminering: att arbetsgivare slänger jobbansökningar med namn som låter "muslimska" direkt i papperskorgen. Inte för att de tror att alla muslimer, eller ens de flesta, kommer att ställa jobbiga, religiöst rotade särkrav. Utan för att man riskminimerar, om man kan. DO:s framgång i Arbetsdomstolen riskerar att bil en Pyrrhusseger för integrationen.”
https://www.expressen.se/ledare/sexism-ska-ge-skadestand-tycker-arbetsdomstolen/

Dagens stjärnor
Lotta Gröning. När partier och politiker inte förstår vilket uppdrag de har, och vilka de tjänar, då är de mycket olämpliga att få folkets förtroende. När politik blir en egoistisk och partiegennyttig verksamhet ska förtroendet vara förbrukat!
”Men socialdemokratins kris i Göteborg handlar också om ett parti som tappat bort sig själv och framför allt det uppdrag som politikerna har gentemot sina väljare. Nämligen att föregå med gott exempel så att trovärdigheten består både när det gäller det kommunala styrelseskicket och inte minst uppdraget att göra sitt allra bästa för kommunen och dess invånare. Det är lätt för ett parti som suttit länge vid makten att glömma bort vem som gett dem uppdraget och varför.”
https://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/socialdemokraterna-ar-vilse-i-verkligheten/

Alliansen. För första gången på länge finns mätningar där Alliansen blivit större än vänstergänget.
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/jamnt-mellan-blocken-s-tredje-samsta-siffra-nagonsin/

torsdag 16 augusti 2018

Köpkraft

Det är många vallöften nu
Valspurten är i full gång och det är fullt med vallöften som haglar. Det är inget fel med att partier erbjuder vallöften, även om inget parti får egen majoritet och därför kan hållas ansvarigt för att de också levererar det de gett löften om. Oavsett vilka partier som kan bilda en majoritet i en kommun eller i Sveriges riksdag måste kompromissa ihop politiken med de partier som mer eller mindre väljer att samarbeta. Även med vetskapen om att det är så är det självklart klokt att rösta på partier och personer som man ändå tycker företräder en politik som man bäst tror leder mot en bättre framtid. Samtidigt hoppas jag att de allra flesta väljare genomskådar partier som ger massor av löften som inte är finansierade "bara" för att locka röster. I till exempel gårdagens debatt besökt av många äldre väljare haglade ofinansierade löften. Det tycker jag är oseriöst.

Den kanske viktigaste indikatorn för ett samhälles positiva utveckling är hur befolkningens köpkraft utvecklas. När en krona ger mer istället för mindre har det självklart stor betydelse både för dig som enskild individ och samhället i stort. Köpkraften signalerar tydligt om ett lands ekonomi i grunden är välskött eller inte. I verklighetens Sverige minskar svenskarnas köpkraft när vår valuta försvagas. Den svenska kronans utveckling är en sorglig berättelse. Kronans utveckling vittnar tydligt om hur svenskarnas köpkraft kraftigt försvagats i förhållande till människor i de allra flesta andra länder som vi svenskar konkurrerar med. Om du bryr dig om att leva i samhälle där köpkraften ökar istället för minskar gör det stor skillnad vilket parti du väljer att lägga din röst på. Grön tillväxtpolitik skapar förutsättningar för att vår framtid ska bli både ekonomiskt framgångsrik samtidigt som vi kan ta ett stort ansvar för en framtid där offensiva miljö- och klimatförbättringar är möjliga. En destruktiv politik spolar bort stora viktiga köpkraftsmöjligheter. Gå inte på budskap om att vår gemensamma ekonomi är välskött!
https://www.synonymer.se/sv-syn/k%c3%b6pkraft
https://www.ekolex.se/definition/kopkraft
https://www.skattebetalarna.se/nyheter/pensionarernas-kopkraft-halkar-efter
https://www.svd.se/kallor-samarbetet-mellan-s-och-mp-har-upphort

Dagens kalkoner
Den förda politiken av S och MP samt Riksbankens farliga räntepolitik som kraftigt försvagat kronan. En allt svagare krona är inget annat än ett tydligt kvitto på en misskött nationell ekonomi. En förstärkning av den svaga svenska riksdagen kommer att ställa till det ännu mer för oss svenskar. Med en krona som tappar kraft liknande i länder som Pakistan, Tunisien, Sydafrika och Ryssland kan man bara konstatera UNDERKÄNT. Svensk internationell köpkraft sänks i en rasande fart. Det påverkar oss alla väldigt mycket.
http://valutahandel.me/veckans-analys/faktorer-som-avgor-valutavarde/
https://www.di.se/nyheter/storbanken-valet-hotar-sanka-kronan/?utm_medium=ettanettan_puff&utm_source=expressen&utm_campaign=trafikmotor_di
https://www.fplus.se/lista-valutorna-som-presterar-samst-kronan-i-botten/a/zLjzab

Den försvagade svenska köpkraften är ett problem som alla svenskar som bryr sig borde ta på största allvar.
https://www.svd.se/topplista-landerna-med-bnp-med-bast-kopkraft-for-invanarna

Stefan Löfvén. Han är en så dålig debattör att han desperat försöker använda härskartekniker som knappast är till hans partis fördel.
https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/inte-sarskilt-lyckat-i-partiledardebatten-av-stefan-lofven/

Dagens stjärna
Ann-Charlotte Marteus. Vi lever i en ny tid. En tid där allt vi gör i det offentliga lever vidare, det är nästan alltid spårbart. Det är bra. Hoppas väljarna genomskådar övertramp som definitivt kan klassas som "falsk marknadsföring".
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/internet-glommer-aldrig-en-mardrom-for-politikerna/

onsdag 15 augusti 2018

Ingen väg mot framtida styrka

Hårda slag mot de svagaste
För mig är det obegripligt hur man kan tro på vänsterpartistisk politik. Särskilt märkligt tycker jag att det är när så många människor som tillhör de socialt svagaste väljer att tro på den politik som vänsterpartiet saluför. Visst styrs många människor farligt mycket av känslor istället för förnuft, men jag kan tycka att det borde finnas gränser för hur lite förnuftet får vara med i beslutsprocessen. Det finns ingen plats på jorden där vänsterpartiets politik någonsin skapat ett välmående liv för stora delar av sin befolkning. Skälen är många. Främst för att den bygger på grundläggande feltänk och enbart på utopier. Vänstern bryr sig inte om grundläggande kunskaper om beteendevetenskap och dess konsekvenser. Deras livsluft är att låtsas som att deras kamp mot orättvisor kan erbjuda något hållbart bättre. Det kommer deras politik aldrig att göra. Främst skulle deras politik drabba våra svagaste i samhället, dem de säger sig särskilt värna om. Det är absolut inget fel på att kämpa mot orättvisor. Samtidigt är de lösningar som Vänstern förespråkar mycket destruktiva. Ett jämställt, rättvist och ekonomiskt starkt samhälle kan bara uppnås genom en reglerad marknadsekonomi. Vi får se hur många som är självdestruktiva och väljer att lägga sin röst på ett parti som förespråkar en politik som leder vårt samhälle mot stagnation och tillbakagång. Ett samhälle som till exempel inte har resurserna för att stötta våra svagaste anständigt och som inte klarar av att jobba ambitiöst med miljö- och klimatproblemen.

"Ulla Andersson framhöll vikten av arbetstidsförkortning - det långsiktiga målet är sex timmars arbetsdag. Att det redan råder skriande brist inom en rad välfärdsyrken - som undersköterskor, sjuksköterskor och lärare - tycks inte vara något problem för partiet."
https://www.expressen.se/ledare/i-sjostedts-skona-varld-finns-inga-malkonflikter/

Att vänstersossar väljer att rösta på V har bara en fördel, S fostras allt hårdare i konsten att vara kompromissvilliga och lite ödmjuka. Socialdemokratin är inte alls vad den en gång var inom det svenska demokratiska systemet. Folkrörelser som jobbar mer inåt än utåt tappar med all rätt sin demokratiska kraft.

Ord, ord och åter ord. Extremt svag handlingskraft uppvisas från ansvariga politiker för att lösa problem. Och politiker med alla dessa känslor.... Jag skriver om känslornas betydelser i våra liv i min bok. Problemet med politiker som sprutar med känslor är att de mycket sällan bidrar till problemlösningar eftersom det kräver hårda prioriteringar. Bara god analys och praktisk problemlösning fixar det som måste fixas. Det behövs mer hjärna och handlingskraft inom svensk politik. Bara så kan vi växla in på ett spår som återigen samlar oss och parallellt skapar framtida framgångar.
http://www.gp.se/ledare/cwejman-nu-behövs-handlingskraft-och-inte-känslor-från-politiker-1.7670127

Dagens kalkon
Stefan Löfvén. Han verkar redan ha gett upp. Han beter sig inte som en statsman när han debatterar eller kommenterar de avskyvärda brotten mot människors hälsa och bilar.
https://www.expressen.se/ledare/nar-s-krisar-kommer-de-gamla-fulknepen-fram/
https://www.expressen.se/ledare/linda-nordlund/politikernas-ryktesspridning-om-branderna-ar-ett-haveri/

Dagens stjärna
Svend Dahl. Liberalismens förespråkare har misslyckats med att möta folket där det finns. Genom att göra det och ta människors verklighet på allvar kan också liberala värden försvaras, och utvecklas. Jag skriver bland annat om detta i min bok. Särskilt allvarligt blir det när många politiker jobbar inåt istället för utåt. En duglig politiker i min värld förstår alltid vilka man tjänar. Läs gärna Dahls nedan bifogade artikel! Den beskriver kortfattat och väl varför liberalismen tappat och tappar kraft! Kraften går att återskapa om man tar ordet inkludering och förankring på större allvar. Bland annat Vänsterpartiets skräppolitik kan bara effektivt motverkas genom ett krävande politiskt fotarbete bland människorna man ska företräda. Hur svårt kan det vara?

”För många liberaler har det helt enkelt blivit naturligt att identifiera sig med den liberala samhällsordningen och dess institutioner snarare än med väljarna. Ur det följer ett ofta öppet förakt inför folkliga opinioner. Det är ett fenomen som kanske bäst illustreras med många EU-vänners instinkt att bemöta kritik mot dagens EU-samarbete med krav på ännu djupare europeisk integration.”

”För att övervinna dagens kris måste liberalismen förankras och göras begriplig i människors vardag, konstaterar Wooldridge. Det är en tanke som är värd att ha i minnet när man läser Kantar Sifos undersökning av Sverigedemokraternas väljare från i våras. De som stödjer SD upplever i markant lägre utsträckning än andra partiers väljare att politiker lyssnar på dem eller respekterar det sätt de valt att leva på.”

”Liberalismen har alltid rymt en spänning mellan det globala och det lokala. Å ena sidan de universella anspråken som ryms i idén om individuella fri- och rättigheter, å andra sidan betoningen av människors rätt till självbestämmande. I teorin är de två givetvis oskiljaktiga, men beroende på var man lägger tonvikten får det betydelse i den praktiska politiken.”
http://www.gp.se/ledare/dahl-liberalismen-har-blivit-sin-egen-värsta-fiende-1.7671234tisdag 14 augusti 2018

Viktig information om bokbeställning

Vulkan media har problem
Tydligen har Vulkan media problem med sin web-shop från och med idag. När man beställer boken hos dem så anges ett på tok för dyrt pris. På deras sajt ska boken ENBART kosta 199 kronor. De kan inte redogöra för när felet är åtgärdat. Boken kan också beställas på två andra web-shoppar. De tar några kronor extra men kan i nuläget vara bättre att använda. Web-shoparna tar olika mycket i fraktkostnader så välj den leverantör du tycker ger dig bäst pris. Enligt Vulkan media AB kommer beställningar för det felaktiga priset att makuleras så att ingen får felaktiga fakturor.

Adlibris (204 kronor)
https://www.adlibris.com/se/bok/en-stund-pa-jorden-9789163983900

Bokus (219 kronor)
https://www.bokus.com/bok/9789163983900/en-stund-pa-jorden/


Den webshopp som tar 199 kronor, och som i nuläget har problem, är:
Vulkan
https://www.vulkanmedia.se/butik/barnbocker/arbete-arbetsliv/en-stund-pa-jorden-av-stefan-hanna/

Jag beklagar om du fått problem på grund av Vulkans problem med sitt beställningssystem!
En stund på jorden har vuxit fram på helger och nätter under snart tre års tid. Drivkraften bakom boken är Hannas stora engagemang för personlig utveckling och ledarskap, parat med insikten att många organisationer lider av bristande ledarskap.- Det här projektet som jag genomfört helt på egen hand har lärt mig mycket om den svåra konsten att producera en bok. Min förhoppning är att de som läser boken ska utvecklas som människor och bli bättre på att leda sig själv och andra, säger Stefan Hanna.

En stund på jorden är en bok om hur man skapar värde tillsammans och som tar avstamp i Hannas egna erfarenheter. Boken innehåller ett flertal exempel och berättelser ur hans mångåriga karriär som först företagsledare på stora börsbolag som IBM, Industri-Matematik och Ericsson och sedermera framträdande kommunpolitiker i Uppsala.

I boken får du bland annat ta del av Hannas reflektioner kring vikten av värdegrund, utmaningarna med mångkulturellt ledarskap och människans framtid. Boken avslutas med en dynamisk framgångsekvation. Syftet är att utifrån en resa om oss människor, våra beteenden och vår utveckling samt Hannas erfarenheter, ge alla typer av organisationer verktyg för att bli mer konkurrenskraftiga.

Ta del av en fascinerande livsresa, många erfarenheter och
    stora insikter


- Anders Jonsson,
förändringsledare, författare & kompositör